Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 1, str. 59-68
Predeo izuzetnih odlika Tršić-Tronoša - studija karaktera predela kao osnov za zaštitu i planiranje kulturnog predela
aZavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresadragan.cvijic@zzps.rs, nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: kulturni predeo; predeo izuzetnih odlika; karakter predela; planiranje i zaštita predela
Sažetak
Zaštita kulturnih predela u Srbiji ima dugu tradiciju. U radu je opisan pojam kulturnih predela, prikazan je istorijski razvoj kao i odnos zakonske regulative prema kulturnim predelima. Na osnovu studije zaštite Predela izuzetnih odlika Tršić-Tronoša - kulturni predeo, prikazanje razvoj i zaštita, granica i režimi zaštite, temeljne vrednosti i značaj ovog zaštićenog područja. Prikazani su rezultati primene metode karakterizacije predela za potrebe utvrđivanja vrednosti ovog kulturnog predela. Ukazano je i na potrebu izrade Studije karaktera Predela izuzetnih odlika Tršić-Tronoša kao informacione osnove koja omogućava primenu koncepta savremenog planiranja i zaštite kulturnog predela.
Reference
*** (2015) Prostorni plan područja posebne namene kuklturnog predela Bač. Službeni list APV, br. 14
*** (1961) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik NRS, br. 47
*** (1994/2011) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS, br. 71/1994, 52/ 2011 i 99/201
*** (2009) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2002) Uredba proglašenju Spomen kuće Vuka Stefanovića Karadžića sa okolinom za znamenito mesto. Službeni glasnik RS, broj 73
*** (2007) Prostorno planska i zakonska dokumentacija - plan opšteg uređenja Tršić-Tronoša. Službeni list opštine Loznica, br. 3
*** (2011) Prostorni plan grada Loznica. Službeni list opštine Loznica, br. 13
*** (2010) Zakon o Prostornom planu Republike Srbije 2010-2014-2020. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2010-2012) Zakon o šumama. Službeni glasnik RS, br. 30/2010 i93/2012
*** (2013) Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja. Službeni glasnik RS, 103
*** (2010) Uredba o ekološkoj mreži. Službeni glasnik RS, broj 102
*** (2012) Uredba o režimima zaštite. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (1979) Uredba o proglašenju nepokretnih kulturnih dobara. Službeni glasnik SRS, broj 14
*** (2009-2010) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 - ispravka
*** (1981) Zakon oizmenamai dopunama Zakona o zaštiti prirode. Službeni glasnik SR Srbije, br 41
*** (2015) Regionalni prostorni plan Kolubarskog i Mačvanskog okruga. Službeni glasnik RS, br. 11
*** (2011) Zakon o Evropskoj konvenciji o predelu. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 4
*** (1987) Prostorni plan područja posebne namene Tršić-Tronoša. Službeni list opštine Loznica, br. 7
*** (1974) Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 8 i 56
*** (2010-2011) Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Službeni glasnik RS, br. 5/2010 i 47/2011
*** (2011) Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Službeni glasnik RS, broj 31/2205, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011
*** (1965) Odluka o zaštiti reona sela Tršić i manastira Tronoša. Službeni list Opština Loznica, Krupanj, Ljubovija i M. Zvornik, 23.2.1965
*** (1992) Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention. Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
Antrop, M. (2005) Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning, 70(1-2): 21-34
Brown, J., Mitchell, N., Beresford, M., ur. (2005) The protected landscape approach: Linking nature, culture and community. Gland, Switzerland: IUCN
Cvejić, J., Vasiljević, N., Tutundžić, A. (2008) Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelima. Beograd: Šumarski fakultet
Cvijić, D., Jokić, D., Ristić, M., Vukelić, M., Mijović, D., Stojanović, V., Ajtić, R., Sekulić, G., Radaković, M., Bjedov, V. (2014) Studija zaštite Predela izuzetnih odlika Tršić-Tronoša - kulturni predeo. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Đorđević, Z., Krasulja, S. (1998) Zaštita okoline nepokretnih kulturnih dobara - istorijat, značaj i mesto u sistemu zaštite životne sredine. Zaštita prirode, br. 50, str. 445-453
Fowler, P. (2002) World heritage cultural landscapes, 1992-2002: A review and prospect. u: Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation, World Heritage, Ferrara, Italy
Ministartstvo za zaštitu životne sredine i prostorni razvoj Republike Srbije-Agencija za prostorno planiranje (2008-2009) Strategija prostornog razvoja Republike Srbije - studijsko-analitičke osnove strategije prostornog razvoja Republike Srbije - vrednosti predela i fizičke strukture naselja Srbije kao elementi kulture i identiteta. Tema
Rössler, M. (2002) Linking nature and culture: World heritage cultural landscapes. u: Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation, World Heritage, Ferrara, Italy
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) (2012) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris
Vasiljević, N. (2005) Funkcije nekih manastirskih šuma u nacionalnom parku Fruška gora. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Magistarski rad
Vasiljević, N., Živković, J. (2009) A New Approach To Landscape In The Spatial Development Strategy Of Serbia: A Step Toward Implementation Of European Landscape Convention. u: Zbornik radova ‘Regional Development, Spatial Planning And Strategic Governance, IAUS, Vol II, str. 197-216; ISBN 978-86-80329-60-4
Vasiljević, N. (2016) Planiranje predela - od tradicionalnog do savremenog koncepta. u: Zaštita prirode - iskustva i perspective, 2. Simpozijum o zaštiti prirode sa međunarodnim učešćem, predavanje po pozivu, Novi Sad
Vasiljević, N., Radić, B. (2016) Kulturni predeo - od zaštićene vrednosti do planskog koncepta. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 114, str. 257-278
Vasiljević, N. (2008) Uloga planiranja predela u primeni Evropske konvencije o predelima. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 3, str. 51-60
Živković, J., Vasiljević, N. (2010) Predeo i održivi prostorni razvoj Srbije. u: Bajić-Brković M. [ur.] Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2016)
Kulturni predeo - od zaštićene vrednosti do planskog koncepta
Vasiljević Nevena, i dr.

Zb PMF Geog inst Beograd (2014)
Karakter predela Mladenovca - očuvanje vrednosti primenom principa umrežavanja
Vasiljević Nevena, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2017)
Primena metrike predela u ekološkoj i vizuelnoj proceni predela
Gavrilović Suzana, i dr.

prikaži sve [6]