Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 2, str. 217-232
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Socijalno-ekonomske determinante usvajanja unapređenih tehnologija proizvodnje pirinča od strane malih proizvođača u državi Kogi u Nigeriji
Kogi State University, Department of Agricultural Economics and Extension, Anyigba, Nigeria

e-adresa: josaliu@yahoo.com

Sažetak

Ova studija je ispitivala socijalno-ekonomske determinante usvajanja unapređenih tehnologija proizvodnje pirinča od strane malih proizvođača u Državi Kogi u Nigeriji. Posebno je istražen uticaj socio-ekonomskih karakteristika na usvajanje unapređenih tehnologija proizvodnje pirinča, nivo usvajanja od strane poljoprivrednika i ograničenja protiv usvajanja ovih tehnologija. Metodom slučajnog uzorka u više faza izabrano je 120 registrovanih proizvođača pirinča u okviru Projekta poljoprivrednog razvoja Države Kogi. Frekvencije, procenti, srednje vrednosti, modus, srednje ocene i uređena probit regresija su kori eni za analizu podataka. ezultati navode da su svi poljoprivrednici pre li na upotrebu agrohemikalija (100%), kao i da su poljoprivrednici kategorisani prema stepenu usvajanja (nizak, srednji i visok stepen usvajanja), pri čemu je 60% poljoprivrednika zabeležilo visok stepen usvajanja. ezultati su takođe pokazali da je nedostatak infrastrukturnih objekata shva en kao velika prepreka od strane poljoprivrednika u proučavanom području, sa srednjom ocenom od 3,7. Međutim, uređena probit regresija je otkrila da su članstvo u zadruzi (1,029277 na 1% značaja), izvor finansija (0,0100499 na 1% značaja)) i izvor radne snage (0,2746477, na 10% značaja) imali uticaj na usvajanje tehnologija proizvodnje pirinča, dok je marginalni efekat na veličinu poseda, veličinu doma instva, kontakt sa savetodavnim agentima povoljno uticao na usvajanje svih osam najvažnijih tehnologija proizvodnje pirinča koje se mogu koristiti kao mera naklonjenosti komercijalnoj proizvodnji pirinča. Studija preporučuje da privatne industrije pirinča treba da iskoriste ovaj pozitivan stav proizvođača pirinča ka usvajanju tehnologije proizvodnje pirinča tako to e otvarati pogone za obradu pirinča u posmatranom području i pretvoriti male proizvođače pirinča u glavne snabdevače industrija.

Ključne reči

pirinač; unapređene tehnologije; usvajanje; socijalno-ekonomske determinante