Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 2, str. 117-139
Rimska pravna tradicija u srpskom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Srpsko pravo pripada porodici prava koja je utemeljena na rimskoj pravnoj tradiciji. Ta porodica je nastala viševekovnim širenjem rimskog prava na prostoru kontinentalne Evrope i potonjim uticajem evropskog prava na prava velikog broja vanevropskih zemalja. Recepcija rimskog prava, kada je reč o Srbiji, započela je odmah po naseljavanju srpskih plemena na vizantijsku teritoriju i trajala je, zahvaljujući brojnim vezama srpskog stanovništva i države sa Vizantijom i dalmatinskim gradovima, od nastanka do kraja srednjevekovne države. Proces recepcije je prekinut dolaskom Turaka, a nastavljen je nakon oslobađanja od Turske vlasti, uporedo sa stvaranjem prava u buržoaskoj državi. Ulazak rimskog pravnog modela u savremeno srpsko pravo ide preko građanskog zakonika iz 1844. godine. Naime, Zakonik građanski za Knjaževstvo Srbiju nastao je preradom Austrijskog građanskog zakonika iz 1811. godine, uz usvajanje nekih rešenja iz Francuskog građanskog zakonika iz 1804., a temelji tih zakonika se nalaze u rimskom pravu. Dublja analiza SGZ-a pokazuje, međutim, da su neka njegova rešenja kako sistemska tako i na planu pojedinačnih instituta, posledica Hanićevog neposrednog ugledanja na Corpus Iuris Civilis, tako da se može govoriti o neposrednoj recepciji rimskog prava ne samo u srednjevekovnom već i u modernom srpskom pravu.
Reference
*** (1935) Rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beograd, str. 580
Blagojević, B.T. (1940) Uticaj francuskog Građanskog zakonika na srbijanski Građanski zakonik. Beograd: Štamparija 'Radenković'
Bogojević-Gluščević, N. (1996) Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku. Podgorica, str. 131
Catalano, R. (1990) Diritto e persone: Studi su origine e attualità del sistema romano. Torino, I, posebno str. 167-182
Danilović, J. (2002) Istorijsko-pravne studije - zaloga u starom dubrovačkom pravu. Podgorica, Dio drugi - Srpsko srednjovjekovno pravo, Zakon grada Novog Brda, str. 227
Gams, A. (1996) Značaj Srpskog građanskog zakonika za Srbiju u XIX veku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 20
Nikčević, T. (1971) Postanak i pokušaj prerade Građanskog zakonika Kneževine Srbije. Spomenik - Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje istorijskih nauka, CXIX, Nova serija 21, str. 2
Novaković, S. (1898) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog, 1349 i 1354. Beograd: Državna štamparija
Orlić, M.V. (1996) Pravna vrednost srpskog građanskog zakonika. u: Sto pedeset godina SGZ, Beograd: SANU
Perić, Ž.M. (1924) Zadružno pravo po Građanskom zakoniku Kraljevine Srbije. Beograd, deo prvi, komentar glave XV drugogo dela Građ. zakonika, §§ 507. à 529, str. 95-103
Stein, P. (2003) Roman law in European history. Cambridge, str. 113-114
Šarkić, S., Malenica, A. (2004) Pravne teorije i institucije antike. Novi Sad, deo II - Rim, str. 209
Šarkić, S. (1995) Srednjevekovno srpsko pravo. Novi Sad, str. 7-20
Šarkić, S. (1994) Zakon u glagoljskim i ćirilskim pravnim spomenicima od XII do XVIII veka. Novi Sad
Talamanca, M. (2001) Elementi di diritto privato romano. Milano: Giuffré
Taranovski, T. (1931) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, I deo - istorija državnog prava, str. 128, 146
Taranovski, T. (1935) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, III-Istorija građanskog prava, IV deo: Istorija sudskog uređenja i postupka, str. 148, 150-151, 152
Vodinelić, V.V. (1996) Sto pedeset godina kasnije - šta je još živo u Srpskom građanskom zakoniku?. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Vuković, M. (1961) Pravila građanskih zakonika. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.