Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 17 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2014, br. 2, str. 210-220
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1402210K


Plesna praksa Kordunaša u Vojvodini između tradicije i scene
Afilijacija nije data

Projekat

Muzička i igračka tradicija multietničke i multikulturalne Srbije (MPNTR - 177024)

Sažetak

Vojvodinu, kao Autonomnu Pokrajinu Republike Srbije, karakteriše multietničnost. Iako značajan deo srpske populacije čine starosedeoci, većina Srba je poreklom iz krajeva južno od Save i Dunava. Oni su u toku 20. veka, dolazili u vojvođanske krajeve, bilo organizovanim preseljavanjem (kolonizacijom) ili stihijnim seobama. Cilj rada je da se pokaže kontinuitet i promene plesne prakse srpskog stanovništva sa Korduna u novom geografskom lokalizovanom kontekstualnom okviru - Vojvodini, odnosno u okviru određenih prilika za ples poput festivala, koncerata, svadbe i sl.

Ključne reči

Kordunaši; Dinarci; Vojvodina; plesna praksa; scena

Reference

Anca, G. (1989) A qusetion of method: Contextual analysis of dancing at the Vlachs ‘Hora' in Denmark. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 34-43
Elsie, D. (1989) Dance events as a Means to social interchange. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 30-33
Karin, V. (2012) Festival ‘Našem rodu i potomstvu' - reprezent duhovnog i materijalnog stvaralaštva dinarskih Srba kolonizovanih u Vojvodini. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda [ur.] Vlado S. Milošević - etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - tradicija kao inspiracija (zbornik sa naučnog skupa), Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dr, mr, 508-520
Lukić-Krstanović, M. (2010) Spektakli XX veka - muzika i moć. Beograd: SANU, Etnografski institut
Owe, R. (1989) The dance event: A terminological and methodological discussion of the concept. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 21-29
Petrov, A. (2011) Koncert kao građanska institucija. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Sociologija, časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, vol. 53, br. 2. Ur. Jovo Bakić, 177-194
Placida, S. (1989) Widespread models for the analysis od folk dance. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 81-92
Popović, J. (2011) Vokalna tradicija Kordunaša iz Kljajićeva u okviru godišnjeg ciklusa. Novi Sad: Akademija umetnosti, diplomski rad, rukopis, Mentor: dr Nice Fracile, red. Prof, Novi Sad
Rakočević, S. (2009) Tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, doktorska disertacija
Rakočević, S. (2011) Igre plesnih struktura - tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Ranisavljević, Z. (2012) Simboličko značenje žanra kolo u tri u plesnoj praksi Srba. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda [ur.] Vlado S. Milošević - etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - Tradicija kao inspiracija - zbornik sa naučnog skupa, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dr, mr 557-570
Ranković, S. (2012) Vokalni dijalekti dinarskih Srba u Vojvodini. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, (doktorska disertacija, rukopis). Mentor: dr Mirjana Zakić, docent
Snyder, A. (1989) Levels of event patterns: A theoretical model applied to the Yaqui Easter ceremonies. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Simposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1-20
Šekner, R. (1992) Ka postmodernom pozorištu - između pozorišta i antropologije. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Torod, Z., Anna, S. (1989) Dance event: Complex cultural phenomenon. u: Torp Lizbet [ur.] The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon: 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 1988, Copenhagen: ICTM Study Group on Ethnochoreology, 110-114
Vasić, O. (2011) Kolo - prirodna etapa u razvoju narodne igre, ili isticanje nacionalne pripadnosti. Rukopis
Vučičević-Zakić, M. (2008) Kontekst - konsituacija - tekst. u: Golemović Dimitrije [ur.] Međunarodni naučni skup 'Dani Vlade S. Miloševića', Banja Luka, Banja Luka: Akademija umejetnosti
Zakić, M. (2009) Obredne pesme zimskog polugođa - sistemi zvučnih znakova u tradiciji jugoistočne Srbije. u: Etnomuzikološke studije - disertacije, Beograd: FMU, sv. 1, 124-125