Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2016, vol. 70, br. 1, str. 14-22
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/fizkul1601014M

Creative Commons License 4.0
Stilovi ponašanja trenera
aUniverzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bMinistarstvo sporta i omladine RS Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: mihajlom@ac.me

Sažetak

Na uzorku od 121 perspektivnog mladog sportiste izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi stil ponašanja trenera. Relevantne informacije dobivene su putem validirane ankete Čeladura i Saleha (Chelladura, & Saleha, 1980). Anketa sadrži 40 pitanja koja ciljano determinišu 5 stilova ponašanja trenera. Sva pitanja imaju skalu od 5 nivoa sa mogućim iskazima: (uvijek, često, povremeno, rijetko i nikad). Ispravan odgovor je samo jedan iskaz na jedno pitanje. Riječ je o petostepenoj Likertovoj skali. Izvršena je obimna i zahtjevna statistička obrada podataka, gdje su ulazne kvalitativne kategorijalne varijable transformisane u kvantitativne. U sledećem koraku transformisane kategorijalne varijable podvrgnute su klasičnoj i neoklasičnoj statističkoj metodologiji. Na bazi egzaktnih pokazatelja dobivenih primjenom relevantnih univarijantnih i multivarijantnih statističkih metoda i testova, dominantan stil ponašanja trenera je instruktivni. Ovaj stil ponašanja trenera je i najpoželjniji. Prema ovom istraživanju na zadnjem mjestu je autokratski stil ponašanja koji je istovremeno i najmanje poželjan. Rezultati analize varijanse (ANOVA) i kanoničke diskriminativne analize pokazuju da postoji generalna statistički značajna razlika u zastupljenosti stilova ponašanja. Na ukupnu diskriminaciju tj. razliku, upravo najviše utiču instruktivni i autokratski stil ponašanja trenera. Za navedene stilove se može reći da su paradigma suprotnosti u svakom pogledu. Vrijednosti Takijevog testa (Tukeyevoi-HSD test) eksplicitno pokazuju da nema statistički značajne razlike između instruktivnog stila i stila nagrađivanja-Feedback, kao ni između demokratskog i stila socijalne podrške. Ostale kombinacije tj. parovi stilova ponašanja se statistički značajno razlikuju.

Ključne reči

perspektivni sportisti; skala; razlike

Reference

Bačanac, Lj., Radovanović, I. (2005) Vaspitanje kroz sport. Beograd: Učiteljski fakultet
Barić, R. (2004) Klima v športu. Ljubljana: Filozofska fakulteta, neobjavljena magistarska teza
Boardley, I.D., Kavussanu, M., Ring, C. (2008) Athletes' perceptions of coaching effectiveness and athlete-related outcomes in rugby union: An investigation based on the coaching efficacy model. Sport Psychologist, 22,269-287
Chelladurai, P., Saleh, S.D. (1980) Dimensions of leader behavior in sports: development of a leadership scale. Journal of Sport Psychology, 34-45; 2
Chow, G.M., Murray, K.E., Feltz, D.L. (2009) Individual, team and coach predictors of players' likehood to aggress in youth soccer. Journal of Sport and Exercise Psychology, 425-443; 31
Gervis, M., Dunn, N. (2004) The emotional abuse of elite child athletes by their coaches. Child Abuse Review, 13(3): 215-223
Greblo, Z., Gruić, I., Ohnjec, K., Segedi, I., Pedišić, Ž. (2011) Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskoga ponašanja. Drustvena istrazivanja, 20(3 (113)): 771-792
Jowett, S., Cramer, D. (2010) The prediction of young athletes’ physical self from perceptions of relationships with parents and coaches. Psychology of Sport and Exercise, 11(2): 140-147
Kalin, B. (1991) Povjest filozofije. Zagreb: Školska knjiga
Kavussanu, M. (2006) Motivational predictors of prosocial and antisocial behaviour in football. Journal of Sports Sciences, 24(6): 575-588
Martens, R. (1987) Choaches guide to sport psychology. Champaign: Human Kinetics
Mgjanović, M. (2005) Diskriminativnost (osjetljivost testova). Savremeni sport, 5-6, 8-10
Mijanović, M. (2007) Mjerenje-Testiranje, Skaliranje-Normiranje. Acta Kinesiologica, 1(1); 95-100
Mijanović, M. (2002) Valjanost (validnost testiranja i mjerenja). Savremeni sport, 1-2, 72-78
Miller, B.W., Roberts, G.C., Ommundsen, Y. (2005) Effect of perceived motivational climate on moral functioning, team moral atmosphere perceptions, and the legitimacy of intentionally injurious acts among competitive youth football players. Psychology of Sport and Exercise, 6(4): 461-477
Stein, J., Bloom, G.A., Sabiston, C.M. (2012) Influence of perceived and preferred coach feedback on youth athletes' perceptions of team motivational climate. Psychology of Sport and Exercise, 13(4): 484-490