Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2016, vol. 70, br. 2, str. 115-125
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/12/2016
doi: 10.5937/fizkul1602115S
Creative Commons License 4.0
'Divlja liga' u vaterpolu - ispitivanje motivisanosti za posećivanje rekreativnih sportskih događaja
Institute for Anthropological Research, Zagreb, Croatia

e-adresa: josko.sindik@inantro.hr

Sažetak

Svrha ovog istraživanja je da se identifikuju motivacioni faktori u vezi sa određenim rekreativnim sportskim događajem 'Divlja liga' u vaterpolu koji se održava u Dubrovniku i ima veoma dugu tradiciju. Prvi cilj ove studije je da se utvrdi odnos između motivacionih faktora u vezi sa ovim događajem, kao i odnos sa sociodemografskim varijablama. Drugi cilj je da se utvrde razlike u motivacionim faktorima, prema nekoliko nezavisnih varijabli, uglavnom povezanih sa prethodnim iskustvima u vezi sa sportskim i turističkim destinacijama. Sprovedena je transverezalna studija. Uzorak od 125 učesnika je ispitan pomoću Upitnika o sportskom događaju. Svi učesnici su hrvatski državljani, pored onih koji su rođeni i trenutno žive u Dubrovniku. Dobijeni su glavni sportsko-turistički motivi potencijalnih turista zainteresovanih za ovaj sportski događaj. Uopšteno, prevladao je značaj prednosti sportske i turističke destinacije, u poređenju sa ograničenjima, koja su se javila kao značajan faktor jedino kod učesnika koji još uvek nisu posetili Dubrovnik. Kod učesnika, faktori privlačenja, tj. viši sportski i turistički motivi neznatno dominiraju u odnosu na faktore odbijanja, ali su statistički značajni samo kod žena koje su izrazile sofisticiranije turističke faktore privlačenja, poput sticanja znanja o destinaciji. Korelacije ukazuju na to da je prethodna zainteresovanost za sport, naročito za vaterpolo i Divlju ligu, umereno pozitivno povezana sa motivima odbijanja. Štaviše, prethodno rekreativno bavljenje sportom, kao i poreklo povezano sa destinacijom, pokazali su se kao važni faktori za izraženije motive privlačenja za posećivanje ovog sportskog događaja. Nivo obrazovanja se nije pokazao kao značajan faktor u razlikovanju glavnih vrsta motiva kod ciljne populacije. Rezultati pružaju inicijalne podatke o mogućnosti profilisanja potencijalnih turista koji bi mogli biti motivisani upravo ovim sportskim događajem da posete ovu destinaciju.

Ključne reči

Dubrovnik; faktori odbijanja; faktori privlačenja; sportski turizam

Reference

Delpy, L. (1998) An overview of sport tourism: Building towards a dimensional framework. Journal of Vacation Marketing, 4(1): 23-38
Egli, T., Bland, H., Melton, B., Czech, D. (2011) Influence of Age, Sex, and Race on College Students' Exercise Motivation of Physical Activity. Journal of American College Health, 59(5): 399-406
Gammon, S., Robinson, T. (1997) Sport and tourism: A conceptual framework. Journal of Sport Tourism, 4 (3): 8-24
Gaston-Gayles, J.L. (2005) The Factor Structure and Reliability of the Student Athletes' Motivation toward Sports and Academics Questionnaire (SAMSAQ). Journal of College Student Development, 46(3): 317-327
Gibson, H. J., Attle, S. P., Yiannakis, A. (1998) Segmenting the active sport tourist market: A life-span perspective. Journal of Vacation Marketing, 4(1): 52-64
Gibson, H.J. (2004) Moving beyond the “what is and who” of sport tourism to understanding “why”. Journal of Sport & Tourism, 9(3): 247-265
Green, B., Chalip, L. (1998) Sport tourism as the celebration of subculture. Annals of Tourism Research, 25(2): 275-291
Hall, C. (1992) Hallmark tourist events: Impacts, management and planning. London, GB: Bellhaven Press
Hinch, T., Higham, J. (2004) Sport Tourism Development. Clevedon: Channel View Publications
HM Government (2014) Review of the balance of competences between the United Kingdom and the European Union culture, tourism and sport. London: UK Government
Kim, N., Chalip, L. (2004) Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest, and constraints. Tourism Management, 25(6): 695-707
Mohamed, N., Othman, N. (2012) Push and Pull Factor: Determining the Visitors Satisfactions at Urban Recreational Area. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 49: 175-182
Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., Sideridis, G. (2008) The Motivating Role of Positive Feedback in Sport and Physical Education: Evidence for a Motivational Model. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(2): 240-268
Ottevanger, H.J. (2007) Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Bournemouth: Bournemouth University, Master thesis
Outspan Group Inc (2009) The economic impacts of cultural and sport tourism in Canada 2007. Ottawa: Department of Canadian Heritage and Industry Canada
Pizam, A., Mansfeld, Y. (2000) Consumer behaviour in travel and tourism. New York: Haworth Hospitality Press
Richards, G. (2002) Od kulturnog do kreativnog turizma: europske perspective. Turizam, 50(3); 228-236
Robinson, T., Gammon, S. (2004) A question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework. Journal of Sport & Tourism, 9(3): 221-233
Rudan, E. (2012) Razvojne perspektive kreativnoga turizma Hrvatske. Ekonomska misao i praksa, 21(2); 713-730
Sindik, J. (2014) Percepcije Svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci 2013. u Vignju sa stanovišta promatrača i natjecatelja / Perceptions of the world championships in windsurfing in 2013 in Viganj from the viewpoint of the observer and competitors. Naše more, In Croatian, 61(3-4), 81-88
Standeven, J., de Knop, P. (1999) Sport Tourism. Leeds: Human Kinetics
Šiljeg, K., Lewis, P.A., Sindik, J. (2014) Lokalna sportska tradicija kao dio dubrovačkoga kulturnog identiteta / Local sporting tradition as part of the cultural identity of Dubrovnik. Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, In Croatian, 1(1), 93-208
Vrtiprah, V. (2006) Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću. Ekonomska misao i praksa, 15(2); 279-296
Waldron, J.J., Dieser, R.B. (2010) Perspectives of Fitness and Health in College Men and Women. Journal of College Student Development, 51(1): 65-78
Weed, M., Bull, C. (2004) Sport tourism: Participants, policy and providers. Burlington: Elsevier Publishing
Whyte, B., Hood, T., White, B.P., ur. (2012) Cultural and heritage tourism: A handbook for community champions. Ottawa, Canada: Federal Provincial Territorial Ministers of Culture and Heritage