Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2018, vol. 44, br. 2, str. 45-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.5937/SavPoljTeh1802045J
Stanje i perspektive potencijala biomase za sagorevanje
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: todor.janic@polj.uns.ac.rs

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Sve viša cena energenata, upućuje na nužnost za racionalnijim korišćenjem energetskih resursa u Srbiji. Navedene okolnosti jasno nalažu potrebu za stvaranje povoljnih uslova za veće učešće biomase u proizvodnji energije. U radu je prikazan potencijal biomase koja se može nameniti direktnom sagorevanju ili sagorevanju kroz forme koje su dobijene u raznim tehnološkim procesima, kao što su peletiranje, briketiranje i dr. U Srbiji ima dovoljno biomase koja se može koristiti u cilju produkcije toplotne energije sagorevanjem. Nažalost biomasa se u tu svrhu nedovoljno koristi, mada bi se njenom primenom pomoglo kod zadovoljenja energetskih potreba u raznim sektorima, kao što su zagrevanje objekata, tehnološki potrošači, pa čak i proizvodnja električne energije. Pored toga dao bi se značajan doprinos u očuvanju životne sredine i pospešivanju održivog razvoja.

Ključne reči

Reference

Brkić, M., Janić, T. (2009) Briketiranje i peletiranje biomase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 284
Brkić, M., Janić, T. (2002) Upotreba briketa za zagrevanje objekata u poljoprivredi. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6, br. 3-4, str. 77-79
Danon, G. (1998) Biomasa u šumarstvu i preradi drveta. Sombor: Regionalna privredna komora Sombor
Ericsson, K., Rosenqvist, H., Nilsson, L.J. (2009) Energy crop production costs in the EU. Biomass and Bioenergy, 33(11): 1577-1586
Gao, N., Li, A., Quan, C., Qu, Y., Mao, L. (2012) Characteristics of hydrogen-rich gas production of biomass gasification with porous ceramic reforming. International Journal of Hydrogen Energy, 37(12): 9610-9618
Janić, T. (2001) Kinetika sagorevanja pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, s. 122
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Li, X.T., Grace, J.R., Lim, C.J., Watkinson, A.P., Chen, H.P., Kim, J.R. (2004) Biomass gasification in a circulating fluidized bed. Biomass and Bioenergy, 26(2): 171-193
Mihajlović, E. (2003) Istraživanje kompozitnih biobriketa sa zadatim fizičko - hemijskim i energetskim svojstvima. Niš: Fakultet zaštite na radu, doktorska disertacija
Mitić, D. (1998) Biomase i biobriketi Srbije-potencijalna ekološka goriva. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
Ninić, N., Oka, S. (1992) Korišćenje otpadne čvrste biomase u energetske svrhe - sagorevanje biomase u energetske svrhe. Beograd: Jugoslovensko društvo termoenergetičara
Oka, S., Jovanović, Lj. (1997) Biomasa u energetici. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara, Monografija grupe autora
Radmanesh, R., Chaouki, J., Guy, C. (2006) Biomass gasification in a bubbling fluidized bed reactor: Experiments and modeling. AIChE Journal, 52(12): 4258-4272