Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nasleđe, Kragujevac
2010, vol. 7, br. 16, str. 267-287
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/03/2011
Pojam intertekstualnosti
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresa: rzivkovic1@sbb.rs

Sažetak

Cilj rada predstavlja analizu geneze, prirode i funkcije procesa intertekstualnosti. Analiza će se kretati u dva pravca: 1) u dijahronijskoj dimenziji - od prvih teorija intertekstualnosti, do poetike postmodernizma; 2) u sinhronijskoj dimenziji - u višeslojnoj komunikaciji između autora, čitaoca (koautora) i teksta u neprestanom semantičkom preobražaju. U ovom kontekstu posmatramo šire shvatanje intertekstualnosti, po kome svaki tekst predstavlja intertekst, kao i uže shvatanje, koje precizira stvaranje intertekstualnih veza posredstvom ' signala' u tekstu, u smislu eksplicitnog ili implicitnog upućivanja na drugi tekst u dijalogu sa čitaocem. Dakle, dok je šire shvatanje intertekstualnosti pogodnije za deskripciju opšte paradigme, uže shvatanje intertekstualnosti ima precizniju funkciju u analizi konkretnih intertekstualnih aspekata u književnoumetničkom delu.

Ključne reči

Reference

Bahtin, M.M. (1995) Povodom estetike reči. Književna kritika, prevela Zlata Kocić, 26, 5-20
Bamburać, N.M. (2003) Retorika tekstualnosti. Sarajevo: Buybook
Bart, R. (1986) Teorija o tekstu. Republika, Beograd, br. 12, 9 - 10
Biti, V. (1987) Interes pripovjednog teksta. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Broich, U. (1985) Manfred finster. u: Intersexualität: Formen, funktionen, analytische fallstudien, Tübingen
Delić, J. (1995) Književni pogledi Danila Kiša. Beograd: Prosveta
Derrida, J. (1979) Living on: Border lines. u: Harold Bloom [ur.] Deconstruction and Criticism, New York: Seabury Press
Eko, U. (1965) Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša, sa italijanskog preveo Nika Milićević
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga, Alfa
Gluščević, Z. Milorad Pavić Između moderne i postmoderne. Rastko
Hačion, I. (1996) Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi, preveli Vadimir Gvozden, Ljubica Stanković
Ilić, D. (2006) Kratak uvod u teoriju parodije. Letopis Matice srpske, 477(5): 836-852
Jerkov, A. (1990) Nova tekstualnost - pogovor Sabranim delima Milorada Pavića. u: Anahoret u Njujorku, Beograd: Prosveta, Sabrana dela Milorada Pavića
Konstantinović, Z. (2002) Intertekstualna komparatistika komparatistički prilog proučavanju srpske književnosti. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Kristeva, J. (1969) Sèméiotikè: recherches pour une sémanalyse. Paris: Editions du Seuil
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Pavličić, P. (1993) Čemu služi autoreferencijalnost?. u: Tolić-Oraić Dubravka, Žmegač Viktor [ur.] Intertekstualnost i autoreferencijalnost, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Pfister, M. (1991) How postmodern is intertextuality?. u: Plett H.F. [ur.] Intertextuality, Berlin: Walter de Gruyter and Company
Plett, H. (1991) Intertextuality. Berlin: Walter de Gruyter
Riffaterre, M. (1984) Intertextual representation: On mimesis as interpretative discourse. Critical Inquiry, 11, sep., str. 142
Schütz, A. (1971) Das Problem der Relevanz. Frankfurt: Suhrkamp
Stojanović, M. (2004) Intertekstualnost i citatnost kao književni postupci. u: Književne teorije 20. veka, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 213-229
Šuvaković, M. (1995) Postmoderna. Beograd: Narodna knjiga, 73 pojma
Zurbrugg, N. (1984) Burroughs, barts, and the limits of intertextuality, review of contemporary fiction. London: Dalkey archive press
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Vuk Karadžić
Živković, D., ur. (1985) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit