Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Oditor
2019, vol. 5, br. 1, str. 19-31
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/04/2019
doi: 10.5937/Oditor1901019M
Creative Commons License 4.0
Primena metoda ocene investicionih projekata u javnom sektoru
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: drimilojevic@gmail.com, milan.mih83@gmail.com

Projekat

Ovaj rad je rezultat projekta VA-DH5/17-19

Sažetak

Ulaganje u kapitalne projekte ubrzava razvoj poslovnih subjekata i povećava efektivnost poslovanja. Cilj je uložiti u odgovarajući novo rasta i razvoja uz što manje troškove. Da bi se ulaganje isplatilo, mora se voditi računa o izboru vrste i namene projekta kao i izvora iz koga će biti finansiran. Razvoj nauke je pratio potrebe poslovanja, ali pošto veza između nauke i prakse treba da je obostrana, poslovni subjekti su praktično realizovali naučna dostignuća i pružali povratnu informaciju nauci. Zahvaljujući ovakvoj vezi, nauka je došla do pokazatelja koji olakšavaju poslovnim subjektima, među kojima su i korisnici budžetskih sredstava, da donose pravilne odluke pri odabiru projekata u koje će ulagati. Pravilan odabir kapitalnih investicija je polazna osnova daljih aktivnosti svakog korisnika budžetskih sredstava, koja treba da pozitivno utiče na ekonomski rast i razvoj, kao i na zadovoljavanje opštih i zajedničkih potreba društva.

Ključne reči

investicije; javni sektor; korisnici budžetskih sredstava; metode ocene investicija

Reference

Benković, S. (2007) Budžetiranje kapitala. Beograd: FON
Çağlar, M., Gürel, S. (2019) Impact assessment based sectoral balancing in public R&D project portfolio selection. Socio-Economic Planning Sciences, 66: 68-81
Damnjanović, R. (2017) Matematički model za određivanje cene akcija - uključivanje uticaja inflacije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 107-124
Drljača-Kanazir, S. (2015) JPP kao moderan koncept obezbeđivanja javnih dobara i usluga i njegova primena u Srbiji. Bankarstvo, vol. 44, br. 3, str. 112-139
Fabozzi, J.F., Peterson, P.P. (2003) Financial management and analysis. New Jersey: John Wiley & Sons
Giglio, J.M., Friar, J.H., Crittenden, W.F. (2018) Integrating lifecycle asset management in the public sector. Business Horizons, 61(4): 511-519
Ivaniševič, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Keers, B.B.M., van Fenema, P.C. (2018) Managing risks in public-private partnership formation projects. International Journal of Project Management, 36(6): 861-875
Milanović, D.Lj., Milanović, D.D., Misita, M. (2010) Ocenjivanje rizičnih investicionih projekata. FME Transactions, vol. 38, br. 2, str. 103-106
Petrović, D.N., Đedović, B.N., Petrović, N.Č. (2013) Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata - ekonomski aspekt. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 3, str. 159-172
Petrović, D.N., Đedović, B.N., Petrović, N.Č. (2013) Metodološki postupak vrednovanja projekata primenom cost-benefit analize. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 1, str. 226-241
Petrović, N.Č., Đedović, B.N., Petrović, D.N. (2012) Ocenjivanje i izbor projekata primenom analize troškovi - efekti i višekriterijumske analize. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 168-187
Popović, G., Stanujkić, D., Stojanović, S. (2012) Investment project selection by applying COPRAS method and imprecise data. Serbian Journal of Management, vol. 7, br. 2, str. 257-269
Popović, Ž., Stanković, J., Veselinović, I. (2013) Primena višekriterijumske analize u proceni investicionih projekata. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 10, br. 4, str. 401-418
Puška, A. (2011) Rangiranje investicionih projekata korišćenjem VIKOR metode. Singidunum revija, vol. 8, br. 2, str. 33-39
Puška, A., Beganović, A., Šadić, S. (2018) Model donošenja investicione odluke pomoću metoda višekriterijske analize. Serbian Journal of Management, vol. 13, br. 1, str. 7-28
Ribeiro, A., Domingues, L. (2018) Acceptance of an agile methodology in the public sector. Procedia Computer Science, 138: 621-629
van Horne, J., Wachowich, M.J. (1995) Fundamentals of financial management. New Jersey: Prentice Hall
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
Volden, G.H. (2018) Public project success as seen in a broad perspective. Evaluation and Program Planning, 69: 109-117