Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 2, str. 383-415
Sistematika odredbi o obligacionim odnosima u Srpskom građanskom zakoniku u svetlu sistematike Justinijanovih Institucija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Srpski građanski zakonik svrstavamo među kodifikacije u kojima je materija raspoređena po institucionalnom modelu, što je vidljivo i u sistematizovanju odredbi o obligacionim odnosima. Institucionalna sistematika je u SGZ prodrla uglavnom posredstvom njegovog izvornika -austrijskog Opšteg građanskog zakonika. Slučajevi neposrednog ugledanja redaktora SGZ-a na sistematiku Justinijanovih Institucija u materiji obligacija postoje, ali su retki.
Reference
Blagojević, B.T. (1940) Uticaj francuskog Građanskog zakonika na srbijanski Građanski zakonik. Beograd: Štamparija 'Radenković'
Danilović, J. (1996) Srpski građanski zakon i rimsko pravo. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 49-65
Đorđević, V.Đ. Zakonski red nasleđivanja po Srpskom građanskom zakoniku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš
Jankovec, I.I. (1996) Krivica kao pretpostavka ugovorne odgovornosti. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Knežić-Popović, D. (1996) Udeo izvornog rimskog prava u Srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, zbornik radova, Beograd: SANU, str. 73
Malenica, A.D. (1981) Poklon u rimskom pravu. Beograd: Savremena administracija
Malenica, A.D. (1996) Rimsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Nikolić, Đ.L. (1996) Odgovornost za naknadu prouzrokovane štete po Srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 316, str. 327
Palačković, D. (1995) Crkveno pravo i Srpski građanski zakonik. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš
Popović, D.M. (1996) Objektivna odgovornost za štetu u srpskom građanskom zakoniku. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Romac, A. (1973) Izvori rimskog prava. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, str. 386-387
Stanković, O.D. (1996) Realni ugovori u Srpskom građanskom zakoniku, njegovom izvorniku i uporedno pravo. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 277-280
Stanojević, O.S. (1982) Gaj - Institucije. Beograd
Šeroglić, P. (1845) Pregled Zakonika Građanskog za Knjažestvo Srbiju, 25. marta 1844 obnarodovanog. Bačka vila, Novi Sad, 25. marta 1844, 4, str. 114, 155
Terzijev, K.K. (1931) Prodaja iz § 669 Srp. građ. zak. - tragovi turskog zakonodavstva. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, knj. XXII
Toroman, M.M. (1996) Odredbe o odgovornosti za štetu u Srpskom građanskom zakoniku i Zakonu o obligacionim odnosima. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 288
Vuković, M. (1961) Pravila građanskih zakonika. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Zaštita čovekove ličnosti - aktuelnost injurije rimskog prava
Sič Magdolna

Strani pravni život (2008)
Pravni transplanti i Srbijanski građanski zakonik iz 1844
Đorđević Miroslav

FU: Law&Politics (2002)
Poklon za slučaj smrti u našem pravu
Stojanović Nataša

prikaži sve [60]