Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Mining and Metallurgy Engineering Bor
2015, br. 1, str. 117-140
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/MMEB1501117E


Novi pristup analizi i modelovanju kvaliteta vode
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
cUniverzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije, Beograd

e-adresa: elezkm@yahoo.com

Sažetak

Vodotokovi predstavljaju poseban slučaj vodnih basena. Bez obzira na način njihovog ispitivanja još uvek se traži pogodan način obrade sakupljenih parametara kvaliteta vode. Pravac istraživanja je definisana okvirna EU direktiva za vodna tela. Uzimajući u vidu postojeće metode analize kvaliteta vode, u radu je prikazan predlog nove metode modelovanja ponašanja vodnog tela. Za osnovu su poslužila merenja na pet stanica na reci Ibar u vremenskom periodu od 2007 - 2012. godine. Osnova metode se bazira na multivarijabilnoj analizi nejednako vremenski raspoređenih mernih podataka. Osnova je bila korelaciona analiza koja je definisala zavisne parametre za određivanje SWQI indeksa. Analize su pokazale da se dobijeni rezultati mogu koristiti za uspostavljanje integralnog praćenja kvaliteta vode akvatičnog sistema Ibra. Takođe, ukazali su i na pravce unapređenja merenja i analize.

Ključne reči

modelovanje; vodeni baseni; SWQI; merenja BPK-5

Reference

*** (2013) Hidrološki godišnjak od 2007-2012. godine. Beograd: Republički hidrometeorološki zavod
Dedijer, A., Mitrović-Josipović, M., Radulović, E., Dimić, B., Marić, L., Krunić-Lazić, M., Špegar, G., Vidojević, D., Jovanović, M., Veljković, N. (2007) Environment in Serbia: An indicator: Based review. www.sepa.gov.rs
Elezović, N., Šerifi, V., Cvejić, R. (2011) Analysis water and air quality in mitrovica district. u: 11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI, Proceedings, Vol. 2
Elezović, N. (2006) Beograd: Rudarsko geološki fakultet, Magistarska teza
Elezović, N. (2014) Leskovac: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Doktorska disertacija, u pripremi
Jovanić, P. (2013) Jezero Bovan - praćenje kvaliteta vode za period 2012-2013. godine. Beograd: Institut za multidisciplinarna istraživanja
Naddeo, V., Zarra, T., Belgiorno, V. (2005) European procedures to river quality assessment. Global Nest Journal, Vol. 7, No 3, pp 306-312
Takić, L., Stamenković, I., Živković, N., Elezović, N. (2013) Zagađenje vode reke Ibar u funkciji indikatora stanja životne sredine. Ecologica, vol. 20, br. 72, str. 644-647
Zuur, A.F., Ieno, E.N., Elphick, C.S. (2009) A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. Methods in Ecology and Evolution, 1(1): 3-14