Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 2, str. 141-167
Zaštita čovekove ličnosti - aktuelnost injurije rimskog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U savremenoj Evropi deliktno pravo sve više predstavlja izraz ustavnih prava i sloboda ličnosti. Smatra se, da ljudska prava nemaju nigde toliko jak i neposredan uticaj kao što je to slučaj sa zaštitom ljudskog dostojanstva. Jednostavno i lepo rečeno: "Ljudsko dostojanstvo je apsolutna unutrašnja vrednost koju poseduje svaki čovek na jednak način". Prema ideji izraženoj u preambuli Opšte deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih nacija (1948) priznavanje dostojanstva koje rođenjem poseduju svi članovi ljudske porodice kao i njihovih jednakih i neotuđivih prava predstavlja temelj slobode pravde i mira u svetu. Sa aspekta svake pojedine države poštovanje ljudskog dostojanstva je temelj demokratske pravne države. Ljudsko dostojanstvo je šire od posebno garantovanih sloboda i prava, a njegovo poštovanje predstavlja preduslov ostvarivanja drugih prava. Dostojanstvo kao najdublja i najosetljivija vrednost ljudske ličnosti, danas se u okviru građanskog prava štiti pravilima o neimovinskoj šteti. Polaznu osnovu njegove zaštite u zemljama koje pripadaju rimskoj pravnoj porodici, čine pravila rimskog prava o injuriji. Cilj ovog rada jeste da ukaže na to, koja su bila pravila rimske injurije, šta je od toga ostalo u srednjem veku, i najzad, kako se ličnost čoveka štitila pod uticajem revolucionarnih promena u novom veku prema odredbama Srpskog građanskog zakonika.
Reference
*** Karađorđev zakonik. čl. 23, str. 140
*** (1756) Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis. IV, 17, par. 6
Aranđelović, D. (1908/1923) O odgovornosti za naknadu štete. Beograd
Arangio-Ruiz, V. (1933) Responsabilitá contrattuale in diritto Romano. Napulj, 2. izd., str. 4. 29I
Avramov, S., Kreća, M.D. (2001) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Blagojević, B.T. (1939) Obligaciono pravo - posebni deo. Beograd
Conrat, M.C. (1884/1965) Die Epitome exactis regibus - mit Anhaengen und einer Einleitung. Studien zur Geschichte des roemischen Rechts im Mittelalter. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung
Danilović, J. (1996) Srpski građanski zakon i rimsko pravo. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 49-65
de Dominicis, M.A. (1953) De alcuni testi orientali sulle 'Sententiae'. Napoli: St. Arangio - Ruiz, IV, str. 351
Feješ-Sič, M. (1984) Lex romana Visigothorum. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 151-169
Fira, A. (1996) Srpski građanski zakonik i Ustav Srbije. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 34
Foldi, A., Hamza, G. (1996) A ramai jog tò'rténete és Instituciói / Istorija i institucije rimskog prava. Budimpešta, str. 557
Kandić, L. (1977) Odabrani izvori iz opšte istorije države i prava. Beograd: Savremena administracija
Kaser, M. (1949) Das altröinische ius. Getingen, str. 207-208
Knap, K. (1966) A személyiségi jogok védelménekproblematikája / Problematika zaštite prava ličnosti. Kulfoldi Jogi Cikkgyjtemeny
Kovačević-Kuštrimović, R.B. (1995) Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika 1844-1994 - uvodno izlaganje. u: Sa naučnog skupa' 'Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, Niš, str. XI-XVIII
Krkljuš, L. (2002) Pravna istorija srpskog naroda. Novi Sad: Prometej
Krstić, H. (1869) Pravda. br. 15, 16 i 17
Labady, T. (1993) A pet vagyoni (ideâlis) kârtérités a kozépkorban (Naknada neimovinske štete u srednjem veku). Magyar Jog, Budapest, vol. 40.str. 577., str. 578., str. 580, str. 581
Levy, E. (1963) Die Römische Kapitalstrafe: Ges. Schr. II. Keln, Grac, str. 337
Mainzer, R. (1908) Die aestimatorische Injurienklage im ihrer geschichtlichen Entwicklung. Stutgart
Marković, Č. (1921) Novčana reparacija moralne štete. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, knj.III, br. 4, str. 262, 264, 265-266, 269-273
Marković, Č. (1925) Zakonik Hamurabija Vavilonskog kralja. Beograd
Marković, L. (1921) Građanski zakonik Kraljevine Srbije sa kratkim objašnjenjima. Beograd, 2 izd
Marton, G. (1924) Felelösség a custodiáért / Odgovornost za kustodiju. Budapest: Magyar Jogi Szemle Konyvtara, str.17
Maškin, N.A. (1978) Istorija starog Rima. Beograd: Naučna knjiga, 3.izd, str. 214-215
Meyer-Ladewig, J. (2004) Ljudsko dostojanstvo i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Pravni život, vol. 53, br. 1-2, str. 141-147
Molnar, I., Jakab, E. (2001) Rómaijog / Rimsko pravo. Segedin, str. 340
Molnar, I. (1987) Sistem odgovornosti u pretklasičnom pravu. Acta univ. Seg. de Attila Jozsef nominatae Acta Jur. et Pol., Szeged, Tom. XXXVII, fasc. 1-22, str. 177, 189-191, 209, Dr. Szilbereky Jenö emlékkönyv
Mommsen, Th. (1899) Römisches Staatsrecht. Leipzig, str. 784 i 825
Nikolić, Đ.L. (1996) Odgovornost za naknadu prouzrokovane štete po Srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 316, str. 327
Palačković, D. (1996) Crkveno pravo i Srpski građanski zakonik. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 37
Petrić, V., ur. (1968) Zakon Prote Matije Nenadovića od 1804. godine. u: Iz pravne istorije Naroda Jugoslavije, Odabrani izvori, Beograd, str. 134
Petrik, F. (2001) A személyiség jogi védelme, A sajtó-helyreigazitás / Pravna zaštita ličnosti - ispravka putem štampe. Budimpešta, str. 40-41, 42-43
Piškulić, Z., Đerđ, I. (1924) Osnovi privatnog prava u Vojvodini. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Polay, E. (1983) A személyiség polgâri jogi védelmének történetéhez: Iniuria - tényállások a római jogban. Szeged, u engleskom izdanju: Iniuria Types in Roman'ašč, Budimpešta, 1986
Popović, D.M. (1996) Objektivna odgovornost za štetu po Srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 308-310
Pugliese, G. (1941) Studi sull' 'iniuria'. Milano, str. 141., str. 66
Radišić, J.D. (1995) Osnov odgovornosti za štetu po srpskom građanskom zakoniku. u: Naučni skup: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika 1844-1944, Niš, str. 231
Romac, A. (1981) Rimsko pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Salma, J. (2001) Obligaciono pravo. Novi Sad
Solyom, L. (1981) Az iniuria és a személyiségi jogok: 'Semlegesség' és technika. Allames Jogtudomany, XXIX, 2, str. 226
Stanković, G.V., Simić, M. (1996) Tumačenje zakona u Srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 189-190
Stanković, O.D. (1963) Novčana naknada neimovinske štete. Beograd: Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije
Stanojević, O.S. (1992) Rimsko pravo. Beograd
Stojčević, D. (1983) Rimsko privatno pravo. Beograd
Talamanca, M. (1990) Istituzioni di diritto romano. Milano
Toroman, M.M. (1996) Odredbe o odgovornosti za štetu u Srpskom građanskom zakoniku i Zakonu o obligacionim odnosima. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 290
Vizner, B. (1969) Građansko pravo u teoriji i praksi. Rijeka, Knjiga treća, 2.izd, str. 829
von Bar, C. (1998) The Common European Law of Torts. Munchen, Vol. I, The core areas of tort law, its approximation in Europe, and its accommodation in the legal system
von Savigny, F. (1834-1851) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg, 2.izd., Tom. 2, str. 219-220
Vukadinović, G. (1996) Uticaj ideja racionalističkog prirodnog prava na Srpski građanski zakonik. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 10 i dalje
Vuković, M. (1961) Pravila građanskih zakonika. Zagreb
Zlinszky, J. (1995) Római büntetöjog / Rimsko kazneno pravo. Miškolc, str. 124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.