Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Relacije intelektualnih i motoričkih sposobnosti mlađe školske dece
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
dFaculty of Sport and Physical Education, Nikšić, Montenegro

e-adresafratricf@yahoo.com
Sažetak
Na uzorku od 976 ispitanika, dečaka i devojčica uzrasta od 7 do 10 godina, učenika osnovnih škola Vojvodine, izvršena je procena motoričkih sposobnosti primenom baterije od 7 motoričkih testova i procena intelektualnih sposobnosti primenom testa Ravenove progresivne matrice u boji. Univarijatnom i multivarijatnom analizom varijanse utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike po polu na svim uzrastima, kako u pojedinačnim tako i u sistemu primenjeni motoričkih varijabli. U testu inteligencije Ravenove progresivne matrice u boji nije bilo statistički značajnih razlika u oba pola na celom ispitivanom uzrastu. Nakon primene faktorske analize na svim uzrastima, dobijena su dva značajna faktora, od kojih je prvi u svim uzrastima predstavljao generalni motorički faktor, dok je na drugom faktoru značajne projekcije imala varijabla za procenu inteligencije, dok su joj se na pojedinim uzrastima pridruživale i motoričke varijable za procenu gipkosti i brzine alternativnih pokreta. Matrice interkorelacije faktora pokazale su visoke i pozitivne korelacija dobijenih faktora na svim uzrastima kod oba pola.
Reference
Bala, G., Popović, B. (2007) Motoričke sposobnosti predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 101-151
Bala, G., Stojanović, M.V., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G., Nićin, Đ.A., Popović, B. (1997) Gipkost kod predškolske dece - motorička, morfološka ili specifična dimenzija. u: Kongres antropologa Jugoslavije (36), Prokuplje, zbornik rezimea
Fratrić,, Vujanović, F., Golik, S., Perić, D., Jovančević, V., Sudarov, N., Jakšić, D., Đukić, B. (2011) Povezanost motoričkih varijabli za procenu mehanizama za regulaciju ekscitacije, tonusa i sinergije sa varijablama za procenu mentalnog potencijala kod rukometaša, odbojkaša i košarkaša. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Croatian
Ismail, A. H., Kane, J., Kirkendall, D. R. (1976) Relationship among intellectual ana nonintellectual variables. Kineziologija, 6 (1-2), 39-45
Ismail, A.H. (1984) Integrisani razvoj. u: Psihologija sporta, Beograd: Nolit
Matić, R. (2009) Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških i socio-ekonomskih karakteristika dece mlađeg školskog uzrasta (Relations of motor abilities, morphological and socio-economical characteristics in children of younger school age). Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, MSc Thesis, Serbian
Mejovšek, M. (1977) Relations of cognitive abilities and some of the measures of simple and complex movements speed. Kineziologija, 7 (1-2); 77-136
Popović, B. (2010) Specifičnosti antropološkog statusa devojčica mladeg školskog uzrasta pod uticajem programiranog vežbanja razvojne gimnastike. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Tubić, T. (2009) Povezanost kognitivnih i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta (Inter-correlation between cognitive and motor abilities of preschool children). u: Bala G. [ur.] Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece (Relations of anthropological characteristics and abilities of preschool children), Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, pp. 165-184
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.