Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 2, str. 55-68
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 09/08/2018
doi: 10.5937/ekonomika1802055R
Creative Commons License 4.0
Vodeća delatnost izvršne vlasti u domenu podzakonodavstva - o uredbama i njihovoj kategorizaciji
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: mrapajic@jura.kg.ac.rs, dinabozic@gmail.com

Projekat

XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava (MPNTR - 179012)

Sažetak

Centralna tema ovog rada je teorijsko razmatranje o pojmu uredbi i njihova klasifikacija. Uredbe predstavljaju opšte pravne akte izvršne vlasti koje po posebnom postupku donose ti organi. To mogu biti vlada (u parlamentarnom sistemu) odnosno šef države (u predsedničkom i pojedinim polupredsedničkim sistemima). U većini pravnih poredaka na hijerarhijskoj lestvici uredbe se nalaze ispod ustava i zakona, a iznad drugih podzakonskih akata. Moguće je razlikovati uredbe za izvršenje zakona (reč je o generalnim i izvršnim uredbama) kao i uredbe po nuždi. Kontrola uredbi može biti parlamentarna i od strane Ustavnog suda. Umesto zaključka, autori obraćaju pažnju na pojam i kategorizaciju uredbi u ustavnom sistemu Srbije.

Ključne reči

izvršna vlast; uredbe; kategorizacija; ustavni sistem Srbije

Reference

Bačanin, N. (2011) Upravno pravo, knjiga I - Uvodna i organizaciona pitanja. Kragujevac: Pravni fakultet
Čiplić, S. (1996) Ustavni sistem u stanju nužde. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarska teza
Digi, L. (1998) Preobražaji javnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Dimitrijević, P., Marković, R. (1986) Upravno pravo I. Beograd
Duguit, L. (1928) Traite de droit constitutionnel II. Paris
Hauriou, M. (1911) Précis de droit administratif, contenant le droit public et le droit administratif. Paris: L. Larose et L. Tenin
Jovanović, S. (1934) Član 116 Ustava, Spomenica Mauroviću. Beograd, I knjiga
Jovanović, S. (1990) Država. Beograd: BIGZ
Jovičić, M. (2006) Ustav i ustavnost - Zakon i zakonitost, život pravnih propisa. Beograd: JP 'Službeni glasnik'
Jovičić, M. (1979) Novi ustavi Portugalije i Španije: Značajan korak na putu demokratizacije u ovim zemljama, Ustavi Portugalije (1976) i Španije (1978). Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Kamarić, M. (1960) Razgraničenje područja zakona i uredbe. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 127-143
Kamarić, M. (1957) Problemi uredbe s naročitim obzirom na široka ovlašćenja. Sarajevo
Krbek, I. (1939) Sudska kontrola naredbe. Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Krbek, I. (1929) Upravno pravo - I knjiga - uvodna i osnovna pitanja. Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Laband, P. (1901) Le droit public de l Empire Allemand II. Paris: V. Giard & E. Brière
Marković, R. (1995) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Marković, R. (2010) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Pajvančić, M. (1995) Pravno normiranje. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Stefanović, J. (1950) Ustavno pravo FNRJ i komparativno. Zagreb: Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, knjiga I
Vranjanac, D., Dajović, G. (2007) Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava. Beograd: Službeni glasnik