Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
SmartMusic kao interaktivno nastavno sredstvo u nastavi muzičke pismenosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti, Republika Srpska, BiH

e-adresasasa.pavlovic@au.unibl.org
Ključne reči: SmartMusic; kombinovana funkcionalna metoda; muzička pismenost; interaktivni softver; IKT
Sažetak
Posmatrajući razvoj muzičke pedagogije, može se konstatovati da su očigledna nastavna sredstva bila prisutna od samog početka prenošenja muzičkih veština i znanja. U savremenom digitalnom dobu obrazovni softveri su sve više deo nastavnog procesa. U skladu s tim, predmet istraživanja ovog rada bio je interaktivni softver SmartMusic. Osnovni ciljevi i zadaci istraživanja prezentovanog u okviru ovog rada bili su usmereni ka proveri primene izabranog softvera u nastavi muzičke pismenosti koja se odvija prema Kombinovanoj funkcionalnoj metodi koju je kreirala Zorislave M. Vasiljević. Kroz kvalitativno i kvantitativno istraživanje, izvršena je analizai evaluacija reprezentativnog uzorka. Dobijeni rezultati ukazali su na benefite i nedostatke testiranog softvera. Potvrđene su radne hipoteze da se svi elementi interaktivnog softvera mogu primenjivati u nastavi muzičke pismenostikoja se odvija na pedagoškom prostoru u kome se primenjuje metoda prof. Vasiljević i da SmartMusic može dati najbolje rezultate u oblastima rada na melodici, ritmu i dečjem muzičkom stvaralaštvu. Takođe, kroz sprovedeno istraživanje ustanovljeno je da se ovaj softver može koristiti podjenako efikasno i prilikom obrade i prilikom utvrđivanja nastavnih sadržaja i u svim etapama nastave solfeđa. Na kraju, u okviru završnih razmatranja, ukazano jei na koje faktore i procese budućeg digitalizovanog modela nastave muzičke pismenosti može uticati primena interaktivnog softvera SmartMusic.
Reference
Braunović, Ž. (2010) Wiimote Whiteboard - iskustva primene u nastavi. Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja. u: Zbornik radova: V Međunarodni simpozijum, Novi Sad-Beograd
Drobni, I. (2009) Nastavna sredstva u pedagogiji muzičke pismenosti. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 1, str. 44-53
Đorđević, M., Ničković, R. (1991) Pedagogija. Niš: Prosveta
Ertmer, P.A. (2005) Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration?. Educational Technology Research and Development, 53(4): 25-39
Miletić, A. (2018) Od narodnih tonalnih osnova do dur-mol sistema u nastavi muzičke pismenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Pavlović, S. (2017) Kadenca - od klišea do improvizacije. u: Marinković S., Dodik Sanda [ur.] Tradicija kao inspiracija - tematski zbornik, Banja Luka: Akademija umjetnosti, 594-612
Popović, M. (2002) Značaj pevanja i poznavanja osnova vokalne tehnike u realizaciji nastave solfeđa. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, magistarska teza
Simeunović, V., Spasojević, P. (2009) Savremene didaktičke teme. Bijeljina: Pedagoški fakultet
Vasiljević, M.Z., Aleksandrović, V., Popović, M. (2001) Solfeđo za prvi i drugi razred osnovne muzičke škole. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, M.A. (1950) Jednoglasni solfeđo. Beograd, itd: Prosveta
Vasiljević, Z.M. (2006) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z. (1996) Solfeđo - ritam - udžbenik za učenike I i II razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje. Knjaževac: Nota
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1812111P
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2019.