Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 30  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 459-475
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Tema zasnivanja sopstvene porodice u vizijama budućnosti adolescenata
aInstitut za pedagoška istraživanja, Beograd
bGradski Centar za socijalni rad (Savetovalište za brak i porodicu), Beograd

e-adresa: npolovina@ipi.ac.rs

Sažetak

Temu zasnivanja sopstvene porodice razmatramo iz perspektive adolescentskih vizija sopstvene budućnosti. Polazimo od teorijskih stanovišta o nastajućoj odraslosti (emerging adulthood) i perspektivi budućeg vremena (future time perspective). Na uzorku od 204 adolescenta prosečnog uzrasta 17 godina istraživali smo u kojoj meri je u spontanim iskazivanjima adolescenata o sopstvenoj budućnosti prisutna orijentacija ka zasnivanju sopstvene porodice i na koji način je razrađena. Na pitanje otvorenog tipa 'Kako zamišljaš da će izgledati tvoj život za 10 godina?', ispitanici su davali narativne odgovore koji su analizirani metodom kvalitativne analize sadržaja. Rezultati su sledeći: dve trećine ispitanika iskazalo je orijentaciju ka zasnivanju sopstvene porodice kao subjektivno značajan cilj kome teže u narednom desetogodišnjem periodu. Ovaj cilj su razradili kroz dve opšte kategorije (naglašavanje romantično-partnerske veze ili partnerskog/bračnog-roditeljskog funkcionisanja), koje se dalje diferenciraju u tri potkategorije, odnosno pet potkategorija detaljno predstavljenih i ilustrovanih primerima. Na osnovu uočenih tendencija, u radu su razmotrene implikacije za buduća istraživanja i za praksu preventivnog delovanja.

Ključne reči

vizije budućnosti; zasnivanje sopstvene porodice; adolescenti; tematska analiza sadržaja