članak: 1 od 1  
Zbornik radova Vizantološkog instituta
2006, br. 43, str. 140-154
jezik rada: srpski
neklasifikovan
doi:10.2298/ZRVI0643140R

Bosna u istorijskom delu Kritovula sa Imbrosa

Sažetak

Vesti vizantijskog istoričara XV veka Kritovula sa Imbrosa o Bosni usredsređene su na poslednje godine postojanja srednjovekovne bosanske države. Osim dva kratka i uzgredna pomena, sa drugačijom sadržinom, sačuvano je obilje podataka o događajima iz 1463. godine, kada je Mehmed II Osvajač poseo Bosnu, kao i o zbivanjima iz iste godine, kada je usledila ugarska protivofanziva, koju je poveo Matija Korvin, a zatim i o ponovnom dolasku osmanskog sultana 1464. go-dine. Očigledno je da je Kritovul bio veoma dobro upoznat sa događajima, a za podatke koje donosi ne bi se moglo reći da su novi i nepoznati, ali u svakom slučaju predstavljaju dopunu ostalim izvorima.

Reference

*** (1954) History of Mehmed the Conqueror by Kritovoulos. Princeton, transl. Ch. R. Rigg
*** (2004) Kritovul - životot i upravlenieto na Mehmed II al-Fatih Zavoevatell'. Sofija, perevod od gr'cki I. Radevska
*** (1993) Istorija srpskog naroda. Beograd, Š-1, Srbi pod tuđinskom vlašću 1537-1699
Babinger, F. (1968) Mehmed Osvajač i njegovo doba. Novi Sad: Matica srpska
Bibikov, M.B. (1998) Istoričeskaja literatura Vizantii. Sankt-Peterburg
Ćirković, S.M. (1964) Istorija srednjovekovne Bosanske države. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Ćirković, S.M. (1997) Rabotnici, vojnici, duhovnici - društva srednjovekovnog Balkana. Beograd: Equilibrium
Goldstein (2000) Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. godine. u: Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću, Fojnica-Sarajevo, 231
Great, V. (1957) Kritobulos aus Imbros. Byzantinoslavica, 18, 1-17
Kalić, J., ur. (1971) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, IV
Kazhdan, A.P., ur. (1991) The Oxford Dictionary of Byzantium. New York-Oxford
Laskaris, M. (1926) Vizantijske princeze u srednjevekovnoj Srbiji - prilog istoriji vizantiskosrpskih odnosa od kraja XII do sredine XV veka. Beograd: F. Bah
Mihailović, K. (1959) Janičarove uspomene ili Turska hronika. Beograd, 107, 61
Moravcsik, G., Jenkins, R.J.H., ur. (1967) Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio. Washington
Muller, K., ur. (1870) Fragmenta Historicorum Graecorum. Paris
Nicol, D.M. (1993) The last centuries of Byzantium, 1261-1453. Cambridge
Radić, R. (2005) Četiri zanemarena podatka o srednjovekovnoj Bosni, Spomenica Milana Vasića. Banja Luka
Radić, R.Đ. (2000) Strah u poznoj Vizantiji - 1180-1453. Beograd: Stubovi kulture
Radonić, J. (1930) Kritovul, vizantijski istorik XV veka. Glas SKA, 138, drugi razred 73, 80
Reinsch-Roderich, D. (2003) Kritovul sa Imbrosa - učeni istoričar, osmanski rajetin i vizantijski rodoljub. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 40, str. 297-311
Rokai, P.K., Đere, Z., Pal, T., Kasaš, A. (2002) Istorija Mađara. Beograd: Clio
Schilbach, E. (1970) Byzantinische Metrologie. Munchen
Siremić, M., ur. (1982) Istorija srpskog naroda. II, Doba borbi za očuvanje i obnovu države, 1371-1537. Beograd
Tošić, Đ. (2002) Poslednja bosanska kraljica Mara Jelena. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, Beograd, str. 29-60
Trapp, E., i dr., ur. (1986) Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien