Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 29  
Back povratak na rezultate
Acta veterinaria
2016, vol. 66, br. 4, str. 478-488
jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
objavljeno: 25/08/2017
doi: 10.1515/acve-2016-0041
Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
bVojnomedicinska akademija, Beograd

e-adresa: miram@vet.bg.ac.rs

Projekat

Razvoj biljnih lekova i biocida na bazi karvakrola, timola i cinamaldehida za primenu u veterinarskoj medicini, stočarstvu i proizvodnji hrane bez štetnih rezidua (MPNTR - 31087)

Sažetak

Karvakrol je monoterpenski fenol i sastavni je deo esencijalnih ulja biljaka iz familije Lamiaceae. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita analgetičko dejstvo karvakrola, moguće razlike u farmakološkom odgovoru između polova, i uticaj karvakrola na koordinaciju kretanja kod pacova. Hiperalgezija je izazvana formalinom (1,5%) koji je aplikovan s.c. u gornju usnu pacova. Hiperalgezija i efekti karvakrola i indometacina mereni su orofacijalnim formalinskim testom. Uticaj na motornu koordinaciju kod životinja tretiranih karvakrolom ispitali smo rota-rod testom. Karvakrol primenjen p.o. u pretretmanu (45 min. pre aplikacije formalina) u dozi od 50, 75 i 100 mg/kg t.m. kod mužjaka i dozi od 50 i 100 mg/kg t.m. kod ženki pacova, prouzrokuje dozno zavisan antinociceptivni efekat. Ovaj efekat karvakrola je značajno veći (P<0,01, P<0,001) kod pacova muškog pola. U poređenju sa indometacinom aplikovanim u pretretmanu (2 mg/kg, p.o.), karvakrol (100 mg/kg) ispoljava značajno veći (P<0,05 i P<0,001) antinociceptivni efekat na formalinom izazvanu hiperalgeziju kod mužjaka pacova. U rota-rod testu karvakrol nije narušio motornu koordinaciju kod mužjka pacova, niti doza karvakrol sa jasnim antinociceptivnim svojstvima deluje depresivno na CNS tretiranih pacova. Imajući u vidu da je karvakrol monoterpen biljnog porekla sa malo potencijalnih neželjenih dejstava i bez rezidua, realno je očekivati mogućnost njegove primenu u terapiji inflamatornog bola kod životinja.

Ključne reči

carvacrol; indomethacin; nociception; motor coordination; rat