Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Politeia
2017, vol. 7, br. 14, str. 80-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/03/2018
doi: 10.5937/politeia0-15883
Creative Commons License 4.0
Periodizacija razvoja sistema socijalne zaštite - prilog izučavanju novije istorije socijalne zaštite u Republici Srpskoj
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: ljubo.lepir@fpn.unibl.org

Sažetak

Socijalna zaštita dijeli sudbinu ostalih oblasti socijalne politike u Republici Srpskoj. Nastala na nasljeđu institucionalno-pravnog i vrijednosnog sistema bivšeg socijalističkog društva, ona se razvijala pod uticajem nepovoljnih društvenih procesa i učestalih intervencija međunarodnih institucija. Ratna dešavanja koja su obilježila period nastanka Republike Srpske imala su presudan uticaj na praksu i sadržaj mjera socijalne zaštite, a raspad staroga političkog i vrijednosnog sistema i njegova tranzicija u neoliberalistički ideološki koncept '(ne) brige države o građaninu', iznjedrio je nove i intenzivirao već postojeće socijalne probleme. U takvim uslovima, sistem socijalne zaštite našao se pred veoma zahtjevnim zadatkom, a to je: Kako obezbijediti socijalnu sigurnost socijalno najugroženijim članovima društva? Četiri etape u razvoju ovoga sistema određene su nastojanjima nosioca sistema da odgovore na ovo pitanje. Izučavanje razvoja sistema socijalne zaštite predstavlja doprinos razumijevanju procesa i sadržaja mjera kojima je država nastojala unaprijediti sistemsko zbrinjavanje socijalno najosjetljivijih grupa građana. To je pokušaj da se sadašnje stanje sistema i njegov budući razvoj objasne kao dio kontinuiranog procesa. Takođe, to je doprinos istoriografiji socijalnog rada i socijalne politike Republike Srpske. Kriterijumi koji su upotrijebljeni u izradi ove periodizacije odnosili su se prije svega na stanje sistema, sistemska rješenja i ostvareni nivo podrške korisnicima. Data periodizacija omogućava uvid u ključne momente koji su odredili dvadesetpetogodišnji razvoj sistema socijalne zaštite Republike Srpske. U analizi su korišteni dostupni zvanični dokumenti institucija sistema, izvještaji projektnih aktivnosti nevladinih organizacija i lična svjedočenja neposrednih aktera dešavanja i kreatora sistemskih rješenja u ovoj oblasti.

Ključne reči

Reference

*** (1993-2003) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 5/93; 15/96; 110/03
*** (2012-2016) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 37/12; 90/16
Ćuk, M. (2013) Reforme socijalne zaštite u BiH. Istočno Sarajevo: ZUINS
DEP (2010) Strategija socijalnog uključivanja BiH. Sarajevo, www.dep.gov.ba, 17.5.2017
DEP (2005) Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007. www.dep.gov.ba, 17.5.2017
DIFID (2006) Konferencija o socijalnoj politici - izlaganja sa konferencije. Sarajevo
Ekonomski institut (2013) Ekonomska analiza primjene Zakona o socijalnoj zaštititi. Banja Luka, Interni dokument
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (2017) Efikasnost ostvarivanja prava u socijalnoj zaštiti - izvještaj revizije učinka. Banja Luka
Lepir, Lj. (2010) Socijalna zaštita Republike Srpske - struktura sistema i aktuelno stanje. u: Gavrilović A. [ur.] Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti, Banja Luka: FPN
Lepir, Lj. (2014) Ka reformi socijalne zaštite u Republici Srpskoj. u: Novaković N. [ur.] Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept, Banja Luka: BLC - Beseda
Milosavljević, M. (1998) Socijalna politika i lokalna zajednica. u: Milosavljević M. [ur.] Planiranje socijalnih aktivnosti u lokalnim zajednicama, Pale: Vlada Republike Srpske
MZSZ (2008) Stanje i perspektive razvoja sistema socijalne zaštite Republike Srpske. Banja Luka
MZSZ (2009) Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja. Banja Luka
MZSZ (2010) Socijalna, porodična i dječija zaštite - pregled. Banja Luka
MZSZ (2010) Socijalna zaštita starih lica u Republici Srpskoj. Banja Luka, interni dokumenat
MZSZ (2010) Ulaganja u socijalnu zaštitu za period 2006-2010. Banja Luka
MZSZ (2010) Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom. Banja Luka
MZSZ (2015) Bilten socijalne, porodične i dječije zaštite - 2014. Banja Luka
Papić, Ž. (1998) Centri za socijalni rad - reforma i saradnja sa NVO. u: Socijalna politika, zaštita i praksa, Sarajevo: IBHI, 167-175
Savjet ministara BiH (2015) Reformska agenda za BiH za period 2015-2018. Banja Luka
Svjetska banka (2012) Socijalna isključenost u Bosni i Hercegovini i globalna kriza. Sarajevo
Svjetska banka (2009) Socijalnadavanja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo
Svjetska banka (2009) Zaštita siromašnih u vrijeme globalne krize. Sarajevo