Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2019, vol. 24, br. 1, str. 30-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.5937/nabepo24-20343
Creative Commons License 4.0
Analiza praktične primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, s posebnim osvrtom na primenu hitnih mera
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresa: aleksandar.boskovic@kpu.edu.rs

Projekat

Ovaj rad je rezultat realizovanja naučnoistraživačkog projekta: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu (ciklus naučnih istraživanja 2015-2019. godine)

Sažetak

Donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Srbija se opredelila za odlučniju i intenzivniju borbu protiv nasilja u porodici. Na taj način je još više naglašen značaj preventivnog delovanja nadležnih državnih organa, a samim tim je uvedena i nulta tolerancija prema učiniocima i mogućim učiniocima nasilja u porodici. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je počeo da se primenjuje od 1. juna 2017. godine i imajući u vidu prethodni period primene, mogu se izvući određeni zaključci o efikasnosti njegove primene. U tom smislu, predmet ovog rada je prvenstveno analiza praktične primene hitnih mera - mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira sa žrtvom nasilja i da joj prilazi, od strane policije, javnog tužilaštva i suda. Istraživanjem je obuhvaćen period od godinu dana primene Zakona - od 1. juna 2017. godine do 31. maja 2018. godine, a korišćeni su statistički metod, kao i metodi analize, dedukcije, komparacije i deskripcije. U radu se analizira kako ukupan tako i pojedinačan broj izrečenih hitnih mera od strane policije, dok je jedan deo istraživanja posvećen i analizi teritorijalne distribucije izrečenih hitnih mera na teritoriji Republike Srbije. Posebna pažnja je posvećena pitanju produženja hitnih mera od strane suda, dok značajan aspekt istraživanja obuhvata i razmatranje kršenja izrečenih hitnih mera.

Ključne reči

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici; policija; hitne mere; mera privremenog udaljenja učinioca iz stana; mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira sa žrtvom nasilja i da joj prilazi

Reference

*** (2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2014
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
*** (2016-2018) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6/2016 i 24/2018
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65/2013, 13, i 98/2016 (Odluka Ustavnog suda)
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 94
Bošković, A., Risimović, R. (2018) Domestic violence: the most important novelties of the Law on Prevention of Domestic Violence and some Criminal Law Aspects. Novi Sad: Pokrajinski zaštitinik građana - ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, pp. 389-404
Đorđević, Đ. (2007) Krivično-pravni aspekti nasilja u porodici. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 55-67
Jeličić, M. (2018) Prekršajna pravna funkcija policije. Bezbednost, Beograd, vol. 60, br. 1, str. 48-67
Jovanović, S.S. (2006) Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici - nova rešenja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 79-100
Jugović, S. (2017) Pogled na nove zakonske nadležnosti policije u sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji. Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, str. 417-428
Kolarić, D., Marković, S. (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici prema stanju zakonodavstva od 24. novembra 2016. godine. Beograd: Službeni glasnik
Kolarić, D., Marković, S. (2018) Pojedine nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 45-71
Kovaček-Stanić, G. (2007) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Nenadić, S. (2017) Pre-crime koncept zakona o sprečavanju nasilja u porodici - obaveze države i rizici po povredu ljudskih prava. Strani pravni život, br. 1, str. 155-167
Republički zavod za statistiku (2016) Opštine i regioni u Republici Srbiji. http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf [29. 10. 2018]
Risimović, R. (2008) Nasilničko ponašanje. Pravni život, vol. 57, br. 9, str. 235-247
Ristivojević, B. (2017) Da li je novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici opredmećenje pojave tzv. bezbednosnog prava?. Crimen, vol. 8, br. 1, str. 3-21
Škulić, M. (2016) Nasilje u porodici: kako poboljšati položaj žrtava i unaprediti saradnju između pravosudnih organa, policije i centara za socijalni rad. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, str. 79-120