Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 38, str. 81-94
Diskursne funkcije zamenica ja i mi u akademskim člancima srbista i anglista
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za srpski jezik i književnost, Katedra za srpski jezik

e-adresaaleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs
Ključne reči: ja-perspektiva; mi-perspektiva; akademski diskurs; srbisti; anglisti; slovenski akademski diskurs; angloamerički akademski diskurs
Sažetak
U radu se analizira upotreba ličnih zamenica za prvo lice jednine i množine prilikom predstavljanja autorove ličnosti u akademskim člancima srbista i anglista. Imajući u vidu različitosti između slovenskog i angloameričkog akademskog diskursa, cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u njihovoj distribuciji i prepoznavanje njihovih diskursnih funkcija. Istraživanje je sprovedeno u januaru 2017. godine na elektronskom korpusu od dvadeset i devet akademskih članaka iz oblasti filologije. Kvantitativna analiza je pokazala da srbisti i anglisti preferiraju upotrebu zamenice prvog lica množine za označavanje svoga prisustva u tekstu. Početna hipoteza da će anglisti, pod uticajem angloameričke literature pokazati sklonost ka korišćenju lične zamenice prvog lica jednine nije potvrđena. Vodeći se modelom Irene Vasileve (Vassileva 2000), otkriveno je pet funkcija lične zamenice prvog lica jednine u tekstovima srbista i četiri funkcije ove zamenice u člancima anglista. Sa druge strane, utvrđeno je po devet funkcija lične zamenice prvog lica množine u analiziranim akademskim člancima.
Reference
Blagojević, S. (2012) O engleskom i srpskom akademskom diskursu. Niš: Filozofski fakultet
Blagojević, S. (2011) 'Mi' kao 'mi' ili 'mi' kao 'ja' - prvo lice množine kao eksponent autorovog prisustva u akademskom pisanom diskursu. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 54, br. 2, str. 207-218
Chamonikolasová, J. (2005) Comparing the structures of texts written in English and Czech. u: Slovak Studies in English I (Conference Proceedings), Bratislava: Univerzita Komenského, 77-84
Čmejrková, S. (2007) The representation of the autor in Czech and Slovak scientific texts. Jezik in slovstvo, vol. II, 3-4, 95-105
Ivanič, R., Simpson, J. (1992) Who's who in academic writing?. u: Fairclough N. [ur.] Critical Language Awarareness, London: Longman, 141-173
Katnić-Bakaršić, M. (2001) Stilistika. Sarajevo: Ljiljan
Klikovac, D.B. (2002) Iz problematike funkcionalnih stilova u srpskom jeziku. Književnost i jezik, vol. 49, br. 1-2, str. 9-26
Polovina, V. Stilistika lingvističkih tekstova. MSC sastanak slavista u Vukove dane, 23/2, 71-79, Beograd, Filološki fakultet
Polovina, V. (1995) Stilistika lingvističkih tekstova. MSC sastanak slavista u Vukove dane, 23/2, 71-79, Beograd, Filološki fakultet
Popova, V. (1994) Balgarskata stilistika do 50-te godini na XXV. Sofia: Sofia University Press
Tang, R., John, S. (1999) The 'I’ in identity: Exploring writer identity in student academic writing through the first person pronoun. English for Specific Purposes, 18: S23-S39
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga
Vasić, V. (2000) Autorizacija iskaza kao izraz subjektivnog stava u srpskoj gramatici Vuka S. Karadžića. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XLIII, str. 91-97
Vassileva, I. (2000) Who is the author? (A contrastive analysis of authorial presence in English, German, French, Russian and Bulgarian academic discourse). Sankt Augustin: Asgard Verlag
Vassileva, I. (1998) Who am I/who are we in academic writing?L. International Journal of Applied Linguistics, 8(2): 163-185
Zenčuk, V. (1995) Problemi proučavanja sintaksičkih osobina naučnog iskaza u svetlu funkcionalno-stilističke diferencijacije savremenog srpskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 23/2, str. 317-326, Beograd: MSC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1738081N
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka