Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:187
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:179
članak: 13 od 27  
Back povratak na rezultate
Materijali i konstrukcije
2009, vol. 52, br. 1, str. 40-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Mehaničke karakteristike betona na bazi recikliranog agregata
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

e-adresa: ivani@imk.grf.bg.ac.yu, sneska@imk.grf.bg.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 16004: Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama

Sažetak

U cilju očuvanja životne sredine i održivog razvoja građevinarstva, u svetu se sve češće proizvode betoni na bazi agregata dobijenog recikliranjem građevinskog otpada, u prvom redu betona. U radu su prikazani rezultati eksperimentalnih istraživanja čvrstoće pri pritisku, zatezanje i modula elastičnosti betona na bazi recikliranog agregata. Korišćeni su numerički podaci iz istraživanja sprovedenih u poslednje dve decenije, kako bi se pronašle zakonitosti u ponašanju, uspostavile veze između pojedinih veličina i izveli odgovarajući zaključci. Izvršeno je poređenje sa karakteristikama betona na bazi prirodnog agregata i ukazano na sličnosti i razlike. Na osnovu zaključaka može se reći da reciklirani betoni imaju budućnost kao konstruktivni betoni, ali da je zbog značajnog osipanja dosadašnjih rezultata neophodno sprovesti dodatna eksperimentalna istraživanja i mehaničkih karakteristika betona i samih konstruktivnih elemenata od recikliranih betona.

Ključne reči

Reference

*** (2006) EN 1992 1-1: 2004: (Evrokod 2, Eurocode 2- EC2): Proračun betonskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade. Beograd: Građevinski fakultet
Ajdukiewicz, A., Kliszczewicz, A. (2007) Comparative tests of beams and columns made of recycled aggregate concrete and natural aggregate concrete. Journal of Advanced Concrete Technology, 5(2): 259
Ajdukiewicz, A., Kliszczewicz, A. (2002) Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC. Cement and Concrete Composites, 24(2): 269
de Juan, S.M., Gutierrez, P.A. (2004) Influence of recycled aggregate quality on concrete properties. u: International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, Barcelona, str. 9
Debieb, F., Kenai, S. (2008) The use of coarse and fine crushed bricks as aggregate in concrete. Construction and Building Materials, 22, str. 886-893
Dosho, Y., Kikuchi, M., Narikawa, M., Ohshima, A., Koyama, A., Miura, T. Application of recycled concrete for structural concrete: Experimental study on the quality of recycled aggregate and recycled aggregate concrete. ACI, Special Publication, SP 179-61A, str. 29
Evangelista, L., Brito, J. (2007) Mechanical behaviour of concrete made with fine recycled concrete aggregates. Cement and Concrete Composites, 29(5): 397
Gonzalez-Fonteboa, B., Martinez-Abella, F. (2008) Concretes with aggregates form demolition waste and silica fume: Materials and mechanical properties. Building and Environment, 43, str. 429-437
Hansen, T.C. (1992) Recycled aggregates and recycled aggregate concrete. u: Third State-of-the-art Report 1945-1989 of Technical Committee 37-DRC (Demolition and Reuse of Concrete)
Katz, A. (2003) Performance of concrete made with recycled aggregate from partially hydrated old concrete. Cement and Concrete Research, 33, str. 703-711
Khatib, J.M. (2005) Properties of concrete incorporating fine recycled aggregate. Cement and Concrete Research, 35, str. 763-769
Malešev, M., Radonjanin, V. (2007) Reciklirani betoni kao agregat za dobijanje konstrukcijskih betona. u: Konferencija 'Savremena građevinska praksa 2007, April, Novi Sad, Zbornik radova, str. 201-222
Poon, C.S., Lam, C.S. (2008) The effect of aggregate-to-cement ratio and types of aggregates on properties of pre-cast concrete blocks. Cement and Concrete Composites, 30, str. 283-289
Poon, C.S., Shui, Z.H., Lam, L., Fok, H., Kou, S.C. (2004) Influence of moisture states of natural and recycled aggregates on the slump and compressive strength of concrete. Cement and Concrete Research, 34(1): 31
Rahal, K. (2007) Mechanical properties of concrete with recycled coarse aggregate. Building and Environment, 42, str. 407-415
Sagoe-Crentsil, K.K., Brown, T., Taylor, A.H. (2001) Performance of concrete made with commercially produced coarse recycled concrete aggregate. Cement and Concrete Research, 31, str. 707-712
Topcu, I.B., Sengel, S. (2004) Properties of concrete produced with waste concrete aggregate. Cement and Concrete Research, 34, str. 1307-1312
Xiao, J., Li, J., Zhang, C. (2005) Mechanical properties of recycled aggregate concrete under unicaxial loading. Cement and Concrete Research, 35, str. 1187-1194
Yang, K.H., Chung, H.S., Ashour, A. (2008) Influence of type and replacement level of recycled aggregates on concrete properties. ACI Material Journal, V. 105, br. 3, May-June, str. 289-296