Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 1  
Poslovna ekonomija
2014, vol. 8, br. 2, str. 127-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/05/2015
doi: 10.5937/PosEko1402127J
Uloga triple-helix modela u razvoju regionalnog inovacionog sistema
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: jelena.jessic@educons.edu.rs, nenad.penezic@educons.edu.rs, nebojsa.malenkovic@fkuapv.org

Projekat

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak

U poslednjim dekadama prošlog veka, u svetskoj privrednoj strukturi uočena je promena fokusa, odnosno orijentisanosti kada je reč o izvorima inovacija. Naime, došlo je do svojevrsnog zaokreta od dotadašnje ograničenosti na pojedinačne institucionalne sfere - razvoj proizvoda u industriji, donošenje odluka na nivou vlade i kreiranja, odnosno diseminacije znanja na univerzitetu - ka interakciji ove tri sfere kao izvora nove inovativnosti i socijalnih interakcija. Ove promene ne podrazumevaju samo različite mehanizme restruktu riranja ovih izvora, već i promišljanje o modelima konceptualizacije inovacija, uključujući i inovacione sisteme (regionalne, nacionalne, sektorske, tehnološke i sl.). Triple Helix model podrazumeva zaokret sa dominantne dijade (privreda-vlada) ka rastućoj trijadi između univerziteta, privrede i vlade u društvu znanja. U današnje vreme, ovaj model izrastao je u specifičan analitički okvir za istraživanje kompleksne dinamike društva znanja i instrument za donošenje odluka, odnosno modeliranje inovacionih i razvojnih strategija na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Rad je posvećen analizi razvoja Triple Helix modela kroz prizmu njegove neo-institucionalne i neo-evolucione perspektive, s ciljem proučavanja mogućih sinergetskih efekata u međusobnom odnosu svih činilaca modela. Na ovaj način zalaže se za kombinaciju javnog i privatnog upravljanja na regionalnom nivou, čime se podstiče stvaranje sistemskih inovacija i razvoj ekonomije zasnovane na znanju.

Ključne reči

Reference

*** (2009/2010) Zakon o regionalnom razvoju Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 51/2009 i 30/2010
Andrejević-Panić, A.A., Ješić, J.S., Vukadinović, S.D. (2014) Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada uz primenu inovacionog modela trostrukog heliksa. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 217-238
Bell, D. (1973) The coming of post-industrial society. New York-Oxford: Basic Books
Carayannis, E.G., Barth, T.D., Campbell, D.F. (2012) The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(1): 2
Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2010) Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other?. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1): 41-69
Cooke, P. (2003) Strategies for regional innovation systems: Learning transfer and applications. u: Policy papers, Vienna: United nations industrial development organization
Cooke, P. (2002) Knowledge Economies. London: Routledge
Drucker, P.F. (1994) Post capitalist society. New York: Harper Collins
Đuran, J., Andrejević, A., Golušin, M. (2013) Izazovi savremene privrede - faktori uspeha upotrebe znanja i inovacija u kontekstu triple-helix modela i energetskog sektora Srbije. u: Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu, Međunarodna naučna konferencija, 22-24. april, knjiga apstrakata, Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Ekologika, str. 35-36
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995) The Triple Helix: University-industry-government relations: A laboratory of knowledge based economic development. EASST Review, Vol. 14(1), p. 14-19
Etzkowitz, H. (2008) The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. New York: Routledge
Ivanova, I.A., Leydesdorff, L. (2014) Knowledge-Generating Efficiency in Innovation Systems: The Relation between Structural and Temporal Effects. Social science research network
Ješić, J., Andrejević-Panić, A. (2013) The impact of global economic crisis and internal crisis on development of the SME sector in Serbia. u: Economic sciences on the crossroad, scientific conference, 4-5. December, Belgrade, Serbia: Institute of Economic Sciences
Leydesdorff, L., In, E., Leydesdorff, L., Besselaar, P.V.D., ur. (1994) Evolutionary Economics and Chaos Theory: New directions for technology studies. London-New York: Pinter, str. 180-192
Leydesdorff, L. (2001) Knowledge-based innovation systems and the model of a triple helix of University-industry-government relations. New economic windows: New paradigms for the new millennium, conference, Salerno, Italy
Leydesdorff, L. (2006) Knowledge-based economy: Modeled, measured, simulated. Boca Raton: Universal Publishers
Leydesdorff, L. (2008) Configurational Information as Potentially Negative Entropy: The Triple Helix Model. Entropy, 10(4): 391-410
Leydesdorff, L. (2003) The Mutual Information of University-Industry-Government Relations: An Indicator of the Triple Helix Dynamic. Scientometrics, 58(2): 445-467
Leydesdorff, L., Meyer, M. (2006) Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems. Research Policy, 35(10): 1441-1449
Lundvall, B.A. (1992) National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter
Martinovich, M. (2011) On the way to developing the triple helix indicator: Contribution from quantitative empirical studies: Master programme in economic growth, innovation and spatial dynamics. Lund University, School of Economics and Management
Nelson, R.R. (1993) National innovation systems: A comparative study. Oxford: Oxford University Press
Penezić, N., Đuran, J. (2013) Model trostruke spirale (the triple helix model) kao osnova nacionalnog inovacionog sistema. u: Zbornik univerziteta Edukons za društvene nauke, 4. Knjiga, str. 151-165
Penezić, N.D., Đuran, J.S. (2010) Fenomen akademskog preduzetništva. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 173-195
Savić, N., Pitić, G., Trbović, A. (2012) Uloga znanja, inovacija i kreativnih industrija u savremenoj privredi. u: Inovacije i preduzetništvo-alati za uspeh na tržištu EU, Zbornik, Beograd: Fefa
Tödtling, F., Trippl, M. (2005) One size fits all?. Research Policy, 34(8): 1203-1219
Toffler, A. (1990) Power Shift: Knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century. New York: Bantam Books
Viale, R., Pozzali, A. (2010) Complex Adaptive Systems and the Evolutionary Triple Helix. Critical Sociology, 36(4): 575-594
Vlada Republike Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Beograd
Vučenov, S., Andrejević, A., Đuran, J. (2012) Serbian national employment strategy vs. European employment strategy 2020. u: New Challenges in Changing Labour Markets, proceedings, Belgrade, Serbia: Institut ekonomskih nauka, Chapter 22, pg. 371-385
Vukadinović, S., Andrejević-Panić, A., Ješić, J. (2014) Doktorske studije i saradnja sa privredom u Republici Srbiji do 2020. godine. u: XX Skup - Trendovi razvoja: 'Razvojni potencijal visokog obrazovanja', 24. 27. 02. 2014, Kopaonik, Srbija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, vol 1, broj XX, str. 330-332