Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:7
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 2, str. 200-208
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/fizkul1802200L

Creative Commons License 4.0
Antropometrijske karakteristike i telesni sastav plesača latinoameričkih plesova Srbije
aPlesni studio 'Kalipso', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: pkcalypso.dragana@gmail.com

Sažetak

Latinoamerički plesovi, na takmičenjima u sportskom plesu, obuhvataju pet parovnih plesova, različitih po tehnici izvođenja, karakteru i tempu muzike: sambu, ča-ča-ča, rumbu, paso doble i džajv. Uticaj na postignuće u sportskom plesu imaju određene morfološke karakteristike plesača sa dva aspekta, funkcionalnog i estetskog. Cilj rada je bio da se, primenom standardnih procedura na prigodnom uzorku, izmere određene antropometrijske dimenzionalnosti i odredi telesna kompozicija latinoameričkih plesača prvog saveznog ranga Srbije. U cilju istraživanja izmereno je 16 antropometrijskih varijabli i određen telesni sastav, korišćenjem jednačina programa po Matejki (Mateigki). Dobijeni podaci su obrađeni deskriptivnim statističkim pokazateljima, dok se iz prostora komparativne statistike, primenila jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA). Rezultati su pokazali da su plesači umereno vitke građe i da imaju uravnoteženu fizičku strukturu tela, da postoje određene razlike u odnosu na pol, kao i da ne postoje statistički značajne razlike u dimenzionalnosti i telesnoj kompoziciji u odnosu na uzrasne kategorije kod oba pola. Dobijeni rezultati su u skladu sa prethodnim istraživanjima.

Ključne reči

antropometrija; morfotip; sportski ples; telesna kompozicija; umetnički sportovi

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Jocić, D. (1999). Plesovi. Beograd: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
Labudović, D. (2015). Kvalitativna analiza Standardnih plesova (Neobjavljen završni rad). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.Beograd.
Liiv, H. (2014). Anthropometry, body composition and aerobic capacity in elite DanceSport athletes compared with ballet and contemporary dancers (Dissertationes Kinesiologiae Universitatis Tartuensis). Tartu: University of Tartu.
Liiv, H., Wyon, M. A., Jürimäe, T., Saar, M., Mäestu, J., & Jürimäe, J. (2013A). Anthropometry, somatotypes, and aerobic power in ballet, contemporary dance, and dancesport. Medical Problems of Performing Artists, 28(4), 207 - 11.
Liiv, H., Wyon, M., Jürimäe, T., Purge, P., Saar, M., Mäestu, J., & Jürimäe, J. (2013B). Anthropometry and somatotypes of competitive Dance Sport participants: A comparison of three different styles. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 65(2), 155 - 160.
Mikhailov, V., & Raschka, C. (2010). Anthropometrical and Sport Consitutional Comparison of Male and Female Ballroom and Latin Dancers with Regard to Different Performance Levels. Papers on Anthropology, XIX, 2010, 258-270.
Milidrag, S. (1998). Ples: igra, pokret, ritam. Beograd: Svet knjige.
Pilewska, W., Pilewski, R., & Zukow, W. (2013). Characteristics of Body Composition Highly Qualified Dancers and Dancers Latin American Style of Dance Sports in Light of Typology of Somatic A. Wanky and Kretschmer. Journal of Health Sciences (J for the Ss H), 3(5), 255-266.
Raschka, C., & Beyer, K. (2015). Sports Anthropological and Somatotypical Investigation of Male and Female Latin Dancers. Papers on An-thropology, XXIV/2, 94-101.
Stojiljković, S., Mitić, D., Mandarić, S., i Nešić, D. (2012). Personalni fitnes. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
Taboada-Iglesias, Y., Santana, M. V., & Gutiérrez-Sánchez, Á. (2017). Anthropometric Profile in Different Event Categories of Acrobatic Gymnastics. Journal of Human Kinetics, 57(2017), 169-179.
Ugarković, D. (2004). Biomedicinske osnove sportske medicine. Novi Sad: D. L. Ugarković, 2004 (Novi Sad: FB print).
Yannakoulia, M., Keramopoulos, A., Tsakalakos, N., & Matalas, A.L. (2000). Body composition in dancers: the bioelectrical impedance method. Medicine & Science in Sports & Exercize,32(1), 228-234.
DanceSport For All! (2018). World Dance Sport Federation. Dostupno 20.08.2018. godine na: https://www.worlddancesport.org/About/All