Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Recycling and Sustainable Development
2011, vol. 4, br. 1, str. 37-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/03/2012
Upravljanje otpadom iz rudarstva - nastanak i mogućnost prerade
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresa: gbogdanovic@tf.bor.ac.rs

Projekat

Neki aspekti rastvaranja metala i prirodnih minerala (MPNTR - 172031)
Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima Rudnika Bakra Bor i Rudnika Bakra Majdanpek (MPNTR - 33007)
Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu (MPNTR - 37001)

Sažetak

Intenzivna eksploatacija i prerada rude bakra na području Borskog okruga dovela je do degradacije velikih površina zemljišta i deponovanja velikih zapremina čvrstog otpada (rudnička raskrivka i jalovina, flotacijska jalovina, topionička šljaka) i pojave kiselih rudničkih voda. Karakteristika ovih otpada je da sadrže značajne količine bakra i drugih elemenata i permanentno dovode do zagađenja zemljišta, vode i vazduha. U radu su prikazani i analizirani industrijski tehnogeni otpadi nastali u rudarstvu i preradi metala, kao i njihova mogućnost prerade.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Studija procene stanja životne sredine za sanaciju jalovišta i deponija za odlaganje rudničkog otpada u zoni rudnika Bor. deo projekta Regionalni razvoj Bora - br.Projekta p092999
*** (2005-2007) Nacionalna strategija održivog razvoja, na osnovu čl. 17, st. 1. i čl. 45, st. 1 Zakona o Vladi. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07
*** (1993) Program dugoročnog razvoja RTB Bor - hidrometalurgija bakra. Bor: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet
Al-Abed, S.R., Jegadeesan, G., Purandare, J., Allen, D. (2008) Leaching behavior of mineral processing waste: comparison of batch and column investigations. Journal of hazardous materials, 153(3): 1088-92
Antonijevic, M.M., Dimitrijevic, M.D., Stevanovic, Z.O., Serbula, S.M., Bogdanovic, G.D. (2008) Investigation of the possibility of copper recovery from the flotation tailings by acid leaching
Bogdanović, G., Antonijević, M., Milanović, Z., Šerbula, S., Milić, S. (2007) Analiza stanja rudničkih voda Rudnika bakra Bor. u: II Simpozijum reciklaţne tehnologije i održivi razvoj, Sokobanja, Srbija, str. 269-275
Gorai, B., Jana, R., Premchand, K. (2003) Characteristics and utilisation of copper slag: A review. Resources, Conservation and Recycling, 39(4): 299-313
Ilić, I., Gulišija, Z.P., Sokić, M.D. (2010) Reciklaža metaličnih sekundarnih sirovina monografija. Beograd: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS
Janković, P., Marjanović, T., Lekovski, B. (2008) Metalurgija bakra i održivi razvoj. Reciklaža i održivi razvoj, 1(2): 23-33
Lottermoser, B.G. (2003) Mine wastes: Introduction to Mine Wastes. Berlin, Heidelberg: Springer
Marjanović, T., Trumić, M., Marković, Lj. (2003) Local Environmental Action Plan, Bor, Municipality of Bor
Mihajlov, A. (2010) Segment održivog korišćenja prirodnih resursa i integralnog upravljanja odpadom: reciklaža. Reciklaža i održivi razvoj, 3(1): 1-8
Mihajlović, B., Milićević, Ž. (2008) Održivi razvoj proizvodnje ruda bakra u RTB Bor. Reciklaža i održivi razvoj, 1(2): 11-22
Milijić, Z. (2008) Životna sredina i održiva proizvodnja RTB-a Bor. Reciklaža i održivi razvoj, 1(2): 1-10
Mitrović, Z.Ž., Jovanović, R.B. (2007) Sto godina borskog rudarstva 1903-2003. u: Sedamdeset pet godina basenskih flotacija 1929-2003, Bor: Štamparija 'Tercija'
Radojević, Z., Delić-Nikolić, I., Miličić, L., Terzić, A. (2011) Održivo korišćenje mineralnih sirovina u proizvodnji građevinskih materijala u Srbiji. u: Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj (VI), Sokobanja, str. 102-108
Stanković, V., Božić, D., Gorgievski, M., Bogdanović, G. (2009) Heavy metal ions adsorption from mine waters by sawdust. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, vol. 15, br. 4, str. 237-249
Stanojlović, R., Sokolović, J., Štirbanović, Z., Marjanović, T. (2009) Ekonomski isplativ, tehnološki moguć i ekološki opravdan proces zajedničke prerade rudarskih tehnogenih otpada topioničke šljake i stare flotacijske jalovine RTB-a Bor. Reciklaža i održivi razvoj, 2, 31-40
Stanojlović, R., Štirbanović, Z., Sokolović, J. (2008) Primena nove tehnologije u funkciji održive prerade topioničke šljake. Reciklaža i održivi razvoj, 1, 34-42
Trumić, M.Ž., Bogdanović, G.D., Trumić, M.S., Bugarinović, S.J. (2010) Industrial waste and its environmental impact - case study of Bor. u: ISWA Beacon 2011: Public-private partnership and hazardous waste in developing countries in SEE, Middle East and Mediterranean Region, 08th -10th December 2010, Novi Sad, Serbia, pp 117-122