Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Poslovna ekonomija
2014, vol. 8, br. 1, str. 217-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/05/2015
doi: 10.5937/PosEko1401217A
Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada uz primenu inovacionog modela trostrukog heliksa
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: andrea.andrejevic@educons.edu.rs, jelena.jesic@educons.edu.rs, simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

Projekat

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak

Predmet ovog rada je analiza potreba tržišta rada i ispitivanje trenutnog stanja u sektoru visokog obrazovanja, kako bi se utvrdile mogućnosti za povezivanje visokoobrazovanih institucija i aktera na tržištu rada. Cilj ovog rada je predstavljanje zaključaka za dalju primenu razvojnog inovacionog modela koji bi najefikasnije doprineo stvaranju novih radnih mesta i obrazovnih profila koji bi adekvatno i efektivno upotpunili potrebe naše ekonomije. Značaj ove teme je u tome što se, povezivanjem sektora visokog obrazovanja i tržišta rada, može uticati na ubrzavanje procesa podizanja konkurentnosti tržišta rada kroz istovremeni razvoj kompetentnosti sektora visokog obrazovanja. Rezultat ovog rada treba da pokaže kako se upotrebom teorijskog inovacionog modela 'Trostrukog heliksa' mogu predložiti odgovori na aktuelne ciljeve Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine, koji se upravo tiču efektivnosti i efikasnosti pri stvaranju i popunjavanju radnih mesta kroz sistematski planiran razvoj sektora visokog obrazovanja. U prvom delu ovog rada se definiše problematika i ispituju glavni trendovi u visokom obrazovanju. U drugom delu rada, pokazuje se trenutno stanje na tržištu rada i potrebe za stvaranjem novih šansi. U trećem delu rada, prikazaće se predlog upotrebe inovacionog modela 'Trostrukog heliksa.

Ključne reči

sektor visokog obrazovanja; tržište rada; inovacioni modeli; preduzetništvo; tržišna ekonomija; Republika Srbija

Reference

Chang, Y.C., Chen, M.H., Hua, M., Yang, P.Y. (2003) Factors influencing academic entrepreneurship: The case of Taiwan. Int. J. Technology Management, p. 3
Đuran, J., Andrejević, A., Golušin, M. (2013) Izazovi savremene privrede - faktori uspeha upotrebe znanja i inovacija u kontekstu triple-helix modela i energetskog sektora Srbije. u: Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu, Međunarodna naučna konferencija, Beograd, 22-24. april 2013, knjiga apstrakata, Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Ekologika, str. 35-36
Filipović, M., Vukadinović, S. (2013) Youth (un)employment in the Western Balkans. u: Economic Sciences On The Crossroad, scientific conference, 4-5 December, Belgrade, Serbia: Institute of Economic Sciences
International Labour Organization (2008) Young people and their transition to decent work in the Western Balkans. Geneve, Switzerland, pg. 1-13, http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/ministers2008/youth-west-balkan.pdf
Ješić, J., Andrejević-Panić, A. (2013) The impact of global economic crisis and internal crisis on development of the SME sector in Serbia. u: Economic Sciences On The Crossroad, scientific conference, 4-5. December, Belgrade, Serbia: Institute of Economic Sciences
Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike (2012) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu. Beograd
Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike (2014) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2014. godinu. Beograd
Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike (2013) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu. Beograd
Republički zavod za statistiku (2012) Rezultati izveštaja. Beograd
Republički zavod za statistiku (2012) Anketa o radnoj snazi za godine 2008-2010. Beograd
Vlada Republike Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Beograd
Vučenov, S., Andrejević, A., Katić, A. (2013) Saradnja univerziteta i privrede - šansa za zapošljavanje. u: XIX Skup - Trendovi razvoja: Univerzitet na tržištu', 18. 21. 02. 2013, Maribor, Pohorje, Slovenija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, vol 1, broj XIX, str. 116-120
Vučenov, S., Andrejević, A., Knežić, T. (2012) Saradnja univerziteta sa privredom stanje i perspektive - primer Univerzitet Edukons. u: XVII skup Trendovi razvoja, 'Internacionalizacija univerziteta', Trend 2012 - Kopaonik 2012, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Vučenov, S., Andrejević, A., Đuran, J. (2012) Serbian national employment strategy vs. European employment strategy 2020. u: “New Challenges in Changing Labour Markets”, proceedings, Belgrade, Serbia: Institut ekonomskih nauka, Chapter 22, pg. 371-385
Vukadinović, S., Andrejević-Panić, A., Ješić, J. (2014) Doktorske studije i saradnja sa privredom u Republici Srbiji do 2020. godine. u: XX Skup - Trendovi razvoja: 'Razvojni potencijal visokog obrazovanja', 24. 27. 02. 2014, Kopaonik, Srbija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, vol 1, broj XX, str. 330-332