Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Istraživanja u pedagogiji
2015, vol. 5, br. 1, str. 105-126
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/07/2015
doi: 10.17810/2015.09
NTC learning system i divergentna produkcija
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bMensa Srbije, Odsek za darovite, Novi Sad + Univerza v Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Slovenia

e-adresa: ggojkov@hemo.net, rankor@mensa.rs, Aleksandar.Stojanovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Kratak prikaz osnovnih nalaza jednog ekaplorativnog istraživanja, kojim je posmatrana mogućnost da se NTC sistemom učenja podstakne razvoj kritičkog mišljenja, odnosno prikažu samo nalazi uticaja na razvoj jednog njegovog aspekta - diveregentnu produkciju, predstavlja skromni prilog istraživanju jednog značajnog pitanja psihologije mišljenja u procesu nastave, a nalazi ukazuju na didaktičke domete NTC sistema. Istraživanje je vršeno na hotimičnom uzorku (N= 23). Teorijsku osnovu predstavlja Ozbornov sistem razvijanja stvaralaštva, koji je zasnovan na sledećim psihološkim mehanizmima: istraži i isprobaj druge mogućnosti primene ideja; adaptiraj, modifikuj, povećaj, smanji, redukuj, kondenzuj; supstituiraj; izmeni redosled elemenata; sve preobrni; kombinuj dve ili više ideja (Kvaščev, 1981) i Toransov (Torancce, prema Kvaščev, R., o. c.) sistem razvijanja stvaralaštva čija je teorijska osnova u: otkrivanju višeznačnosti datih činjenica i povećavanju vrednosti datih informacija; razvijanju strategija stvaralačkog učenja putem otkrića; razvijanju motivacionih komponenti stvaralaštva; sintezi empirijskog istraživanja i teorijskog uopštavanja; asocijativnoj osnovi otkrića; pronalaženju novog na osnovu nekompletnih činjenica i nedovoljno strukturisanog materijala; individualizaciji stvaralačkog učenja prema kognitivnom razvoju ispitanika (Kvaščev, R., o. c.). Metoda istraživanja je eksperiment sa jednom grupom, a inicijalno i finalno ispitivanje rađeno je zadacima divergentne produkcije (Stojaković, 2009). Osnovni nalaz odnosi se na: statistička značajnost napredovanja nakon primene NTC sistema pruža indicije značajnog doprinosa NTC sistema učenja razvoju divergentnog mišljenja, dakle, potvrđuje polazno uverenje - pretpostavku o mogućnostima transfera, odnosno o mogućnosti da zadaci zasićeni procesima stvaralačkog mišljenja, kreativne imaginacije, inventivnosti i divergentne produkcije korićeni u NTC sistemu učenja utiču na oslobađanje od konformističkog mišljenja i daju bolje efekte u divergentnoj produkciji. Didaktičke implikacije ovoga odnose se na sledeće: efekti NTC programa, posmatrani ovim eksplorativnim istraživanjem, potvrđuju praktične aspekte teorijskih ideja koje su do nas došle kao posledica kognitivne revolucije i istraživanja kreativnosti (v. Ozborn, Torans, Kvaščev...), a koje su našle svoj praktični izraz u sadržajima programa kojima se efikasno podstiče uticaj rane prezentacije na razvoj divergentne produkcije, univerzalnih mentalnih reprezentacija.

Ključne reči

divergentna produkcija; NTC Learning System