Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2019, vol. 18, br. 1, str. 63-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 31/05/2019
doi: 10.5937/specedreh18-19832
Creative Commons License 4.0
Opažanje samoefikasnosti studenata specijalne edukacije I rehabilitacije za rad u inkluzivnoj školi
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
bSANI OPTIK d.o.o., Beograd

e-adresa: jablanb@vektor.net

Projekat

Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)
Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću (MPNTR - 179017)

Sažetak

Samoefkasnost se defniše kao verovanje osobe u sopstvene kapacitete, koje određuje njena osećanja, razmišljanje, reagovanje u određenom kontekstu i utiče na samomotivaciju. Nastavnici sa višim stepenom samoefkasnosti su motivisaniji, istrajniji u radu, imaju više samopouzdanja, prihvataju i primenjuju nove metode rada i pokazuju viši nivo spremnosti za prihvatanje učenika sa smetnjama u razvoju u svoje razrede. Doživljaj samoefkasnosti kod studenata koji se školuju za nastavničke profesije može da utiče na spremnost za budući rad. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi kako studenti specijalne edukacije i rehabilitacije opažaju samoefkasnost u pogledu veština koje su važne za inkluzivno obrazovanje. Zanimalo nas je u kojim se domenima studenti specijalne edukacije i rehabilitacije osećaju spremnim, a u kojim im je potrebno dodatno ili drugačije podučavanje za efkasan rad u inkluzivnom obrazovanju. Uzorkom su obuhvaćena 133 studenta master i završne godine osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije sa Univerziteta u Beogradu (N=45), Univerziteta u Novom Sadu (N=46) i Sveučilišta u Zagrebu (N=42). Podaci su prikupljeni tokom dve školske godine. Za prikupljanje podataka korišćene su dve skale: "Efkasnost nastavnika u inkluzivnoj praksi" i "Samoefkasnost specijalnog edukatora i rehabilitatora u podršci učeniku s oštećenjem vida i okruženju u inkluzivnoj školi". Rezultati su pokazali da studenti završne godine osnovnih i master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije opažaju visok stepen samoefkasnosti za rad u inkluzivnom obrazovanju (za oba instrumenta, na svim subskalama skorovi su znatno iznad 4,33), kao i da postoje statistički značajne razlike između studenata sa tri univerziteta/modula u opažanju samoefkasnosti u podršci učeniku s oštećenjem vida i okruženju u inkluzivnoj školi.

Ključne reči

samoefkasnost; inkluzivno obrazovanje; učenici s oštećenjem vida; studenti specijalne edukacije i rehabilitacije

