Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 51  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2017, vol. 74, br. 4, str. 329-334
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.2298/VSP150602155E

Creative Commons License 4.0
Rekonstrukcija lateralnog zida atika kod stečenog holesteatoma
aVojnomedicinska akademija
bInstitute of Pathology, Military Medical Academy, Belgrade + Faculty of Medicine of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade
cInstitute of Pathology, Military Medical Academy, Belgrade
dEar, Nose and Throat Clinic, Military Medical Academy, Belgrade + Faculty of Medicine of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade

e-adresa: milan.erdoglija@gmail.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Atik holesteatom je epitelna cistična pseudotumorska izraslina u gornjem spratu bubne duplje. Hirurgija je jedino terapijsko rešenje za atik holesteatom. Cilj rada bio je da se analiziraju hirurški i audiološki rezultati nekoliko tehnika timpanoplastike koje smo koristili u hirurškom lečenju bolesnika sa atik holesteatomom. Naša hipoteza je bila da timpanoplastika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika uz pomoć hrskavice/kosti daje bolje rezultate nego timpanoplastika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika uz pomoć samo temporalne fascije. Metode. Ova retrospektivna studija obuhvatila je 80 bolesnika sa atik holesteatomom, starosti od 16 do 65 godina, kojima je urađena timpanoplastika sa čuvanjem zadnjeg zida zvukovoda i sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika u opštoj endotrahealnoj anesteziji u Klinici za otorinolaringologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu u periodu 2006-2010. godine. Bolesnici su razvrstani u dve grupe prema tipu rekonstrukcije lateralnog zida atika i to: grupu I činilo je 60 operisanih bolesnika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika uz pomoć hrskavice/kosti i temporalnom fascijom; grupu II činilo je 20 operisanih bolesnika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika uz pomoć samo temporalne fascije. Postoperativno praćenje bolesnika sprovedeno je tokom perioda od najmanje 5 godina nakon operacije. X2-test je korišćen za upoređivanje postoperativnih rezultata u obe grupe bolesnika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika, t-test za vazdušnu vodljivost i vazdušno-koštanu razliku čujnosti je korišćen za upoređivanje preoperativnih i postoperativnih rezultata kod sluha svih bolesnika. Rezultati. Nije ustanovljena statistički značajna razlika u čujnosti bolesnika obe grupe prema preoperativnim i postoperativnim nalazima praga sluha za vazdušnu vodljivost i vazdušno-koštanu razliku čujnosti. Utvrđena je stistički značajna razlika u ponovnoj pojavi atik retrakcionog džepa i pojavi recidivantnog holesteatoma između dve grupe bolesnika, sa boljim post-operativnim rezultatom u grupi bolesnika sa rekonstrukcijom lateralnog zida atika uz pomoć hrskavice/kosti i temporalne fascije. Zaključak. Timpanoplastikom, tehnikom sa čuvanjem zadnjeg zida zvukovoda i rekonstrukcijom lateralnog zida atika, postižu se dobri anatomski i audiološki rezultati u operacijama atik holesteatoma. Značajno poboljšanje sluha je postignuto u oba tipa rekonstrukcije lateralnog zida atika u našoj studiji. Rekonstrukcija lateralnog zida atika uz pomoć autografta hrskavice ili kosti korteksa mastoida daje bolje dugoročne funkcionalne i anatomske rezultate nego timpanoplastika koja koristi samo temporalnu fasciju za rekonstrukciju lateralnog zida atika.

Ključne reči

Reference

Alexander, A.E., Caldemeyer, K.S., Rigby, P. (1998) Clinical and surgical application of reformatted high-resolution CT of the temporal bone. Neuroimaging Clin N Am, 8(3); 631-50
Kashiba, K., Komori, M., Yanagihara, N., Hinohira, Y., Sakagami, M. (2011) Lateral Orifice of Prussak's Space Assessed With a High-Resolution Cone Beam 3-Dimensional Computed Tomography. Otology & Neurotology, 32(1): 71-76
Kaylie, D., Gardner, E., Jackson, C. (2006) Revision Chronic Ear Surgery. Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 134(3): 443-450
Kuo, C. (2014) Etiopathogenesis of acquired cholesteatoma: Prominent theories and recent advances in biomolecular research. Laryngoscope, 125(1): 234-240
Lee, J.H., Hong, S.M., Kim, C.W., Park, Y.H., Baek, S. (2015) Attic cholesteatoma with tiny retraction of pars flaccida. Auris Nasus Larynx, 42(2): 107-112
Liu, Y., Sun, J. (2014) Surgical treatment to the attic in the middle ear cholesteatoma. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi, 28(21); 1633-5 , (Chinese)
Louw, L. (2010) Acquired cholesteatoma pathogenesis: stepwise explanations. Journal of Laryngology & Otology, 124(06): 587-593
Palva, T., Johnsson, L.G. (1995) Epitympanic compartment surgical considerations: Reevaluation. Am J Otol, 16(4); 505-13
Palva, T., Ramsay, H. (1999) Chronic inflammatory ear disease and cholesteatoma: Creation of auxiliary attic aeration pathways by microdissection. Am J Otol, 20(2); 145-51
Poe, D.S., Metson, R.B., Kujawski, O. (2003) Laser Eustachian Tuboplasty: A Preliminary Report. Laryngoscope, 113(4): 583-591
Schröder, S., Lehmann, M., Sauzet, O., Ebmeyer, J., Sudhoff, H. (2014) A novel diagnostic tool for chronic obstructive eustachian tube Dysfunction-The eustachian tube score. Laryngoscope, 125(3): 703-708
Seibert, J.W., Danner, C.J. (2006) Eustachian Tube Function and the Middle Ear. Otolaryngologic Clinics of North America, 39(6): 1221-1235
Struffert, T., Grunwald, I. Q., Papanagiotou, P., Politi, M., Roth, C., Reith, W. (2005) Imaging of the temporal bone. Der Radiologe, 45(9): 816-827
Sudhoff, H., Schröder, S., Reineke, U., Lehmann, M., Korbmacher, D., Ebmeyer, J. (2013) Therapy of chronic obstructive eustachian tube dysfunction. HNO, 61(6): 477-482
Sudhoff, H., Tos, M. (2000) Pathogenesis of attic cholesteatoma: Clinical and immunohistochemical support for combination of retraction theory and proliferation theory. Am J Otol, 21(6); 786-92
Tos, M., Poulsen, G. (1980) Attic Retractions Following Secretory Otitis. Acta Oto-Laryngologica, 89(3-6): 479-486
Vashishth, A., Mathur, N.N., Verma, D. (2014) Cartilage palisades in type 3 tympanoplasty: Functional and hearing results. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 66(3); 309-13
Yu, L.H., Lien, C.F. (1998) Tympanoplasty for pars flaccida. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei), 61(8); 479-83