Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 3, str. 417-435
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
'Trolist' pristup u nastavi - karakteristike, prednosti i teškoće u realizaciji komponente kreativnost
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: jsefer@rcub.bg.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Sažetak

U Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu razvijen je Trolist pristup obrazovanju koji odgovara na univerzalne potrebe za samoaktualizacijom učenika i aktuelne potrebe ubrzanog i promenljivog života u ovom veku. Cilj Trolista je da se kod učenika razvijaju kreativnost, inicijativa i saradničke kompetencije putem intenzivne koordinirane primene: učenja kroz saradnju u grupi, rešavanja otvorenih divergentnih zadataka kroz igru, kritičkog dijaloga, istraživačkog rada (oluja ideja, prikupljanje podataka, analiziranje različitih rešenja i pronalaženje najrelevantnijeg) i rada u učeničkim interdisciplinarnim projektima. Pristup je testiran kroz ogled sproveden u jednoj maloj gradskoj, za naše uslove tipičnoj školi. S namerom da doprinesemo unapređivanju naše nastave kroz dalju primenu Trolist pristupa, analizirali smo refleksije nastavnika koji su ovaj pristup primenili. Oni navode prednosti i probleme korišćenja pomenutih metoda koje podstiču razvoj kreativnosti učenika na času. U brojnim naučnim studijama, ove metode podučavanja/učenja definisane su kao izuzetan podsticaj za kreativni razvoj kognitivnih, afektivnih, konativnih i socijalnih osobina učenika. Međutim, problemi implementacije, posebno u kontekstu tradicionalne škole, nisu često diskutovani. Analiza problema i iznalaženje mogućih rešenja kojima se bavimo u ovom radu mogu da pomognu nastavnicima tradicionalne orijentacije da uspešno primene Trolist pristup u obrazovanju. Svest da postoje rešenja nastavnicima će omogućiti da se ne povlače pred promenama i ne izbegavaju nove pristupe obrazovnom procesu.

Ključne reči

pedagoški pristupi; profesionalni razvoj nastavnika; primenjena i akciona istraživanja u obrazovanju; Trolist pristup učenju - kreativnost; saradnja; inicijativa u školi; osnovna škola

Reference

*** (1998) Education policy analysis 1998. Paris: OECD
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2005) Commen European principles for teachers' competences and qualifications. Brussels: European Commision
Auletta, K. (2010) Googled: The end of the world as we know it. New York: Penguin Books
Bowles, S., Gintis, H. (2003) The origins of human cooperation. u: Hammerstein P. [ur.] The genetic and cultural origins of cooperation, Cambridge: MIT Press, pp. 429-443
Bulić, V. (2013) Nastava srpskog jezika u funkciji podsticanja stvaralaštva, inicijative i saradnje. u: Komlenović Đ., Šefer J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja u nastavnim predmetima, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 12-36
Corden, R. (2001) Developing exploratory language in the classroom: Moving beyond teacher as expert. Educational Action Research, 9(3): 371-394
Dansky, J.L., Silverman, J.W. (1973) Effects of play on associative fluency in pre school children. Dev Psychol, vol. 9, str. 38-43
Debono, E. (2000) Šest šešira za razmišljanje. Beograd: Misao
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000) The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4): 227-268
Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum. Chicago: University of Chicago Press
Dunbar, K. (1993) Concept Discovery in a Scientific Domain. Cognitive Science, 17(3): 397-434
Đerić, I., Bodroža, B., Lalić-Vučetić, N. (2012) Inicijativa i autonomna motivacija. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 125-153
Elkind, D. (2007) The power of play: How spontaneous, imaginative activities lead to happier, healthier children. Cambridge: Da Capo Lifelong Books
Eljkonjin, D.B. (1981) Psihologija dečje igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ennis, R.H. (1995) Critical thinking. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Forman, E. (1987) Learning through peer interaction: A Vygotskian perspective. Genetic Epistemologist, vol. 15, str. 6-15
Fullan, M., Hargreaves, A. (1996) What's worth fighting for in your school. New York: Teachers College
Gardner, H. (1983) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Gordon, A. (1937) The functional autonomy of motives. American Journal of Psychology, 50: 141-156
Guilford, J.P. (1967) The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill
Guilford, J.P. (1983) Transformation abilities of functions. Journal of Creative Behavior, vol. 17, br. 2, str. 75-83
Huizinga, J. (1970) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Ivić, I.D., Davidović, V. (1972) Struktura dečjeg mišljenja i igra deteta. Psihologija, God. 5, Br. 1-2,48-58
Kovačić, B. (2012) Trefoil: A preferred approach to the future. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 209-221
Mercer, N., Littleton, K. (2007) Dialogue and Development of Children's Thinking: A socioculutural approach. London: Rutledge
Milin, V. (2012) Dijalog kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje učenika u nastavi. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 187-213
Mirkov, S., Pešić, J. (2012) Metakognitivni procesi u rešavanju problema - kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 267-289
Morin, E. (2002) Odgoj za budućnost - Sedam temeljnih spoznaja nužnih u odgoju za budućnost. Zagreb: Educa
Piaget, J. (1972) Play, dreams, and imitations in childhood. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Reeve, J.E., Cai, Y. (1999) Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate students. Journal of Educational Psychology, 91(3): 537
Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava - dinamika efikasnog učenja i nastave. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Ryan, R.M., Connell, J.P., Deci, E.L. (1985) A motivational analysis of self-determination and self-regulation in education. u: Ames C., Ames R.E. [ur.] Research on Motivation in Education: The Classroom Milieu, New York: Academic Press, pp. 13-51
Sharan, S. (1990) The group investigation approach to cooperative learning. u: Brubacher M., Payne R., Rickett K. [ur.] Perspectives on small group learning: Theory and practice, London: Rubicon Press, 55-68
Shiever, S.W., Maker, C.J. (1997) Enrichment and acceleration: An overview and new directions. u: Colangelo N., Davis G.A. [ur.] Handbook of Gifted Education, Boston: Allyin & Bacon, pp. 113-125
Slavin, R.E. (1980) Cooperative learning. Review of Educational Research, vol. 50, br. 2, str. 315-342
Stenberg, J.R. (2001) Conceptions of creativity. Cambridge: University Press
Šefer, J. (2012) Stvaralačko ponašanje. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 95-125
Šefer, J. (2012) Trolist - ključne komponente novog pristupa obrazovanju. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 11-45
Šefer, J. (2012) Igra i mašta u nastavi - eksponent divergentnog mišljenja i podsticaj stvaralačkog procesa, inicijative i saradnje. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 213-242
Šefer, J., Radišić, J., Jošić, S. (2012) Istraživački rad i rešavanje problema kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 243-267
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ševkušić, S., Stanković, D. (2012) Saradnja. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 11-45
Trivić, D., Stevanović, J. (2012) Jezička i naučna pismenost - preduslov za efikasno učenje. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 159-187
Wallach, M. (1970) Creativity. u: Mussen P.H. [ur.] Carmichael's manual of child psychology, New York, itd: Wiley
Wells, G. (2004) Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge: Cambridge university press
Zuckerman, M., Porac, J., Lathin, D., Deci, E.L. (1978) On the Importance of Self-Determination for Intrinsically-Motivated Behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 4(3): 443-446