Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2008, vol. 2, br. 2, str. 133-157
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/07/2009
Preduzetnički instrumenti savremene vlasti - države i lokalnih vlasti
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

Analiza se bavi smislom, sadržajem i efektima reformi javnog sektora sprovedenim u skoro svim zemljama zapadnih demokratija. Ovaj prilog predstavlja pokušaj da se ukaže na krupne promene do kojih u ovim reformama dolazi u načinu funkcionisanja svih nivoa vlasti, kao i da se dokaže da uključivanje tržišnih mehanizama i instrumenata u oblast javnog sektora ima kao posledicu, pored podizanja efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta usluga, snažan demokratski efekat uključivanja građana u procese odlučivanja i utvrđivanja prioriteta i potreba koje javnim uslugama treba zadovoljiti. Analiza pokušava da identifikuje lekcije koje mogu naučiti tranzicione zemlje kako u strateškom usmeravanju reformi, tako i u konkretnom načinu realizacije i primene brojnih instrumenata. Način korišćenja svakog instrumenta pojedinačno, kao i kreiranje optimalne kombinacije ovih instrumenata, predstavlja važnu veštinu koju moraju savladati svi politički i drugi akteri na javnoj sceni. Ovaj rad posebno osvetljava procese uključivanja privatnog i trećeg sektora u pružanje javnih usluga, kreiranje konkurencije i korišćenje tržišnih instrumenata za podizanje kvaliteta javnih usluga. Posebna pažnja je posvećena modelima privatizacije, svim fazama ugovaranja usluga i ugovoru kao veoma fleksibilnom instrumentu koji definiše prava i obaveze svih aktera, ali zahteva postojanje pravne države i nezavisnog sudstva. Analiza ukazuje da ostali instrumenti koji prate privatizaciju (povlačenje vlasti iz direktnog pružanja usluga, deregulacija, koncesije, franšize, vaučeri, prodaja imovine i objekata itd), mogu podići kvalitet usluga i obezbediti veću efikasnost, efektivnost, kvalitet rada i veću odgovornost javnog sektora. Preduslov je postojanje demokratskih institucija i razvijanje demokratske, ali i preduzetničke političke kulture. Ovaj prilog posebno naglašava značaj standardizacije, sertifikacije i benčmaringa kao važnih instrumenata praćenja, merenja i vrednovanja primene svih politika. Njima se podiže preglednost, otvorenost i merljivost rada javnog sektora, a sužava prostor raznim oblicima patologije (korupcija, volonterizam, itd).

Ključne reči

decentralizacija; depolitizacija; regionalizacija; vlast vođena misijom i rezultatima; tržišni; participativni; fleksibilni i deregulacioni model vlasti; vestminsterski; američki i nordijski model reformi javnog sektora; novi javni menadžment; merit sistem; int

Reference

*** Analytical data base. OECD
Ammons, D. (1996) Municipal benchmarks: Assessing local performance and establishing community standards. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bennett, R. (1990) Decentralization, local government and markets: Is there a post-welfare Agenda in planned and market economies?. Politicy studies journal, vol. 18, spring
Fukujama, F. (2007) Građenje države - upravljanje i svetski poredak u dvadesetprvom veku. Beograd: Filip Višnjić
Guy, P. (1994) New visions of government and the public service. u: Ingraham Patricia W., Barbara S. Romzek and Associates [ur.] New Paradigms for Government - Issues for the Changing Public Services, San Francisco: Jossey- Bass Publishers
Kelman, S.J. (2002) Contracting. u: Salamon Lester M. [ur.] The tools of government: A guide to the new governance, Oxford University press
Kettl, D.F. (2000) The global public management resolution. Washington, DC: Brookings Institution Press
Politt, C., i dr. (1997) Trajectories and options: An international perspective on the implementation of Finnish public management reforms. Helsinki: Ministry of Finance, Swedish Agency for Administrative Development in Statskontoret, The Swedish Central Government in Transition, Stockholm, 1998
Savas, E.S. (1998) Privatization in state and local government. u: Raphaelson Arnold H. [ur.] Restructuring State and Local Services: Ideas, Proposals, and Experiments, Westport: Praeger
Windsor, D.S. (1998) Piecemeal privatization: The US domestic transportation example. u: Raphaelson Arnold H. [ur.] Restructuring State and Local Services: Ideas, Proposals, and Experiments, Westport: Praeger