Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
2008, vol. 57, br. 4, str. 514-529
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Vaspitni stil roditelja i lokus kontrole adolescenata
aMuzička škola, Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149062D (2006-2010): Uskladivanje uloga na poslu i porodici

Sažetak

Vaspitni stil podrazumeva način na koji roditelj ostvaruje vaspitne ciljeve a temelji se na relativno postojano.m emocionalnom odnosu roditelja i deteta. Osnovni problem istraživanja predstavlja ispitivanje povezanosti vaspitnih stilova roditelja i lokusa kontrole njihove dece adolescentnog uzrasta. Za procenu vaspitnih stilova korišćen je upitnik, konstruisan saglasno teorijskom modelu Zjemske. Upitnik ima pet subskala Likertovog tipa odbacivanje, kontrola, izbegavanje, prezaštićavanje i emocionalna toplina i prihvatanje. Lokus kontrole je ispitivan skraćenom verzijom Roterovog upitnika kojim se procenjuje da li je lokus kontrole pretežno unutrašnji ili spoljašnji. Uzorak ispitanika čini 83 subjekta, učenika gimnazije, uzrasta 16-17 godina. Rezultati istraživanja pokazuju da emocionalna toplina i prihvatanje, najzastupljeniji roditeljski vaspitni stil, doprinosi formiranju unutrašnjeg lokusa kontrole i osećanja lične odgovornosti kod adolescenata. Prezaštićujući vaspitni stil roditelja povezan je sa spoljašnjim lokusom kontrole adolescenata. Kvalitativna analiza povezanosti vaspitnih stilova i pojedinih indikatora lokusa kontrole upućuje na zaključak da roditelji koje karakteriše prezaštićavanje deteta, kao i otvoreno odbacivanje i izbegavanje ometaju razvoj unutrašnjeg lokusa kontrole kod svoje dece. Takvi roditelji doprinose formiranju pasivnog odnosa dece i njihovom stavu da nisu sami odgovorni ni za pozitivne ni za negativne događaje u sopstvenom životu.

Ključne reči

Reference

Baumrind, D. (1991) Parenting styles and adolescent development. u: Brook-Gunn J., Lerner R., & Peterson A.C. [ur.] Encyclopedia of adolescence, New York: Garland, str. 746-758
Carton, J.S., Carton, E.R. (1998) Nonverbal maternal warmth and children's locus of control reinforcement. Journal of Nonverbal Behavior, vol. 22, No 1, 77-86
Chorpita, B.F., Barlow, D.H. (1998) The development of anxiety: The role of control in the early environment. Psychological Bulletin, No 1, 3-21
Flowers, L.A., Milner, H.R., Moore, J.L. (2003) Effects of locus of control on African-American high school seniors' educational aspirations: Implications for preservice and inservice high school teachers and counselors. High School Journal, vol. 87, 39-50
Grolnick, W.S., Ryan, R.M. (1989) Parent styles associated with children's self-regulation and competence in school. Journal of Educational Psychology, vol. 81, 143-154
Halpin, G., Whiddon, T. (1980) The relationship of perceived parental behaviors to locus of control and self-esteem among children. Journal of Psychology, vol. 111, 189-195
Krampen, G. (1989) Perceived childrearing practices and the development of Locus of control in early adolescence. International Journal of Behavioral Development, vol. 12, br. 2, 177-193
Lynch, S., Hurford, D.P., Cole, A.K. (2002) Parental enabling attitudes and locus of control of at-risk and honors students. Adolescence, vol. 37, 527-549
Marsiglia, C.S., Walczyk, J.J., Buboltz, W.C., Griffith-Ross, D.A. (2006) Impact of parenting styles and locus of control on emerging adults' psychosocial success. Journal of education and human development, vol. 1, Louisiana Tech University
Mcclun, L.A., Merrell, K.W. (1998) Relationship of perceived parenting styles, locus of control, and self-concept among junior high age students. Psychology in the Schools, 35, 381-392
Mitchell, J., Mccauley, E., Burke, P.M., Moss, S. (1988) Phenomenology of depression in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 27, No 1, 12-20
Morry, M.M. (2003) Perceived locus of control and satisfaction in same-sex friendships. Personal Relationships, vol. 10, No 4, 495-509
Muhonen, T., Torkelson, E. (2004) Work locus of control and its relationship to health and job satisfaction from a gender perspective. Stress and Health, 20 (1), 21-28
Nowicki, S., Segal (1974) Perceived parental characteristics, locus of control orientation and behavioral correlates of locus of control. Developmental Psychology, vol. 1, 33
Nunn, G.D. (1988) Concurrent validity between the Nowicki-Strickland locus of control scale and the state-trait anxiety inventory for children. Educational and Psychological Measurement, vol. 48, br. 2, 435-438
Paguio, L., Robinson, B., Skeen, P., Deal, J.E. (1987) Relationship between father's and mother's socialization practices and children's locus of control in Brazil, the Philippines, and the United States. Journal of genetic psychology, vol. 148, No 3, 303-313
Pjurkovska-Petrović, K. (1991) Jedan model za ispitivanje vaspitnih stavova roditelja. Psihologija, vol. 24, br. 1-2, str. 170-179
Pjurkovska-Petrović, K. (1996) Porodica koja razvija autonomiju deteta. u: Gašić-Pavišić S. [ur.] Autonomija ličnosti i vaspitanje, Beograd: Pedagoško društvo Srbije, 143-157
Rotter, J.B. (1966) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychol Monogr, 80(1): 1-28
Stojiljković, S., Todorović, J., Crnjaković, B. (2006) Vaspitni stilovi i moralno rasuđivanje. u: Primenjena psihologija, Niš: Filozofski fakultet
Todorović, J.A. (2005) Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata. Niš: Prosveta
Wu, A.M.S., Tang, C.S.K., Kwok, T.C.Y. (2004) Self-efficacy, health locus of control, and psychological distress in elderly Chinese women with chronic illness. Aging and mental Health, 8 (1), 21-28