Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 10 from 12  
Back back to result list
2016, vol. 6, iss. 11, pp. 191-218
A real social position of ethnic minorities in the area of medical care and social security
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republika Srpska, BiH
Keywords: ethnic minorities; post-dayton Bosnia and Herzegovina; entities in BiH; Constitution of BiH; health protection; social protection; medical institutions; laws on medical care and social security; (non)discrimination; census; solidarity
Abstract
This work contains research of the position of ethnic minorities in two important existential areas such are medical care and social security. The author puts under a critical analyze not only semantics of the ideas and phrases of medical care and, especially, social security themselves, believing that their inaccurate meaning and usage hide more than they expose facts and relations according to which it is possible to detect and describe a real position of ethnic minorities in the post-dayton society of Bosnia and Herzegovina, but also the experience of implementation of rules from those areas, which should enable them to use the rights defined. Of course, his attention is specially focused on members of Roma ethnic minority, for which he claims to be the most sensible, and that their members, unlike members of all the other ethnic minorities in BiH, are most, or more precisely, only discriminated a-pro-pos the protection of their rights in the areas of medical care and social security, which is not only a responsibility of institutions that provide services in the mentioned areas of life. By using a method of analysis of contents of legal (constitutions, laws, conventions, charters, resolutions, sublegal acts) and political (reports, evaluations, analyses, strategies, action plans etc.) documents, and by analyzing real life features, processes, relations and events in contemporary BiH society, the author came to sociologically relevant insights of real social and legally-political positions of ethnic minorities in BiH, a state and courses in the areas of medical care and social security and clearly formulated a conclusion that members of ethnic minority determined collectivities, apart from Roma, are in no way ancillary positioned compared to members of constitutional people of post-dayton BiH.
References
*** (1999) Ustav Bosne i Hercegovine. in: Ustavi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kantona u Federaciji BiH, Sarajevo: Federalno ministarstvo pravde
*** (1997) Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima, iz 1948. in: Human Rights / Ljudska prava - Odabrani međunarodni dokumenti, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, I
*** Evropska socijalna povelja iz 1961. i Protokol i u dodatku
*** (2004) Prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2008) Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2011) Treći Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2008) Akcioni plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
*** (2010) Izvještaj o aktivnostima Ministarstva za ljudska prava BiH za 2009. na realizaciji akcionih planova za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrivanjava i zdravstvene zaštite. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
*** (2004) Nekonstitutivni narodi. Budimpešta: Centar za ljudska prava manjina
*** (2008) Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, Brčko, revidirani tekst, br. 17/08
*** (2006) Položaj Roma u Bosni i Hercegovini (istraživanje). Sarajevo: World Vision u BiH
*** (2002) Pristup Roma obrazovanju i zdravstvenim uslugama u Kantonu Tuzla. Sarajevo: Ministarstvo obrazovanja FbiH
*** (2004) Mišljenje Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope o Izvještaju Bosne i Hercegovine o ostvarivanju Okvirne konvencije u BiH. Strazbur
*** (2011) Evaluacija Akcionih planova Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima: zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Tuzla: BOSPO, evaluatorica Ljiljana Zita
*** (2003) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, br. 2
*** Ljudska prava u Bosni i Hercegovini poslije Dejtona: od teorije do prakse. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, bez godine izd
*** (2008) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Službeni glasnik BiH, br. 93
*** (2005) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 2
*** (2008) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 56
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik BiH, br. 59
*** (1997) Okvirna konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina (Savjeta Evrope). in: Prava manjina, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Čorni, A. (2009) Bosna i Hercegovina. in: Prava nacionalnih manjina i lokalne politike - Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, Banja Luka: Helsinški parlament građana
Dmičić, M. (2005) Nacionalne manjine u ustavnom i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Gradiški zbornik, Gradiška, br. 7
Đorđević, D.B. (2010) Na konju s laptopom u bisagama: Uvod u romološke studije. Novi Sad: Prometej
Đorđević, D.B., ur. (2000) Romi - sociološki uvid. Niš: Komrenski sociološki susreti
Grupa, autora (2009) Prava nacionalnih manjina i lokalne politike - studije o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Banja Luka, decembar
Grupa, autora (2009) Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Jakšić, B., Bašić, G. (2005) Umetnost preživljavanja - gde i kako žive Romi u Srbiji. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Koković, D.D. (2000) Specifičnosti načina života Roma. in: Đorđević Dragoljub B. [ed.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print, str. 85-88
Kolin-Parun, M.P. (1997) Siromaštvo i socijalna isključenost. Sociološki pregled, vol. 31, br. 2, str. 169-181
Kukić, S. (1999) Položaj Roma u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Centar za zaštitu prava manjina
Kukić, S. (2001) Demografske promjene i poloaj manjina u Bosni i Hercegovini / Demographic changes the position of minorities in Bosnia-Herzegovina. Maribor: ISCOMET
Macura, M., Pantić, M., Ivić, P., ur. (2000) Cigani/Romi u prošlosti i danas - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Marjanović, M.Lj. (2000) U susretu sa etničkim stereotipijama o Romima. in: Đorđević Dragoljub B. [ed.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print, str 89-98
Milićević, N. (2004) Stanje i problemi nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. in: Perspektive multikulturalizma u državama Zapadnog Balkana, Beograd
Milosavljević, M.V. (1993) Romi i devijacije / Roma and deviance. in: Macura Miloš i Aleksandra Mitrović [ed.] Društvene promene i položaj Roma, naučni skup, 10. i 11. decembra 1992, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Nagradić, S. (2008) Nacionalne manjine i Romi u Bosni i Hercegovini. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nagradić, S. (2005) Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Nagradić, S. (2008) Iskušenja kvalifikacija za Dekadu Roma. Crno-bijeli svijet, Sarajevo, br. 1
Nagradić, S. (2008) Lokalni izbori i položaj Roma u BiH. Crno-bijeli svijet, Sarajevo, br. 2
Puhalo, S. (2009) Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fridrich Ebert Stiftung
Valenta, L. (2008) Upoznajmo se! Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju
Vasilijević, V., ur. (1991) Prava čoveka - zbornik dokumenata o pravima čoveka. Beograd
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
DOI: 10.7251/POL1611189N
published in SCIndeks: 04/03/2017
Creative Commons License 4.0

Related records