Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 71, br. 1, str. 89-96
Poređenje mogućnosti konvencionalne metodologije i softvera CYMGRD pri projektovanju uzemljivača tipične distributivne transformatorske stanice
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Ključne reči: softver CYMGRD; distributivna transformatorska stanica; projektovanje uzemljivača
Sažetak
Proces projektovanja uzemljivača elektroenergetskih objekata u mnogome zavisi od sastava i električnih karakteristika tla, naponskog nivoa, dimenzija objekta i drugih faktora. U ovom radu su prikazani načini projektovanja uzemljivača tipičnih distributivnih transformatorskih stanica primenom dve različite metodologije proračuna relevantnih parametara. Prva, koju projektanti u Srbiji najčešće primenjuju, predstavlja primenu jednostavnih empirijskih formula i grafikona, oslanjajući se na važeće pravilnike, nacionalne standarde i tehničke preporuke. Drugi pristup predstavlja primena specijalizovanog softverskog alata, baziranog na savremenim matematičkim metodama, čiji se rezultati verifikuju u skladu sa važećim međunarodnim standardima. Izvršena je uporedna analiza rezultata dobijenih primenom obe metodologije, kao i mogućnosti koje one pružaju projektantu. Oba predstavljena načina projektovanja primenjiva su kako na uzemljivače novih elektroenergetskih objekata, tako i pri rekonstrukciji ili preventivnom održavanju postojećih uzemljivača.
Reference
*** (1995) Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SRJ, br. 61/1995
*** (2013) Komentar Tehničke preporuke br. 7: Izvođenje uzemljenja u distributivnim transformatorskim stanicama 35/10 kV, 35/20 kV, 10/0.4 kV, 20/0.4 kV i 35/0.4 kV. EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, maj
*** (2001) Tehnička preporuka br. 1b: Prigradska montažna transformatorska stanica 10(20)/0.4 kV snage 400 kVA. EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, mart
*** (2010) Tehnička preporuka br. 9: Izvođenje uzemljenja stubova elektrodistributivnih nadzemnih vodova 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV i 110 kV. EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, januar
*** (2013) Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV. Službeni glasnik, SRPS EN 50522:2013, br. 50/13
*** (2000) IEEE Std. 80-2000: IEEE guide for safety in AC substation grounding. New York, USA
*** (1996) Tehnička preporuka br. 7: Izvođenje uzemljenja u distributivnim transformatorskim stanicama 35/10 kV, 35/20 kV, 10/0.4 kV, 20/0.4 kV i 35/0.4 kV. EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, jun
*** (2001) Tehnička preporuka br. 4a1: Zaštita elektrodistributivnih vodova 10 kV, 20 kV i 35 kV. EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, maj
CYMGRD (2006) User guide and reference manual. Canada
Jin, J.M. (2002) The finite element method in electromagnetic. New York: John Wiley & Sons, 2nd ed
Kostić, M. (2014) Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija - treće, prošireno izdanje. Beograd: Akademska misao
Nahman, J.M. (1980) Uzemljenje neutralne tačke distributivnih mreža. Beograd: Naučna knjiga
Požar, H. (1973) Visokonaponska rasklopna postrojenja. Zagreb: Tehnička knjiga
Silvester, P.P., Ferrari, R.L. (1996) Finite elements for electrical engineers. Cambridge University Press
Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., Zhu, J.Z. (2005) The finite element method: Its basis and fundamentals. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 6th edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1601089J
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2016.
Creative Commons License 4.0