Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2009, vol. 43, br. 3, str. 231-256
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2010
Priroda i pripadnost poslaničkog mandata u ustavnom sistemu Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Ustav Republike Srbije članom 102 nastoji da reši u višestranačkoj Srbiji sporno pitanje: kome pripada poslanički mandat kada narodni poslanik napusti političku stranku na čiji predlog je izabran za tu funkciju? Ustav je nesvakidašnjim rešenjem, kojim daje poslaniku slobodu da se odrekne mandata u korist političke stranke, stvorio tlo za dalje polemike o prirodi i pripadnosti poslaničkog mandata u našem sistemu. Stavljanje mandata na raspolaganje političkoj stranci je neka vrsta pravnog posla koji može biti politički motivisan (iznuđen). U vezi sa ovim pitanjem sučeljava se pravna i politička argumentacija, tumačeći ovu ustavnu normu, a i ceo ustavni sistem, tako da štiti narodnog poslanika ili, pak, političku stranku. Pitanja u vezi sa narodnom suverenošću, položajem i ulogom parlamenta i političkih stranaka, izbornim sistemom, daju širi kontekst analizi prirode i pripadnosti poslaničkog mandata.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2009) Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 56/2005, 81/2006, 13/2009
*** (1992) Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine. Službeni list SR Jugoslavije, broj 40
*** (2008) Report on the imperative mandate and similar practices. European commission for democracy trough law (Venice commission), Study br. 488, http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)027-e.asp (30. nov. 2009)
Evropska komisija za demokratiju putem prava (2007) Mišljenje o Ustavu Srbije. Strazbur, usvojeno od strane Komisije na 70. Plenarnoj sednici, Venecija, 17-18. mart, br. 405/2006
Jovanović, P. (1991) Savremeni politički sistem. Novi Sad, II
Kelzen, H.V. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Kultura
Marković, R. (2006) Predgovor - Ustav Republike Srbije od 2006. godine - kritički pogled, objavljen uz tekst Ustava. u: Beograd: IPD Justinijan, str. 30-31
Marković, R. (1996) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Morison, H. (1965) Government and parliament, a survey from the inside. London
Nenadić, B., Vlatković, M. (2003) Prestanak mandata narodnog poslanika zbog prestanka članstva u političkoj stranci ili koaliciji na čijoj je izbornoj listi izabran. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 75, br. 3, str. 75-90
Norton, P., Aughey, A. (1981) Conservatives and conservatism. London
Pajvančić, M. (2003) Ustav je pogažen!. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 75, br. 3, str. 98-106
Pajvančić, M. (2008) Izborno pravo. Novi Sad
Pejić, I. (2007) Koncept narodnog predstavništva i kontraverze o parlamentarnom mandatu u srpskom Ustavu. Nova srpska politička misao, str. 4, http://starisajt.nspm.rs/debate_2007/2007_pejic1.htm (27.nov. 2009)
Pejić, I. (2000) Ustavni princip slobodnog poslaničkog mandata. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 86, br. 4, str. 485-499
Prodanović, D. (1973) Nastanak i razvitak shvatanja o prirodi mandata članova predstavničkog tela. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 2-3, str. 330
Radovanović, L. (1938) Odnos birača i poslanika. Beograd
Roos, H. (1953) Das imperative Mandat. Frankfurt am Main, Dissertation
Stojanović, D.M. (2003) O ustavnosti odredaba člana 88. stav 1. tač. 1.i 9. Zakona o izboru narodnih poslanika. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 75, br. 3, str. 91-97
Tomić, Z.R. (2003) Ustav ipak nije pogažen!. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 75, br. 3, str. 107-113
Vasović, V. (2008) Savremeni demokratije. Beograd, I