Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 39, br. 3, str. 129-144
Pojam prava svojine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: svojina; vlasnik; pravna vlast; ovlašćenja držanja; korišćenja; upotreba, pribiranje plodova i raspolaganja; prava drugih lica; zakonska ograničenja
Sažetak
Prilikom određivanja pojma prava svojine nije moguće definisati ovaj pojam koji bi važio za sva društva i za sva vremena bez izuzetka. U ovom radu navedene su različite definicije prava svojine u pravnoj teoriji i zakonodavstvu od rimskog prava do današnjih dana. Među mnogobrojnim definicijama ovog pojma učinjen je pokušaj određivanja prava svojine na sledeći način. Pravo svojine je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje titulara ovog prava, da sa stvari i koristima od nje postupa po svom nahođenju, kao i da svakog drugog iz toga isključi ako se to ne protivi pravima drugih niti zakonskim ograničenjima. Pravo svojine je najpotpunije, isključivo i trajno stvarno pravo na određenoj stvari (pravna vlast na stvari) koje ovlašćuje titulara ovog prava da stvar po svom nahođenju koristi na način utvrđen zakonom. Osnovna karakteristika prava svojine je njegova sveobuhvatnost (potpunost), koja vlasniku omogućava potpunu pravnu vlast na stvari koja je u određenom pravnom poretku uopšte moguća. Svojina je najapsolutnije pravo na jednoj stvari, a pojedina ovlašćenja koja predstavljaju njenu sadržinu, su samo manifestacije ove potpunosti. Elastičnost (rekadentnost) prava svojine manifestuje se u tome da se sa prestankom ograničenja prava svojine koja u većoj ili manjoj meri sužavaju mogućnost vlasnika da koristi stvar, ovo pravo uspostavlja u punom obimu. Svojina ne trpi ograničenja, bilo da su ona nastala voljom vlasnika ili su ustanovljena u javnom interesu, pa se po njihovom prestanku ona ponovo uspostavlja u punom obimu. Pravo svojine je trajno pravo jer postoji sve dok postoji i stvar na koju se odnosi. Ona je u vremenskom smislu neograničeno pravo jer se ne može izgubiti nevršenjem. Pravo svojine je jedinstveno pravo čiji se sadržaj ne može deliti. Ona ne predstavlja prost skup pojedinačnih ovlašćenja koje ga čine nego jedinstveno pravo, sui generis.
Reference
*** Građanski zakonik. Austrija, paragraf 353, 354 I 364
*** Građanski zakonik. Nemačka, paragraf, 903
*** Građanski zakonik. Švajcarska, član 641
*** (1844) Građanski Zakonik za Kneževinu Srbiju. par. 216
*** (1889) Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru. član 1015
*** (1996) Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Sl. list SRJ, br. 29, član 3
*** (1996) Ograničenje prava svojine. u: Leksikon građanskog prava, Beograd, str. 426
*** (1996) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 91
Aubry, C., Rau, C. (1897) Cours de droit civil français d'après le méthode de Zachariae. Paris, § 190. Str. 295
Bartoš, M. (1932) Tabaci stvarnog prava. Beograd
Dernburg, H. (1911) Pandekten. § 155, 2
Garies (1911) Science of law. 139
Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (1998) Stvarno pravo. Zagreb: Informator
Genkin, D.M. (1961) Pravo sobstvenosti v SSSR. Moskva, Str. 30
Hegel, G.W.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Holland (1924) Jurisprudence. 193
Holms, O.W. (1881) Common law. New York, 246
Jering, R. (1998) Cilj u pravu. Podgorica: CID
Kovačević-Kuštrimović, R.B., Lazić, M. (2004) Stvarno pravo. Niš, str. 71
Marković, L. (1912) Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo. Beograd, str. 315
Paund, R. (2000) Jurisprudencija. Podgorica: CID
Perić, Ž.M. (1922) Stvarno pravo. Beograd, str. 17
Rašović, Z.P. (2002) Stvarno pravo. Podgorica
Rener, K. Pravni instituti privatnog prava i njihova socijalna funkcija. str. 77
Ripert, G., Boulanger, J. (1957) Traite de droit civil. Paris, tome II, str. 789
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1993) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1991) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list
Stojčević, D. (1985) Rimsko privatno pravo. Beograd: Savremena administracija, str. 148
Vizner, B. (1980) Komentar Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima / ZOVO. Zagreb, Str. 61
Windscheid, B., Kipp, T. (1963) Lehrbuch des Pandektenrechts. Darmstadt, Band 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Državinska zaštita u slučaju nedozvoljenih imisija
Popov Danica

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Konfesorna tužba za zaštitu stvarnih službenosti
Popov Danica D.

Pravo i privreda (1993)
Derivativno sticanje prava na stvarima u društvenoj svojini
Jelić Rajko R.

prikaži sve [175]