Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 455-465
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Trend razvoja antropometrijskih karakterisika dece uzrasta 4-11 godina
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 1.242 dečaka i 1.082 devojčice, koja su boravila u vrtićima i školama u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Palanci i Zrenjaninu, izmereno je 8 antropometrijskih mera sa ciljem da se analizira trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Primenom univarijatne analize varijanse utvrđeno je da u svim antropometrijskim merama i kod dečaka i kod devojčica postoje statistički značajne razlike između grupa različitog uzrasta definisanih na šest meseci. Analizirane su razlike aritmetičkih sredina u svakoj varijabli u odnosu na susedne uzrasne grupe ispitanika pojedinačno unutar polova. Rezultati generalno ukazuju na linearan trend porasta telesne visine, telesne mase, kao i varijabli za procenu voluminoznosti tela sa uzrastom ispitanika. U slučaju antropometrijskih varijabli koje služe za procenu potkožnog masnog tkiva, primetan je takođe trend porasta sa uzrastom ispitanika, ali u potpuno diskontinuiranoj formi, naročito u školskom uzrastu dece.

Ključne reči

predškolski i mlađi školski uzrast; anropometrijske karakteristike; uzrasne grupe

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Medved, R., i dr. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Momirović, K. (1970) Komparativna analiza latentnih antropometrijskih dimenzija muškaraca i žena. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 7, str. 193-217
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Stojanović, M., Momirović, K., Vukosavljević, R., Solarić, S. (1975) Struktura antropometrijskih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 193-205
Škerlj, B. (1960) Opšta antropologija u osnovnim potezima. Beograd: Naučna knjiga
Viskić-Štalec, N. (1972) Faktorska struktura tjelesne težine. Kineziologija, Zagreb, vol. 2, br. 2, str. 45-49
Zdravković, S. (1978) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti i njihova povezanost kod dece 5. i 6. godišta. Skoplje: Medicinski fakultet, Magistarski rad