Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:30
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:20
članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 65-76
jezik rada: bosanski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705065K

Creative Commons License 4.0
Umberto Eko - sloboda i granice tumačenja umjetničkog djela
Univerzitet u Sarajevu, Akademiji likovnih umjetnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresa: lamijakrsic@gmail.com

Sažetak

U studiji Otvoreno djelo (1962) Umberto Eko (Umberto Eco) počinje dugogodišnje istraživanje prirode tumačenja umjetničkog djela. Pitanja slobode i granica tumačenja umjetnosti autor problematizira u kontektu semiologije, a zatim i teorije semiotike. Iako su savremene rasprave o tumačenju umjetnosti akcenat stavile na tumačenje i tumača, odnosno na bezuvjetnu otvorenost djela, Eko podsjeća na drugu stranu procesa tumačenja - kontoliranost interpretativne aktivnosti i ograničenje unošenja novih značenja. U radu pokazujem kako Eko sa različitih teorijskih polazišta zagovara dijalektiku između forme i otvorenosti umjetničkog djela, odnosno između intentio operis i intentio lectoris. Ta pozicija mu omogućava da razlikuje umjetnost od neumjetnosti, takođe da tumačenje umjetničkog djela sagleda u obzorima ljudskog iskustva, a ne kao samodovoljan proces.

Ključne reči

otvoreno djelo; neograničeni semiosis; otvoreni tekst; tumačenje; Model čitatelj

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bianchi, Cinzia i Gieri, Manuela. 2009. “Eco’s Semiotic Theory” New Essays on Umberto Eco, ur. Peter Bondanella, Cambridge University Press, str. 17-33.
Collini, Stefan. 2004. “Introduction: Interpretation Terminable and Interminable”; u S. Collini (ur.): Interpretation and Overinterpretation, 1-22. Cambridge: Cambridge University Press.
Derrida, Jacques. 1967. De la grammatologie. Paris: Les Editions de Minuit.
Eco, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. London: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 2004. “Between Author and Text”; u S. Collini (ur.): Interpretation and Overinterpretation, 67 - 88. Cambridge: Cambridge University Press.
Eco, Umberto.. 1994a. “Introduction”; u T. A. Sebeok (ur.): The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, 1 - 8. Indianapolis: Indiana University Press.
Eco, Umberto.. 1979a. “Introduction: The Role of the Reader”; u T. A. Sebeok (ur.): The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, 3 - 46. Bloomington: Indiana University Press.
Eco, Umberto.. 2002. “Overinterpreting Texts”; u S. Collini (ur.): Interpretation and Overinterpretation, 45 - 66. Cambridge: Cambridge University Press.
Eco, Umberto.. 1979b. “Peirce and the Semiotic Foundations of Openness: Signs as Texts and Texts as Signs”; u T. A. Sebeok (ur.): The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, 175 - 199. Bloomington: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 1984. Semiotics and the Philosophy of Language. London: The Macmillan Press LTD.
Eco, Umberto. 1994b. “Small Worlds”; u T. A. Sebeok (ur.): The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, 64 - 82. Indianapolis: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 1979c. “The Poetics of the Open Work”; u T. A. Sebeok (ur.): The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, 47 - 66. Bloomington: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 1994c. “Two Models of Interpretation”; T. A. Sebeok (ur.): The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, 8 - 22. Indianapolis: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 1994d. “Unlimited Semiosis and Drift: Pragmaticism vs. ‘Pragmatism’”; u T. A. Sebeok (ur.):The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, 23 - 43. Indianapolis: Indiana University Press.
Eco, Umberto. 2014. “Weak Thought versus the Limits of Interpretation”; u A. Oldcorn (prev.): From the Tree to the Labyrinth. Historical Studies on the Sign and Interpretation, 564 - 586. London: Harvard University Press.
Eko, Umberto. 1973. Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit.
Giro, Pjer. 1975. Semiologija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Robey, David. 1989. “Introduction”; u A. Cancogni (prev.): The Open Work, vii - xxxii. Massachussets: Harvard University Press.