Reference

Bandura, A. (1994) Encyclopedia of human behavior. Preuzeto 30.10.2018. sa https:// www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html
Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman
Bandura, A. (2000) Social Cognitive Theory. u: A. E. Kazdin [ur.] Encyclopedia of psychology, New York: Oxford University press
Barker, K., Yeung, A.S., Dobia, B., Mooney, M. (2009) Positive Behaviour for learning. Differentiating teachers΄ self-efficacy. u: AARE International education research conference, Canberra, 29.11-3.12.2009
Bong, M., Skaalvik, E.M. (2003) Academic Self-Concept and self-efficacy: How different are they really?. Educational psychology review, 15(1), 1-40
Brojčin, B., Banković, S., Glumbić, N. (2012) Inkluzivna praksa i samoefikasnost budućih specijalnih edukatora. u: N. Glumbić, V. Vučinić [ur.] Zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa Specijalna edukacija i rehabilitacija danas. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 231-236
Conner, M. (2010) Cognitive Determinants of Health Behavior. u: A. Steptoe [ur.] Handbook of Behavioral Medicine: Methods and Applications, New York: Springer Nature, 19-30, doi:10.1007/978-0-387-09488-5_2
Đurić, S., Radusinović, D., Vukčević, M. (2012) Koncept akademske samoefikasnosti i veza sa školskim postignućem. Godišnjak za psihologiju, 9(11): 115-128
Hedrih, V. (2006) Konceptualizacija uticaja porodice na razvoj profesionalnih interesovanja u aktuelnim teorijama. u: S. Vidanović, J. Todorović, V. Hedrih [ur.] Porodica i posao, Niš: Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet, 99-126
Henson, K.R. (2001) Teacher Self-Efficacy: Substantive Implications and Measurement Dilemmas. u: Annual meeting of the Educational Research Exchange. January 26, 2001, Texas: Texas a and M University
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., Popadić, M. (2015) Nastavnički osećaj efikasnosti i implikacije za realizaciju inkluzivne nastave. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 14, br. 3, str. 345-365
Jablan, B., Stanimirović, D., Maksimović, J., Srbović, J. (2014) Šta tiflolozi u Srbiji misle o inkluzivnom obrazovanju i koliko su o tome informisani?. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 13, br. 1, str. 51-71
Klassen, R.M., Chiu, M.M. (2010) Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3): 741-756
Klassen, R.M., Tze, V.M.C. (2014) Teachers' self-efficacy, personality, and teaching effectiveness: A meta-analysis. Educational Research Review, 12: 59-76
Knežević-Florić, O.Č., Ninković, S.R., Tančić, N.D. (2018) Inkluzivno obrazovanje iz perspektive nastavnika - uloge, kompetencije i barijere. Nastava i vaspitanje, vol. 67, br. 1, str. 7-22
Lalić, M., Ćorluka, Č.V. (2018) Pedagoško-psihološke kompetencije nastavnika osnovnih škola u procesu primjene inkluzije. Educa časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, 11: 101-106
Lemon, N., Garvis, S. (2016) Pre-service teacher self-efficacy in digital technology. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(3): 387-408
Lennon, J.M. (2010) Self-Efficacy. u: J. A. Rosen, E. J. Glennie, B. W. Dalton, J. M. Lennon, R. N. Bozick [ur.] Noncognitive Skills in the Classroom: New Perspectives on Educational Research, Research Triangle Park, NC: RTI Press, doi: 10.3768/rtipress.2010.bk.0004.1009
Luszczynska, A., Gutiérrez-Doña, B., Schwarzer, R. (2005) General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. International Journal of Psychology, 40(2): 80-89
Malinen, O., Savolainen, H., Engelbrecht, P., Xu, J., Nel, M., Nel, N., Tlale, D. (2013) Exploring teacher self-efficacy for inclusive practices in three diverse countries. Teaching and Teacher Education, 33: 34-44
Marić, J.S., Klemenović, J., Marković, B. (2012) Stavovi nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju osoba sa razvojnim teškoćama i invaliditetom. u: M. Đukić [ur.] Inkluzivno obrazovanje - obrazovanje za sve, Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, 43-61
Miljković, K.I. (2010) Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 151(3-4), 417-432
Morris, D.B., Usher, E.L., Chen, J.A. (2017) Reconceptualizing the Sources of Teaching Self-Efficacy: A Critical Review of Emerging Literature. Educational Psychology Review, 29(4): 795-833
Ninković, S.R., Knežević-Florić, O. (2018) Samoefikasnost nastavnika - ishodi, izvori i merenje konstrukta. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 43(1): 237-249
Reeve, J., Jang, H. (2006) What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity. Journal of Educational Psychology, 98(1): 209-218
Rudelić, A., Pinoza-Kukurin, Z., Skočić-Mihić, S. (2013) Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji - stanje i perspektive. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 154(1-2), 131-148
Scholz, U., Gutiérrez-Doña, B., Sud, S., Schwarzer, R. (2002) Is General Self-Efficacy a Universal Construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment, 18(3): 242-251
Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995) Generalized Self-Efficacy scale. u: J. Weinman, S. Wright, M. Johnston [ur.] Measures in health psychology: A user's portfolio: Causal and control beliefs, Windsor, UK: Nfer-Nelson, pp. 35-37
Schwarzer, R., Schmitz, G.S. (2005) Perceived self-efficacy and teacher burnout: A longitudinal study in ten schools. Berlin: Freie Universitat Berlin, doi:10.1037/e538922013-108
Schwarzer, R., Hallum, S. (2008) Perceived Teacher Self-Efficacy as a Predictor of Job Stress and Burnout: Mediation Analyses. Applied Psychology: An International Review, 57(s1): 152-171
Schwarzer, R., Mueller, J., Greenglass, E. (1999) Assessment of perceived general self-efficacy on the internet: Data collection in cyberspace. Anxiety, Stress & Coping, 12(2): 145-161
Sharma, U., Loreman, T., Forlin, C. (2012) Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1), 12-21
Stanimirović, D., Mijatović, L., Jablan, B. (2012) Društvena podrška obrazovnih ustanova učenicima sa oštećenjem vida i njihovim porodicama. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 2, str. 231-246
Suzić, N. (2008) Uvod u inkluziju. Banja Luka: XBS
Šimić-Šašić, S., Sorić, I. (2010) Pridonose li osobne karakteristike nastavnika vrsti interakcije koju ostvaruju sa svojim učenicima?. Društvena istraživanja, 19(6), 973-994
Tschannen-Moran, M., Hoy, A.W., Hoy, W.K. (1998) Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure. Review of Educational Research, 68(2): 202-248
Vučinić, V., Stanimirović, D., Anđelković, M., Eškirović, B. (2013) Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - rizični i zaštitni faktori. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 2, str. 241-264
Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014) Psihologija u obrazovanju. Beograd: Clio
Walter, O., Shenaar-Golan, V., Greenberg, Z. (2015) Effect of Short-Term Intervention Program on Academic Self-Efficacy in Higher Education. Psychology, 06(10): 1199-1215
Zimmerman, B.J. (2002) Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory into Practice, 41(2): 64-70
Žunić-Pavlović, V., Kovačević-Lepojević, M., Pavlović, M. (2010) Samoefikasnost kao faktor socijalne prilagođenosti adolescenata. Preuzeto 14.10.2018. sa https://id.scribd.com/ document/264844040/Samoefikasnost-1-doc