Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2016, br. 26, str. 119-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/12/2016
doi: 10.5937/zeint26-12320
Creative Commons License 4.0
Uticaj naponsko frekventne regulacije CNC brusilice na rad drugih uređaja u električnoj instalaciji niskog napona
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: ninoslav.simic@ieent.org

Sažetak

U radu je prezentovano jedno od zapažanja koja su prikupljena tokom dugogodišnjeg ispitivanja električnih instalacija. Obrađen je karakterističan slučaj iz industrijskog pogona u kome su primenjeni potrošači sa U/f regulacijom. Predložen je jednostavan način da se merenjem frekvencije napona u objektima utvrdi postojanje eventualnih neregularnosti u radu pojedinih uređaja i analiziran je uticaj oblika strujnog i naponskog signala jednog potrošača na rad ostalih potrošača u pogonu. Naglašena je potreba za verifikacijom električne instalacije odmah po prijemu i instaliranju električne opreme i preporučena je primena najnovijih standarda tokom projektovanja i odabira opreme, u cilju izbegavanja neplaniranih troškova.

Ključne reči

električna instalacija; verifikacija; frekvencija; frekventna regulacija

Reference

*** (2012) SRPS EN 50160: Karakteristike napona isporučene električne energije iz javnih električnih mreža
*** (2012) Verifikacija električne instalacije. SRPS HD 60364 - 6
*** Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. Sl. list SFRJ, 28/95
*** (2012) SRPS HD 60364 - 1: Električne instalacije niskog napona - Osnovni principi, ocena opštih karakteristika, definicije. deo 1
Simić, N., Mrvić, J. (2015) Prelazne pojave usled priključenja visokonaponskog potrošača velike snage na mrežu i uticaj na rad frekventnog regulatora niskonaponskog asinhronog motora. Crna Gora: CIGRE, A3