Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 87-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Definisanje i upoređenje motoričkih struktura između 12-ogodišnjih učenika i učenica
aFakultet za fizičku kulturu, Univerzitet 'Sv. Kiril i Metodij', Skopje, Makedonija
bFakultet sporta i fizičkog vaspitanja i sporta, Niš
cPedagoški fakultet, Univerzitet 'Sv. Sv. Kiril i Metodij', Veliko Trnovo, Bugarska

Sažetak

Istraživanje je realizovano na uzorku od 500 učenika uzrasta 12 godina, sastavljenog od dva subuzorka, prvi od 250 učenika i drugi od 250 učenica. Osnovni cilj istraživanja je definisanje i upoređenje motoričke strukture između učenika i učenica. Korišćen je 21 test za procenjivanje više motoričkih sposobnosti. Struktura svakog subuzorka posebno definisana je u promaks faktorskoj soluciji. Kod učenika je izolovano osam, a kod učenica sedam latentnih motoričkih dimenzija, što govori o prisutnoj različitosti motoričke strukture. Međutim, prema Tucker-ovim koeficijentima utvrđena je značajna sličnost samo kod prvog izolovanog faktora oba subuzorka (T= .95), koji je zasićen saturacijama testova za procenjivanje ritmičke strukture.

Reference

Babjak, J. (1979) Vrednovanje i ocenjivanje motoričkih sposobnosti. Fizička kultura, vol. 33, br. 2, str. 97-100
Bala, G. (1990) Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: G. Bala
Bala, G., Pavičić, L. (1978) Komparativna analiza latentnih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika SAP Vojvodine. Fizička kultura, br. 5
Čeleš, N., Hadžikadunić, M., Hadžikadunić, A. (2005) Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka V, VI, VII i VIII razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta. u: Zbornik naučnih i stručnih radova 'Nove tehnologije u sportu', Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Delaš, S., Miletić, A., Miletić, Đ. (2008) Uticaj faktora motoričkih sposobnosti na izvođenje bazičnih motoričkih znanja - razlike između devojčica i dečaka. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 6, br. 1, str. 31-39
Despot, A., Viskić-Štalec, N. (1983) Razlike među dvanaestogodišnjim učenicima i učenicama u nekim konativnim, morfološkim i motoričkim osobinama. Kineziologija, 15 (1), str. 63-67
Đurašković, R. (2002) Sportska medicina. Niš: Sven
Fulgosi, A. (1988) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Gajić, M. (1982) Faktorska struktura eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Fizička kultura, (3), str. 216-222
Georgiev, G. (1996) Definiranje na stepenot na faktorskata validnost, relijabilnost i drugi merni karakteristiki vo biomotorniot prostor kaj učenicite od dvata pola od 11-godišna vozrast. Skopje: Univerzitet 'Sv.Kiril i Metodij' - Fakultet za fizička kultura, magistarski rad
Georgiev, G. (2003) Relijabilnost na primenetite biomotorni testovi za procenuvanje na koordinacijata kaj učenici i učenički na 11-godišna vozrast. u: Međunarodni naučni skup 'FIS Komunikacije 2003'(X), zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 39-42
Georgiev, G. (2006) Razvojot na nekoi dimenzii na antropološkiot status kaj učenicite od osnovnite učilišta, definiran so različni metodološko-statistički postapki. Skopje: Univerzitet 'Sv.Kiril i Metodij - Fakultet za fizička kultura, doktorska disertacija
Gontarev, S. (1996) Faktorska validnost na nekoi testovi za procenuvanje na koordinacijata na celoto telo. Fizička kultura, Skopje, (1-2), str. 37-38
Gredelj, M., Hošek, A., Horga, S., Viskić-Štalec, N., Metikoš, D., Marčelja, D. (1973) Metrijske karakteristike testova za procenu faktora reorganizacije stereotipa gibanja / The metric characteristics of test for the evaluation of the reorganization factors of the bending stereotype. Kineziologija, Zagreb, 3 (2), 29-36
Hošek, A.V. (1976) Struktura koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 151-192
Jurak, G., Strel, J., Kovač, M. (2003) Changes in the latent structure of motor space of boys during puberty. Kinesiologia Slovenica, 9 (1): 35-48
Juras, V. (1979) Razvoj nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenikaca uzrasta 11 do 18 godina. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Doktorska disertacija
Kovač, M., Jurak, G., Strel, J., Bednarik, J. (2003) Comparison of motor development of boys and girls aged 11-17. Journal of Human Kinetics, 10: 63-76
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Malacko, J., Popović, D. (2000) Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet za fizičku kulturu
Marčelja, D., Hošek, A., Viskić-Štalec, N., Horga, S., Gredelj, M., Metikoš, D. (1973) Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora koordinacije tjela / The metric characteristics of tests used for the evaluation of the body coordination factor. Kineziologija, Zagreb, 3 (2), 5-11
Metikoš, D., Hošek, A. (1972) Faktorska struktura nekih testova koordinacije. Kineziologija, 2 (1), str. 43-50
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Milanović, D. (1981) Latentna struktura nekih testova za procenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, Zagreb, vol. 12, br. 1-2, str. 35-53
Momirović, K., Štalec, J., Wolf, B. (1975) Pouzdanost nekih kompozitnih testova primarnih motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 169-192
Nićin, Đ.A., Kalajdžić, J. (2000) Uporedna analiza motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika učenika šestih razreda osnovne škole različitih regiona republike Srbije. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Pavić, R., Trninić, V., Katić, R. (2008) Sex differences in motor characteristics of elementary school children included/not included in swimming training. Collegicum Antropologicum, 32 (2008) 3, str. 829-834
Pejčić, A. (1993) Struktura na morfološkite karakteristiki i motornite sposobnosti kaj edinaesetgodišnite deca i sledenje na efektite na nivnite transformacii. Fizička kultura, Skopje, (1), str. 20-23
Pejčić, A., Malacko, J. (2005) The ontogenetic development of morphological characteristics and motor abilities of boys and girls in early elementary school. Kinesiologica Slovenica, 11 (2), str. 42-55
Strahonja, A., Janković, V. (1974) Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora preciznosti ciljanjem. Kineziologija, 4, 2, str. 69-75