Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Ekonomija: teorija i praksa
2015, vol. 8, br. 2, str. 47-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 30/07/2015
doi: 10.5937/etp1502047M
Problem uslovljene optimizacije u neoklasičnoj teoriji firme
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresa: m.meta@uninp.edu.rs

Sažetak

U dugom vremenskom periodu svi faktori proizvodnje su varijabilni, za razliku od kratkog perioda u kome su neki od njih fiksnog karaktera. Iako realni proizvodni procesi koriste brojne inpute, razmatranje slučaja proizvodnje sa dva varijabilna inputa u velikoj meri pojednostavljuje analizu proizvodnje u dugom vremenskom periodu. Za ekonomsku analizu proizvodnje koja se karakteriše varijabilnošću svih faktora proizvodnje je interesantna ona odluka koja se odnosi na izbor kombinacije dva inputa čijim će se korišćenjem ostvariti maksimalno moguća proizvodnja ili dati obim proizvodnje ostvariti sa minimalnim iznosom ukupnih troškova. Polazeći od algebarski vrlo jednostavne funkcije (poznate pod nazivom kao Kob-Daglasova funkcija proizvodnje) u ovom radu ćemo razmotriti problem optimizacije, odnosno izbora kombinacije korišćenja proizvodnih inputa pri kojima se uz dati nivo ukupnih troškova i date cene proizvodnih inputa može ostvariti maksimalno moguća proizvodnja (problem uslovljene maksimizacije) i izbora kombinacije korišćenja proizvodnih inputa koji pri konstantnim cenama inputa omogućava ostvarenje datog nivoa outputa sa minimalnim troškovima proizvodnje (problem uslovljene minimizacije).

Ključne reči

uslovljena maksimizacija; uslovljena minimizacija; Lagranžeova jednačina; Kob-Daglasova funkcija; elastičnost; cene proizvodnih inputa; prinos na obim

Reference

Babić, M. (1997) Mikroekonomska analiza. Zagreb: Mate, 4. izd
Babić, S., Milovanović, M. (1997) Teorije cena. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakalar, J. (1997) Mikroekonomija. Mostar - Sarajevo: HKD Napredak
Cerović, B., Stojanović, B. (1995) Teorija proizvodnje. Beograd: Ekonomski fakultet
Koutsoyiannis, A. (1996) Moderna mikroekonomija. Zagreb: Mate
Mankiw, G. (2005) Osnovi ekonomije. Zagreb: Mate
Meta, M. (2012) Mikroekonomska analiza. Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Milenović, B. (1998) Mikroekonomija (teorija i primena). Beograd - Niš: Fakultet za trgovinu i bankarstvo i Europrojekat
Nikolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B. (2003) Ekonomika preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Samuelson, A.P., Nordhaus, D.V. (2000) Ekonomija. Zagreb: Mate, 15. izd
Varijan, R.H. (2003) Mikroekonomija (moderan pristup). Beograd: Ekonomski fakultet