Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Uticaj aerobnog treninga na biohemijske i fizičke parametre gojaznih žena
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
cFitness Centar Fiesta, Pančevo
dUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
eUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
fRepublički zavodi, Republički zavod za statistiku, Beograd, Srbija

e-adresavladankinesiology77@gmail.com
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Ključne reči: bioelektrična impedansa; metabolički status; radno sposobne žene; smanjenje telesne mase
Sažetak
Istraživanje je sprovedeno na radno sposobnoj populaciji žena klasifikovanih prema vrednostima indeksa telesne mase (BMI≥25 kg/m2) iz čega je dobijen uzorak od 23 ispitanice prosečne starosti 38, 3±4,45 godina iz Pančeva. Na inicijalnom i finalnom merenju od ispitanica su uzimane analize krvi i merena je kompozicija tela. Eksperimentalni faktor podrazumevao je usmereni aerobni trening niskog intenziteta u trajanju od osam nedelja. Cilj studije bio je utvrditi efekat transformacionog procesa i relacije bihemijskih parametara na inicijalnom i finalnom merenju sa varijablama za procenu kompozicije tela. Rezultati istraživanja dobijeni Paired-Samples T Test ukazuju na postojanje statistički značajnih razlika u sledećim varijablama: Body weight, Body fat mass, BMI, Percent Body Fat, Visceral fat, Blood glucose, LDL i HDLD u korist finalnog merenja. Regresione analize ukazuju da sistem biohemijskih parametara u maloj meri determinišu BMI, Visceral fat i Body fat mass (od 16% do 30% na inicijalnom merenju i od 18% do 32,8% na finalnom merneju) i da sistem prediktora ni u jednom slučaju nije bio statistički značajno povezan. Biohemijski parametri u najvećoj meri su bili povezani sa stanjem uhranjenosti žena na finalnom merenju, dok je taj procenat bio najmanji u kriterijumu Visceral fat na inicijalnom merenju. Na finalnom merenju udeo biohemijskih parametara u stanju Body fat mass se smanjio, dok se kod BMI i Visceral fat blago povećao. Autori preporučuju aerobni trening umerenog intenziteta kao efikasno sredstvo poboljšanja telesnih i biohemijskih parametara u očuvaja zdravlja i smanjenju telesne mase.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka