Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2008, vol. 2, br. 2, str. 289-305
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/07/2009
Politička informatika
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

U modernom, industrijskom društvu politička sociologija se bavila odnosom društvenih struktura i moći. Odnosi koji su se uspostavljali bili su odnosi sukoba, nadređenosti, nametanja i potlačenosti. To se odvijalo u socijetetima koji su bili zaokruženi u okvirima nacionalnih država. Sa nastankom Informatičkog društva neke od tih pojava se menjaju. Pitanje saradnje, dogovaranja i međusobnog uprezanja interesa postaje deo stvarnosti. To se vidi kako kada se radi o preduzećima, tako sve više i u samom određivanju politike, kako one unutrašnje, tako i one među raznim socijetalnim entitetima. Pregovaranje, saradnja, nenasilni metodi - oni postaju sinonimi za svakodnevne političke procese. Te velike promene koje se najavljuju, ali i koje postepeno ovladavaju socijetetima posledica su razvoja mreža za prenos informacija, pre svega Interneta, ali i shvatanja da je filozofija vrline iskazana u telosu postaje sve prisutniji. Vreme modernosti industrijskog društva bilo je vreme sigurnosti, određenosti i predvidljivosti. Kako je to formulisao Ilija Prigoržin, vreme postindustrijskog, informatičkog društva je vreme haosa, nesigurnosti i nepredvidljivosti. Na takvim promenama nastaje nužno i nova disciplina koja se može nazvati Politička informatika. Politička sociologija se bavi ukrštanjem socijalnih struktura i moći i, pre svega, razmatra silu kao socijetalno oruđe ujednačavanja i upravljanja. Politička informatika počiva na ukrštanju informacija i saradnje. Doba industrijskog društva može se okarakterisati kao doba komandovanja i kontrole. Doba informatičkog društva može se okarakterisati kao doba povezivanja i saradnje zasnovane na informacijama.

Ključne reči

politička informatika; industrijsko društvo; Informatičko društvo; komandovanje i kontrola; saradnja i povezivanje; telos; informacija

Reference

Barnes, H.E. (1982) Uvod u sociologiju. Beograd: BIGZ, Tom 1
Bell, D. (1974) The coming of the information society. London
Ceruzzi, P. (1998) A history of modern computing. MIT Press
Chadwick, A. (2006) Internet politics. New York: Oxford University Press
Conway, F., Siegelman, J. (2005) Dark hero of the information age. u: Search of Norbert Wiener, The Father of Cybernetics, New York: Basic Book
Fridman, T.L. (2007) Svet je ravan - kratka istorija XXI veka. Beograd: Dan Graf
Mills, W.C. (1959) The power elite. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Mrđa, N. (2008) Informatičko društvo i mrežna organizacija preduzeća. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Prigogine, I. (1997) The end of certainty time, chaos, and the new laws of nature. New York: The Free Press
Štambuk, V. (2007) Informacija - šta je to?. CM, broj 3, godina II, jun, Protokol NS, FPN BG
Štambuk, V. (2007) Informatika. Beograd: FPN
Wiener, N. (1961) Cybernetics, or control and communication in animal and machine. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press