članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Računovodstvo
2012, vol. 56, br. 9-10, str. 57-66
jezik rada: srpski
pregledni članak
Interna revizija u javnom sektoru
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka


Sažetak

Interna revizija je najpotpuniji i najsavremeniji oblik nadzora finansijskog i materijalnog poslovanja preduzeća kao i oblik nadzora nad računovodstvenim i administrativnim kontrolama u sistemu internih kontrola. Interna revizija je i najrazvijeniji metod snimanja poslovnih procesa i mogućnosti uticaja na integraciju poslovnih funkcija preduzeća. Cilj ovog rada je ukazivanje na to da je interna revizija značajan faktor upravljanja i nadzora nad poslovanjem preduzeća. U primeni, odnosno implementaciji interne revizije, može se konstatovati da u veoma malom broju javnih preduzeća egzistira funkcija interne revizije. U pojedinim preduzećima je, radi zadovoljavanja zakonske forme organizaciono postavljena interna revizija i doneta su osnovna akta interne revizije (Etički kodeks, Povelja interne revizije, Pravilnik o radu interne revizije), ali se ne vrši funkcija interne revizije. U najvećem broju slučajeva nema nikakve naznake o funkciji interne revizije.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2004) Pravilnik o određivanju direktnih korisnika budžetskih sredstava koji organizuju posebnu službu internih kontrolora i zajedničkim kriterijumima za organizaciju i postupak interne kontrole korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socija. Službeni glasnik RS, 22
*** (2009-2010) Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 46/2009 i 94/2010)
*** (2000) Uredba o polaganju ispita za sticanje zvanja u reviziji. Službeni glasnik RS, br. 11
*** (2009) IFAC Međunarodni standardi revizije. u: Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, New York, 2008. Edition
*** (2009) IIA Standardi za internu reviziju. u: Priručnik Udruženja za internu reviziju Srbije, člana IIA, Beograd
*** (2007) IN TOSAI Međunarodni standardi revizije u javnom (državnom) sektoru. u: Primenjena revizija u privredi i javnom sektoru, Beograd: Građevinska knjiga AD, prevod na srpski, poglavlje XV, strana 291-341
*** (2009) Značaj intenzivnog uvođenja interne revizije i kontrolinga u javnom sektoru Srbije, Zbornik radova Studijske konferencije. Novi Sad: FTN (Fakultet tehničkih nauka)
*** (2009-2011) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011
*** (2005-2010) Zakon o državnoj revizorskoj instituciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 54/07 i 36/10
Andrić, M. (1999) Revizija računovodstvenih iskaza. Subotica: Ekonomski fakultet
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2009) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Nerandžić, B., Perović, V., Radišić, S., Bojanić, R. (2009) Interna revizija i kontroling u javnim preduzećima. u: I Studijska konferencija o značaju intenzivnijeg uvođenja interne revizije i kontrolinga u javnom sektoru Srbije, Zbornik radova, Novi Sad, ISBN br. 978-86-7892-228-2, novembar
Radišić, S., Ćosić, I., Tkač, M., Anđelić, G., Đaković, V., Carić, M. (2009) The Scopes and Challenges of the privatization process in the Republic of Serbia. Ekonomickë iasopis, Bratislava, Slovakia
Radišić, S., Perović, V., Nerandžić, B., Bojanić, R. (2010) Kontroling u javnij upravi kao način provere budžetskog planiranja i trošenja budžetskih sredstava. e-Press, br. 322/2010 dana 12. februara, ISBN br. 978-86-87083-02-8
Radišić, S., Nerandžić, B., Perović, V., Petković, A. (2010) Pravno regulisanje revizije i interne revizije u javnim preduzećima. časopis e-Press, br. 322/2010 dana 12. februara, ISBN br. 978-86-87083-02-8