Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 111-121
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845111T
Creative Commons License 4.0
Metodološki problemi definisanja međunarodnih - vladinih organizacija
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bEvropski univerzitet Brčko, Fakultet političkih nauka, Brčko Distrikt, BiH

e-adresa: dragan_tancic@yahoo.com, deimos_kod@yahoo.co.uk

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Generalno uzevši, možemo izvesti opšti zaključak da na početku dvadesetprvog veka država i dalje ostaje najvažniji subjekt međunarodnih odnosa, osnovna organizaciona jedinica ljudskog društva i ključni činilac globalnog mira i prosperiteta. Međutim, s druge strane, postoji izražena tendencija prema redukciji uloge države, dok je istovremeno rast uticaja ostalih subjekata međunarodnih odnosa nesporan u savremenoj političkoj i ekonomskoj praksi.

Ključne reči

međunarodne i vladine organizacije; međunarodni odnosi; subjekti međunarodnih odnosa; klasifikacija međunarodnih organizacija

Reference

*** (1969) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika - rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica Srpska, knj. treća (K-O)
*** (1971) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika - Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica Srpska, knj. četvrta (O-P)
*** (1996) British Defence Doctrine. London: Joint Warfare Publication
Avramov, S., Kreća, M. (2001) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Danish Institute of International Affair (1999) Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects. Copenhagen
Dimitrijević, V., Račić, O. (1978) Međunarodne organizacije. Beograd: Savremena administracija
Dimitrijević, V., Stojanović, R. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list SRJ
Gray, C.S. (1991) Geography and grand strategy. Comparative Strategy, 10(4): 311-329
Kegley, C.W.Jr., Raymond, G.A. (2005) The global future A: Brief introduction to world politics. Blemont: Wadsworth Publishing Co Inc
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press
Kisindžer, H. (2003) Da li je Americi potrebna spoljna politika. Beograd: BMG
Lidel, H.B.H. (1952) Strategija posrednog prilaženja. Beograd: Vojno delo
Mansbach, R.W. (1976) The Web of World Politics: Nonstate Actors in the Global System. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Mid, E. (1952) Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojno delo
Mitić, M. (1999) Diplomatija: delatnost, organizacija, veština, profesija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nelson, D.N. (1997) Threats and capacities: Great power and global insecurity. u: Klare Michael T., Chandrani Yogesh [ur.] World Security: Challenges for a New Century, New York: St Martin's Press, (Third edition)
Willetts, P. (2001) Transnational actors and international organizations in global politics. u: Baylis John, Smith Steve [ur.] The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press, II Edition