Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 29  
Back povratak na rezultate
Selekcija i semenarstvo
2017, vol. 23, br. 1, str. 11-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/10/2017
doi: 10.5937/SelSem1701011N
Creative Commons License 4.0
Strateški i zakonodavni okviri konzervacije šumskih genetičkih resursa u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresa: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs

Projekat

Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije (MPNTR - 31041)

Sažetak

Šumski genetički resursi su danas suočeni sa brojnim biotičkim i abiotičkim faktorima koji ih ugrožavaju i često se javlja potreba za preuzimanjem konkretnih mera u pogledu njihove konzervacije. Cilj rada je sintezni pregled najznačajnijih nacionalnih strateških i zakonodavnih okvira, koji regulišu oblast konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa u Srbiji. Nacionalni strateški i zakonodavni okviri, koji se odnose na konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, definisani su kroz oblast održivog razvoja, zašite životne sredine i prirode, i šumarstva. Brojna strateška dokumenta iz ovih oblasti na direktan ili indirektan način regulišu problematiku konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa u Srbiji. Međutim, u zakonodavnim okvirima, problem konzervacije šumskih genetičkih resursa nije prepoznat kao zaseban. U tom smislu, na osnovu analize zakonodavnih okvira, može se konstatovati da se oni ne odnose direktno na konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Veliki broj strateških dokumenta kojima je ova oblast regulisana ukazuju na postojanje mogućeg preklapanja predloženih mera u više dokumenata, pa je, u tom smislu, osnovna preporuka implementacija mera koje su definisane u Nacrtu Programa konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa, za period 2016-2015. godine.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. Službeni glasnik RS, SG, br. 33/2012
*** (1993) Resolution H1: General guidelines for the sustainable management of forests in Europe. u: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe MCPFE, Helsinki
*** (2011) Oslo Ministerial decision: European forests 2020. u: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Oslo, MCPFE
*** (2006) Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije. Službeni glasnik RS, SG, br. 59/2006
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Službeni glasnik RS, SG, br. 57/2008
*** (2010) Nacionalni program zaštite životne sredine. Službeni glasnik RS, SG, br. 12/2010
*** (2011) Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine. Službeni glasnik RS, SG, br. 13/2011
Banković, S., Medarević, M., Pantić, D., Petrović, N., Šljukić, B., Obradović, S. (2009) Šumski fond Republike Srbije - stanje i problemi. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 7-29
Bouillon, P., Hubert, J., Fjellstad, B.K., Rusanen, M., Bogataj, Z.A., Olrik, D.C., Bordács, S., Longauer, R., Paitaridou, D., Kõiv, K., Koskela, J., Orlovic, S., Black-Samuelsson, S., Wolter, F. (2015) The implications of global: European and national policies for the conservation and use of forest genetic resources in Europe. u: Conservation and sustainable use, Rome: European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN), EUFORGEN, Available at: http://www.euforgen.org/about-us/objectives/ (15. July, 2017)
Kelleher, C.T., de Vries, S.M.G., Baliuckas, V., Bozzano, M., Frýdl, J., Goicoechea, G.P., Ivankovic, M., Kandemir, G., Koskela, J., Kozioł, C., Liesebach, M., Rudow, A., Vietto, L., Stoyanov, Z.P. (2015) Approaches to the conservation of forest genetic resources in Europe in the context of climate change. Rome: European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)
Lalović, V. (2016) Osnovni elementi konzervacije šumskih genetičkih resursa i njihovi institucionalno-zakonodavni aspekti. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Master rad
Linser, S., Wolfslehner, B. (2015) Meeting the goals for European forests: Report on the mid-term evaluation of the goals for European forests and the European 2020 targets for forests. u: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Madrid
Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S. (2013) Šumski genetički resursi. Univerzitet u Banjoj Luci-Šumarski fakultet
MCPFE (2017) What is forest Europe?. Available at: http://foresteurope.org/foresteurope/ (15. July, 2017)
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M., Nonić, M., Radojević, U. (2012) Šumski genetički resursi u međunarodnim procesima i zakonskoj regulativi. Šumarstvo, (3-4): 111-131
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M., Radojević, U. (2015) Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u međunarodnom kontekstu. u: Milovanović J.; Đorđević S. [ur.] Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije, Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 70-87
Nonić, D. (2015) Organizacija i poslovanje u šumarstvu - udžbenik. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Elektronski izvor
Nonić, D., Avdibegović, M., Nedeljković, J., Radosavljević, A., Ranković, N. (2014) Održivo upravljanje u šumarstvu i zaštiti prirode. Glasnik Šumarskog fakulteta, 113-140, specijalno izdanje povodom naučnog skupa Šume Srbije i održivi razvoj
Pävinen, R., Lindner, M. (2006) Assessment of sustainability of forest-wood chains. Joensuu: European Forest Institute, EFI Technical Report 23
SG (2004/2009) Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 8/2005, 41
SG (2004/2016) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14
SG (2015) Zakon o nacionalnim parkovima. Službeni glasnik RS, br. 84/15
SG (2009) Zakon o genetički modifikovanim organizmima. Službeni glasnik RS, br. 41/2009
SG (2009/2016) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14
SG (2010/2015) Zakon o šumama. Službeni glasnik RS, br. 30/2010; 93/2012 i 89
Stamatović, S., Vukotić, M., Nedeljković, J. (2013) Institucionalni okvir i uticaj organizacija sektora zaštite životne sredine na upotrebu drvne biomase u energetske svrhe. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 108, str. 191-210
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014) Šumski genetički resursi u Srbiji - stanje i predlozi za unapređenje ove oblasti. Glasnik Šumarskog fakulteta, 51-70 (specijalno izdanje)
Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Ivetić, V., Milovanović, J., Stanković, D., Nonić, M., Devetaković, J., Jokanović, D., Maksimović, Z., Popović, V., Rakonjac, Lj., Lučić, A., Orlović, S., Galović, V., Pilipović, A., Stojnić, S., Kovačević, B., Trudić, B. (2016) Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije za period 2016-2025. godina. Beograd: Šumarski fakultet
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2007) Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 95, str. 7-21
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2010) Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Beograd: Šumarski fakultet
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014) Conservation of Forest Genetic Resources. Cham: Springer Nature, str. 103-128