Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Istraživanja u defektologiji
2002, br. 1, str. 107-111
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Socijalna kompetencija dece sa umerenom mentalnom retardacijom lišene roditeljskog staranja
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet

Sažetak

Socijalna kompetencija se definiše kao nivo usvojenih socijalnih znanja i veština stečenih tokom razvoja ličnosti, koja determinišu prirodu odnosa deteta prema zahtevima socijalne sredine i sopstvenim potrebama. Cilj ovog rada je utvrđivanje kvaliteta socijalne kompetencije kod dece sa umerenom mentalnom retardacijom koja funkcionišu u okrilju svoje porodice, kao i dece koja su dugotrajno odvojena ili potpuno napuštena od strane svojih roditelja. Uzorkom ovog istraživanja obuhvaćeno je 90 dece sa UMR kalendarskog uzrasta od sedam do dvanaest godina. Deo naših ispitanika pohađa specijalne osnovne škole, a deo je na defektološkom tretmanu u ustanovi internatskog tipa. Za procenu nivoa socijalne kompetencije primenjena je Gunzbergova skala u celini. Rezultati koje smo dobili ovim istraživanjem ukazuju na to da deca koja su lišena roditeljskog staranja imaju viši nivo razvijenosti radnih sposobnosti, samoposluživanja i komunikacije u odnosu na vršnjake koji se nalaze u svojoj porodici. Što se tiče kvaliteta socijalnog razvoja, nije nađena statistički značajna razlika između ove dve grupe ispitanika.

Ključne reči

Reference

Bandura, A. (1990) Uloga procesa učenja po modelu u razvoju ličnosti. u: Ivić Ivan i Havelka Nenad [ur.] Proces socijalizacije kod dece, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 37-50
Gresham, F., Macmillan, D.L. (1997) Social competence and affective characteristics of students with mild disabilities: Review of educational research
Gunzberg, H. (1968) Social competence and mental handicap. London
Heknauzen, H. (1990) Razvoj doživljavanja uspeha i neuspeha. u: Proces socijalizacije kod dece, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S., Dimčović, N.A., Bala, J., Novak, J., Popović, D., Radoman, V.J. (1991) Ometeno dete - uvod u psihologiju ometenih u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kaljača, S.S. (1999) Odnos razvijenosti praktognostičkih sposobnosti, leksikona i ponašanja umereno mentalno retardirane dece. Beograd: Defektološki fakultet, magistarski rad
Maćešić-Petrović, D.S. (1996) Saznajni razvoj lako mentalno retardirane dece. Beograd: Defektološki fakultet
Sokolovski, Ž.D. (1997) Tretman umereno mentalno retardiranih lica. Beograd: Savez društava za pomoć MNRO u Srbiji
Valon, A. (1985) Psihički razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva