Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 11 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 153-167
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1604153P

Creative Commons License 4.0
Pesme-obrasci vojvođanskih Rumuna kao potkategorija dečjeg folklora u svetlu komparativnih istraživanja
Visoka škola strukovnih studija, Kikinda

Sažetak

Pesme-obrasci predstavljaju dečije stvaralaštvo, posvećeno pticama ili nekim drugim životinjama, koje su drage i zanimljive detetu, a u kojima se ogleda dečije reagovanje u odnosu na prirodu. U prošlosti su bile izvođene u tačno određenim satima i danima, na određenom mestu. Opstale su do danas u repertoaru dečijeg folklora uprkos jakim uticajima mas-medija i modernog tempa života, gubeći svoju inicijalnu funkciju, i postale samo 'povod za igru i razonodu dece'. Zabeleženi primeri još uvek nalaze svoje značajno mesto u tradicionalnoj vokalnoj muzičkoj praksi mnogih naroda Balkana, bez obzira na isčezavanje pojedinih obrednih i običajnih radnji. Upotrebljena leksička sredstva i postupci u pesmama-obrascima susreću se u svakodnevnom narodnom govoru u različitim epohama od rimskog doba, u misterijama srednjeg veka, do današnjih dana u dečjem folkloru. Opstanak tih dečjih kreacija govori u prilog postojanja postepenog etnobiološkog zbližavanja među narodima kroz muziku, a koje se nazire kao budućnost.

Ključne reči

dečji folklor; pesme-obrasci; tradicionalna vokalna praksa; životinje; obredne radnje

Reference

Bela, B. (1996) Kako i zašto treba da skupljamo narodnu muziku. Novi zvuk, br. 6, 123-136
Bîrlea, O. (1979) Poetică, folcloristică. Bucureşti: Editura Univers
Comişel, E. (1982) Folclorul copiilor, studiu şi antologie. Bucureşti: Editura muzicală
Constantin, B. (1954/1955) Le rithmique enfntine. Paris-Bruxelles: Les Colloques de Wegimont, 121-171
Dević, D. (1991) Osobenosti srpskog i vlaškog pevanja u severoistočnoj Srbiji. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, P.I. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 289-307
Dević, D.S. (1986) Narodna muzika Dragačeva - oblici i razvoj. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Evseev, I. (1994) Jocurile tradiţionale de copii (Rădăcini mitico-rituale). Timişoara: Editura Excelsior
Fracile, N. (1987) Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini - komparativna proučavanja. Novi sad: Matica srpska
Gheorghe, O. (1980) Aspecte ale tezaurului folcloric: Valori perene ale culturii muzicale în comuna Bogdan Vodă. Muzica, Editura Litografia Academiei de muzică din Bucureşti, Bucureşti, 30, br. 9, septembrie; 20-22
Ljubinković, N. (1976) Usmeno dečje stvaralaštvo. u: Negovanje izvornog folklora u radu sa decom, Zbornik radova, Beograd: Savet za vaspitanje i brigu o deci SR Srbije, 53-58
Marian, F.S. (1903) Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor, studiu folcloristic. Bucureşti: Ediţiunea Academiei Române
Micov, T. (1987) Za nekoi karakteristični detski pesni od Viničko. u: Fulanović-Šošić Miroslava [ur.] Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla: Udruženje folklorista Bosne i Hercegovine, 589-595
Nice, F. (1995) Neka zapažanja o klasifikaciji vokalne muzičke tradicije. u: Folklor u Vojvodini, Novi Sad: Udruženje folklorista Vojvodine, sveska 9, 125-130
Obradović, M. (1972/1973) Praznoverja u dečjim igrama Bosne i Hercegovine. Narodno stvaralaštvo - FOLKLOR, god. XI-XII, oktobar-; 44-45, (143-147)
Oprea, G. (2000) Studii de etnomuzicologie. Râmnicu Vâlcea: Editura ALMAROM
Planjanin-Simić, K. (2014) Tipologija rumunskog dečijeg folklora u srpskom Banatu. Brojalice. Nacionalni muzički univerzitetu u Bukureštu, R. Rumunija, doktorska disertacija
Šefćet, P. (1970/1972) Tipovi kosovskih albanskih dečjih pesama. u: Žganec Vinko [ur.] Zbornik radova XXXVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Poreč: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, 431-438
Škodra, F. (1987) Dečje igre u Kosovskom pomoravlju. u: Fulanović-Šošić Miroslava [ur.] Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla: Udruženje folklorista Bosne i Hercegovine, 647-651
Tiberiu, A. (1978) Folcloristică, organologie, muzicologie. Bucureşti: Editura muzicală
Trandafir, J. (1983) Folclor muzical Românesc din Ovcea. Ovcea: Editura Societatea cultural-artistică Steaua