Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Poslovna ekonomija
2014, vol. 8, br. 1, str. 67-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/05/2015
doi: 10.5937/PosEko1401067A
Analiza eksterne pozicije Republike Srbije - struktura i trend kretanja spoljnog duga
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: jovana.adzic@educons.edu.rs, toskovicjelena@yahoo.com, kontosmj@gmail.com

Sažetak

Spoljni dug, kao jedan od relevantnih makroekonomskih indikatora, nastaje kada se javi deficit platnog bilansa kao rezultat platnobilansne i devizno-bilansne neravnoteže u poslovanju sa inostranstvom, a koji se finansijski pokriva kreditnim zaduženjima kod međunarodnih finansijskih organizacija u inostranstvu u visini platnog deficita. Zemlje koje su prema svim kriterijumima najrazvijenije i ekonomski najmoćnije su, zapravo, istovremeno i najzaduženije zemlje, dok su najsiromašnije zemlje najmanje zadužene. Praćenje i održavanje spoljne zaduženosti u granicama realnih ekonomskih mogućnosti je jedan od osnovnih aspekata ukupne makroekonomske stabilnosti zemlje. Cilj ovog rada je da se detaljnom analizom trenutnog stanja, strukture i trenda kretanja spoljnog duga Republike Srbije, u periodu od 2000. do 2013. godine, oceni stanje zaduženosti i istakne jedan značajan pokazatelj eksterne pozicije Republike Srbije. Rad se sastoji iz četiri dela. Pri analizi spoljne zaduženosti biće korišćeni podaci nacionalnih i međunarodnih finansijskih institucija, prvenstveno Narodne banke Srbije, kroz upotrebu relevantnih pokazatelja zaduženosti. Analizom pokazatelja izneće se odgovor u kojoj meri je Srbija zadužena i da li je postojeća dinamika zaduživanja dugoročno održiva.

Ključne reči

Reference

*** (2001) The challenge of maintaining long-term external dept sustainability: Prepared by the staffs of the World Bank and the International Monetary Fund. April 20, preuzeto sa http://www.imf.org/external/np/hipc/2001/ lt/042001.pdf
Ćosović, M., Murić, M., Gudžević, F. (2012) Kompartivna analiza spoljnog duga u zemljama Zapadnog Balkana. EMC Review - Časopis za ekonomiju - APEIRON, Godina II , broj I, str. 54-69
Hrustić, H. (2011) Uticaj zaduživanja Srbije kod međunarodnih finansijskih institucija na stanje njene privrede. Međunarodni problemi, vol. 63, br. 1, str. 160-181
International Monetary Fund (2013) 2013 external debt statistics: Guide for compilers and users. http://www.tffs.org/pdf/edsg/edsgft2013.pdf
Marčetić, M., Đurić, O. Analiza duga Republike Srbije i njegove metodološke odrednice. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, pregledni rad, godina II, broj II, UDK: 336.3(497.11), septembar 2012. preuzeto sa http://doisrpska.nub.rs/index.php/economyandmarket/article/view/340/295
Narodna Banka Srbije (2014) Statistički bilten. februar 2014, opširnije na: http://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/90/statisticki/sb_02_14.pdf
Narodna Banka Srbije (2013) Analiza duga republike Srbije. septembar, više na: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_III_2013.pdf
Nuti, M.D. (2009) The impact of the global crisis on transition economies. Ekonomski anali, vol. 54, br. 181, str. 7-20
Vasić, J. (2012) Analiza spoljnog duga Republike Srbije sa osvrtom na odabrane zemlje u okruženju - tržište, novac, capital. Privredna komora Srbije-Centar za naučno-istraživački rad i ekonomske analize, vol. 45, br. 4, str. 50-70
Veselinović, P. (2009) Spoljni dug kao razvojno ograničenje srpske ekonomije. u: Ekonomsko finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom - zbornik, Ekonomski fakultet u Beogradu, oktobar
World Bank External debt, total (DOD, current USD). opširnije http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD
World Bank (2013) International debt statistics. opširnije na http://data.worldbank.org/sites/default/files/ids-2013.pdf