Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 1, str. 65-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 12/04/2018
doi: 10.5937/ekonomika1801065J
Creative Commons License 4.0
Inovativnost Srbije u odnosu na zemlje u okruženju kao determinanta konkurentnosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: jovanovicmilicaa90@gmail.com

Sažetak

U ekonomiji zasnovanoj na znanju, inovacije imaju ključnu ulogu u jačanju konkurentnosti, na mikro i na makro nivou. Savremene zemlje konkurišu na bazi tehnoloških inovacija i izdvajaju značajna sredstva za istraživanje i razvoj. Cilj rada je ukazati na ključna ograničenja inovativnosti Srbije kao determinante nacionalne konkurentnosti, primenjujući metodologiju Svetskog ekonomskog foruma. Komparativna analiza će pokazati koje se zemlje iz okruženja izdvajaju kao pozitivni primeri sa aspekta inovativnosti i u odnosu na koje indikatore inovativnosti imamo najlošiju poziciju, posmatrajući sedmogodišnji period. Poseban naglasak se stavlja na mogućnosti za prevazilaženje slabosti domaće inovativnosti.

Ključne reči

Reference

Alfaro, C.E., Alfaro, N.J. (2011) Do ICT Influence Economic Growth and Human Development in European Union Countries?. International Advances in Economic Research, 17(1): 28-44
Balšić, S. (2016) Konkurentnost privrede Republike Srbije. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2016/1452-44571601081B.pdf, 10.10.2017
Bošnjak, M. (2005) Konkurentnost i razvoj kao poluge evropske perspektive Srbije. Ekonomski anali, vol. 50, br. 166, str. 129-148
Ciocanel, A.B., Pavelescu, F.M. (2015) Innovation and Competitiveness in European Context. Procedia Economics and Finance, 32: 728-737
Cvetanović, S., Sredojević, D. (2012) Koncept nacionalnog inovacionog sistema i konkurentnost privrede. Ekonomske teme, 167-185; 2
Dani, R. (2007) One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth. Princeton University Press
Despotović, D. (2016) Komparativna analiza konkurentnosti privrede Republike Srbije i zemalja okruženja u periodu od 2009. do 2014. godine. u: Unapređenje konkurentnosti privrede Republike Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet, 81-94
Huber, G.P. (2003) The Necessary Nature of Future Firms: Attributes of Survivors in a Changing World. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications
Huggins, R., Izushi, H. (2007) Competing for Knowledge: Creating, Connecting and Growing. London: Routlegde
Ivanović-Đukić, M., Lazić, M. (2014) Podsticanje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji u funkciji unapređenja konkurentnosti u postkriznom periodu. Ekonomske teme, 52(1): 49-62
Jakopin, E. (2013) Institucionalne performanse konkurentnosti privrede Republike Srbije. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet, 3-23
Kokeza, G. (2015) Inovacije menadžmenta u funkciji unapređenja privrednog razvoja. u: Inovativna rešenja operacionog menadžmenta za revitalizaciju privrede Srbije, Beograd: Fakultet organizacionih nauka, 59-66
Kokeza, G., Urošević, S. (2012) Uloga inovativnosti u razvoju malih i srednjih preduzeća. Ekonomski vidici, vol. 17, br. 1, str. 37-48
Kovačević, M., Pavlović, N. (2016) Globalization and the knowledge society. Ekonomika, vol. 62, br. 4, str. 95-104
Krstić, B., Vukadinović, D. (2008) Upravljanje znanjem kao izvor održive konkurentnosti preduzeća. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 85-98
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Mitrović, V., Mitrović, I. (2015) Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije. u: Proceedings of the International Scientific Conference - Synthesis 2015, Belgrade, Serbia: Singidunum University, str. 699-705
Pérez-Moreno, S., Rodríguez, B., Luque, M. (2016) Assessing global competitiveness under multi-criteria perspective. Economic Modelling, 53: 398-408
Račić, Ž., Pavlović, N. (2011) Analiza globalnog indeksa konkurentnosti Republike Srbije. u: Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji - implikacije za Srbiju, naučni skup, Zbornik, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Ristić, N., Vukajlović, V., Brazaković, P. (2016) Innovation as a driving factor of economic development. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 1, str. 19-34
Schuller, B., Lidbom, M. (2009) Competitiveness of nations in the global economy: Is Europe internationally competitive?. Economics and Management, 14, 934-939
Schumpeter, J. (1934) The theory of economic development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Sredojević, D. (2016) Inovacioni kapacitet privrede kao ograničavajući faktor unapređenja konkurentnosti zemalja Jugoistočne Evrope. Niš: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Stanković, Lj., Đukić, S., Mladenović, I., Popović, A. (2011) Unapređenje poslovne konkurentnosti preduzeća zasnovano na inovacijama. Ekonomske teme, 49(4): 559-580
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2014) Marketing innovations as source of enterprise's competitive advantage. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 271-281
Tanasković, S., Ristić, B. (2017) Konkurentska pozicija Srbije u 2017. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. https:www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA%202017%20%20GODINU-final.pdf, 07.10.2017
Tassey, G. (2017) A technology-based growth policy. Issues in Science and Technology, Winter; 80-89
World Economic Forum (2011) The Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva
World Economic Forum (2012) The Global Competitiveness Report 2012-2013. Geneva
World Economic Forum (2017) The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva
World Economic Forum (2013) The Global Competitiveness Report 2013-2014. Geneva
World Economic Forum (2014) The Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva
World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva
World Economic Forum (2016) The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva